IX. HANDEL OCH SJÖFART 1810—1858

Skeppsvarven på Alörn


I slutet på 1830-talet lät rådman J. A. Lybeck bygga ett privat varv på Alörn, närmast för att färdigställa det av honom inköpta, halvfärdiga barkskeppet Alltid, som anlagts på Djupsten, men nu flyttades till Alörn. Det Hammarinska varvet flyttades även på 1840-talet från Djupsten och övertogs och förnyades småningom av C. Grundfeldt och Nykarleby Warfsbolag. Ett tredje varv byggdes på 1850-talet av briggen Onnis redare, ”De fyra slösarna”. Möjligen fann ytterligare något mindre varv på Alörn. Här blomstrade stadens rederi- och sjöfartsnäring ännu ett par decennier, innan hamnen på 1860-talet flyttades till Bonäsfjärden.

En av de tidigaste stora bryggorna vid Alörsstranden var Falckens brygga, en i vinkel byggd trämölja eller pir (kaj), som tullförvaltaren Petter Jacob Falck lät bygga före ångfartyget Norrlands besök i aug. 1838, vid sin sommarstuga, tidigare Gustaf Turdins Emilienburg. Senare övertog J. A. Lybeck möljan, som dock synes ha varit förfallen vid tidpunkten för Krimkriget, då en engelsk ångbarkass, såsom längre fram nämnes, fastnade på dess stenkista. Då ångbåtstrafiken tilltog iordningställdes bryggan i slutet på 1850-talet. Apotekare Nils Malmberg, som var agent för Österbottniska Ångfartygsbolaget, anhöll i mars 1858 hos magistraten, att utåt farleden på 14 fots avstånd från ”den å Alörn holme inrättade landgångsbrygga få anbringa tvänne diktaler för ”anlöpande fartygs förtöjande”. Magistraten godkände ansökan på villkor, att en lots skulle utreda, att diktalerna ej medförde skada eller hinder för seglationen. 40)

Lämningar av en av dessa diktaler fanns kvar ännu 1920, belägen på en linje dragen från J. Nordlings dåvarande villa till Gråsön (mera åt Djupstenssidan). 41) Under hungeråren 1867—68 byggdes, såsom på annat ställe nämnes, den stora kajanläggningen av sten utanför J. A. Lybecks villa, Charlottenlund.


Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid 424 f.


Nästa kapitel: Export, import och sjöfart till 1830-talets slut.
(Inf. 2004-04-04.)