II. SOCIAL STRUKTUR, BORGERSKAP, FÖRVALTNING

Rådmansvalen


Val till rådmanstjänst tillgick så att magistraten genom anslag på rättens dörr och kungörelse i stadens kyrka tillkännagav, att tjänsten var ledig att sökas inom 14 dagar. Vid rådmansvalet den 2 febr. 1846, för att taga ett exempel, var endast en mindre del av borgerskapet närvarande. Författningarna rörande borgmästar- och rådmansval upplästes. Vallängden, som uppgjorts enligt Kgl. förordningen av den 19 jan. 1758, hade av magistraten varit framlagd redan den 22 jan. Den var uppgjord av stadskassören så att det voterande borgerskapets röster var beräknade efter envars utlagor till staden. För varje rubel silver i utlagor räknades en röst och för mera än 50 kopek däröver likaså en röst.

Ingen hade sökt tjänsten, men då det ålåg borgerskapet att rösta på en rättskaffens, redlig och aktningsvärd samt f.ö. lämplig person, verkställdes valet i den ordning Vallängden utvisade. Efter slutförd votering befanns, att skepparen Carl Adrian Synnerberg fått 7, skräddaren Anders Adolf Grönqvist 101, handl. Carl Josef Collander 358 och handl. Albert Dyhr 100 röster.

Magistraten konstaterade nu, att handl. C. J. Collander blivit vald, såsom dessutom känd i samhället för att vara en rättskaffens, redlig och aktningsvärd medborgare. Han skulle därför hos guvernören rekommenderas till fullmakt på tjänsten, för vilket ändamål vallängden och utdrag ur magistratens protokoll skulle tillsändas denne. 109) På samma säll tillgick det, då handl. J. A. Lybeck den 17 juni 1837 och handl. Albert Dyhr den 25 maj 1846 valdes till rådmän.

I sistnämnda fall gällde det såsom nämnts rådmanstjänsten efter handl. Matts Lithén, som avlidit den 18 april 1846. Tjänsten lediganslogs genom anslag på rättens dörr och kungjordes i stadens kyrka all sökas inom 14 dagar från den 20 april räknat. Rådmansvalet utsattes till den 25 maj och tillkännagavs även det genom kungörelse och anslag av den 5 maj samt genom särskild tillsägelse av stadsbetjänte och ringning i stadens klocka.

Valet ägde rum sagda dag. Borgerskapet hade även nu församlats mindre talrikt. Författningarna rörande borgmästar- och rådmansval föredrogs, varjämte vallängden, som justerats den 18 maj, ånyo upplästes. Det voterande borgerskapets rösträtt var beräknad efter vars och ens utlagor till kronan och staden så all för varje rubel räknades en röst på sätt som tidigare nämnts.

Röstningen utföll så all handl. Albert Dyhr erhöll 246, färgaren Carl Wahlberg 119, skräddaren Anders Adolf Grönqvist 79, garvaren Johan Forssell 7 och handl. Matts Sandström 65 röster. Dyhr hade därmed valts och rekommenderades hos guvernören till fullmakt på tjänsten. 110)


Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid 162 f.


Nästa kapitel: III. NÅGRA NYKARLEBYFAMILJER. BORGARE, TJÄNSTEMÄN OCH VANLIGT FOLK. Familjerna Turdin och Rosenkampff.


Läs mer:
Janne Lybecks rådmanskalas av Erik Kihlman.
(Inf. 2004-11-03.)