XIV. EFTER BRANDEN

Undsättningskommitténs slutredovisning


Som ett gott tecken på att bättre tider åter stundade, sjöng den berömda studentkvartetten den 18 juli 1858 på Juthbacka under sin sångarfärd genom landet. Det var första gången sången åter klingade över stadens ruiner. C:a 100 personer lyssnade till studenternas glada visor. Det var en kärkommen hälsning från lyckligare nejder, som ingav stadsborna hopp om en ny framtid. Vid en för kvartetten tillställd sexa insamlades 99 rbl och senare i Jakobstad 46 rbl s:r för stadens återuppbyggnad. 19)

Den 8 okt. 1858 avgav undsättningskommittén i Nykarleby sin slutredovisning över det offentliga och enskilda understöd i penningar och förnödenheter, som kommit invånarna till del. Bidragen hade minskat från maj månad, så att endast 534 rbl s:r inkommit, främst från landsförsamlingarna i Österbotten. Slutsumman av insamlade penningmedel uppgick emellertid till 19.626:5 ½ rbl s:r. 20) Dessutom hade sammanlagt 105 lass livsmedel, husgeråd och klädespersedlar emottagits. De största givarna i detta hänseende var Jakobstad med 14 lass, Gamlakarleby med 13, Storkyro och Ylistaro kapell med 11, Vasa med 10, Ilmola, Kurikka och Jalasjärvi med 8, Mustasaari med 6, Kauhava, Yli- och Alahärmä med 6 o.s.v. Livsmedlen bestod av malen och oförmalen säd, malt, gryn, ärter, potatis, smör, kött, fisk, kaffe, socker, öl och svagdricka.

De sista insamlingsmedlen hade inkommit den 4 sept. Undsättningen betraktades som riklig och förslog till tre större utdelningar och flera mindre, allt efter som nöd och behov påkallade. I kommitténs försvar kvarstod 45 tr råg, 10 tr korn och c:a 10 tr mjöl, vilka förråd skulle utdelas inkommande vinter, då behovet på grund av knappare arbetsförtjänst var större. En summa om 400 rbl hade överlämnats till en fruntimmersförening, som anskaffat arbetsförtjänst i åt stadens arbetsföra och behövande kvinnor. Som arbetsprodukt innehade föreningen ett betydande parti garn, vävnader, strumpor och sömmade plagg, som skulle säljas vid lämpligt tillfälle.

Kommittén frambar de brandskadades varma och innerliga tacksägelser för de över all förväntan rikliga understöden. Till minne och efterföljd åt kommande släkten skulle kommittén föranstalta om en matrikel, där de frikostiga givarna och deras rika gåvor skulle upptecknas. Törhända skall, då andra af olyckan hemsökte likar hafva
behof af medmenniskors hjelp, en blick på dessa minnesblad, uti den Högstes hand blifva ett medel att väcka medlidsamhet och ömmande för andras nöd. Gud välsigne vår hulda regering och alla dem, som ihågkommit oss under pröfningens dagar. Gud allsmäktig bevare dem från olyckans stund och förunne dem — derest den dock skulle komma — en lika hugnad, som vi erfarit, af landsmäns deltagande”.

Redovisningen var undertecknad av undsättningskommitténs samtliga medlemmar med ordf., kyrkoherde Kristoffer Kullman i spetsen. Det var han, som givit tacksägelsen dess värdiga, av varm kristen tro präglade form. De övriga medlemmarna var H. W. Montin, Joh. Ad. Lybeck, Alb. Dyhr, C. W. Sundström, G. M. Hedström, C. A. Synnerberg, H. Sund, H. H. Garbén, A. J. Thulin, C. A. Knape, J. Jakobsson, A. J. Holmström, C. Björkman och M. Löfholm. 21)

Undsättningskommittén hade utfört ett gott arbete, som avsevärt bidragit till att lindra stadsbornas nöd. Staden hade snart utom livsmedel och förnödenheter erhållit c:a 50.000 rbl s:r i penninghjälp från olika håll. Det var ett betydande belopp och behovet var stort med tanke på det. avbrott i all rörelse branden vållat och den arbetslöshet, som blev följden därav. 22)

Allmänna brandstodsbolaget utbetalade efter branden sammanlagt 46.164:12 rbl s:r i ersättningar. Som jämförelse kan, nämnas, att Jakobstad efter branden 1836 erhöll 18.528:70 rbl, Vasa 1853 148.810:44 rbl, Kristinestad 1859 13.383 :21 rbl och Gamlakarleby 1860 37.071:55 rbl s:r. 23)

 

Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid 586 f.


Nästa kapitel: Befolkningen repar sig.
(Inf. 2004-01-20.)