IV. DEN NYA HAMNEN VID ”ANDRA SJÖN”. STADENS EGEN SJÖFART UPPHÖR. HAMNEN AVVECKLAS

Bakgrunden till flyttningen


Så länge tjäran och becket var den viktigaste exportvaran, eller till 1860-talets mitt, fyllde Åminne, Djupsten och Alörn tämligen väl sina uppgifter som magasins- och lastageplats, inre och yttre hamn. För skeppsbyggeriet spelade de alla en viktig roll. Avståndet från staden till gamla hamnen vid Åminne var endast 1½ km och upplagsplatsen omfattade på 1860-talet stadens 4 packhus och dessutom 25 magasin och talrika tjärbodar, som tillhörde stadens handlande borgerskap. Den stenlagda kajen var c:a 65 m lång och bryggorna sträckte sig c:a 8 m ut i älven. På andra sidan denna låg beckbruket med 7 magasin. 1) Älven utgjorde på denna tid en naturlig förbindelselänk mellan staden, hamnen och havet.

Lastning och lossning försiggick ute på redden, om det var fråga om större fartyg och vid bryggor och möljor, om det gällde mindre sådana. Såväl tjärlaster som planklaster fördes under 1800-talet med slupar och mindre pråmar ut till fartygen på Djupstens- och Alörsfjärden. Där lastades de ombord med lastbommar eller genom timmerluckorna i fartygens bog. Detta var både mödosamt och kostsamt. Då trävaruexporten ökade efter Krimkriget uppstod småningom stora besvärligheter för exportörerna. Samtidigt krävde den ökade ångbåtstrafiken säkra och bekvämt tillgängliga bryggor för den på 1860-talet växande exporten av livsmedelsprodukter såsom smör, kött och fläsk samt kreatur. 2) Även passagerartrafiken krävde tillgång till en ångbåtsbrygga. Tanken på en flyttning av hamnen uppstod småningom. Härtill kom, att exporten av sågat virke, som spelat en ganska anspråkslös roll ännu vid 1800-talets mitt, såsom tidigare nämnts starkt ökade från 1860-talets början. Keppo såg var den största av landsortssågarna, och låg c:a 20 km från Nykarleby vid älven. Den såldes 1838 jämte hela Keppo hemman av G. A. Lindqvist till Otto v. Essen. Andra sågar var de tidigare nämnda Kärrfors och Haraldsfors sågkvarnar, anlagda redan 1787, jämte ett tiotal mindre s.k. husbehovskvarnar. Bland längre bort belägna sågar vid denna tid kan ytterligare nämnas Mutta såg och kvarn (anl. 1788), Ånäs såg (1856) i Oravais m.fl. Alla dessa levererade sågat virke till exportörerna i Nykarleby. (Jfr. d.a. II s. 466)

Redan 1840 ingick v. Essen ett avtal med Peter Malm i Jakobstad om delägarskap i Kepposågen. Malm åtog sig att köpa allt sågat virke och förskottera kontanter. Virket släpades under den följande tiden med häst till Jakobstad eller Nykarleby Åminne, eller flottades dit längs älven. Sågen hade vid denna tid rätt att såga 2000 stockar om året, men i verkligheten sågade man det dubbla antalet. 3)

Under Krimkriget minskade produktionen betydligt, men återupptogs igen efter kriget. År 1860 övertogs Peter Malms andel i sågen av sonen Otto. Produktionen var rätt obetydlig till 1861, då en förordning om fri sågningsrätt utfärdades. Väldiga uppköp av stock gjordes nu och på sommaren samma år hade man samlat ett lager om 14.000 stockar. Våren 1863 hade lagret ökat till 30.000 stockar, jämnt fördelade mellan de båda kompanjonerna.

Transporterna innebar besvärliga problem och måste förberedas i tid. ”Snart börjar åter plancksläpningen till NyCarleby hamn”, skriver Peter Malm jun. till Grundfeldt den 20 nov. 1864, ”och ehuru jag ännu icke känner det standard tal, hvaröfver jag får att disponera, får jag likväl fästa Brors uppmärksamhet derå, för den händelse att Bror till sommaren önskar bortfrakta något fartyg”. Efterfrågan var under hela 1860-talet stor. Åren 1865, 1866, 1867 och 1868 sågades i Keppo 13.000 stockar per år, och allt detta virke skulle ut över Nykarleby och Jakobstad.

Redan 1858 hade G. M. Hedström, v. Essen, Elias Roos och Frans Hedström på Bonäs varv låtit bygga den tidigare nämnda briggen Toimi om 151, senare 146 läster. Den skulle ombesörja exporten av v. Essens plankor, som han börjat släpa till Bonäsfjärden, troligen för att undvika sammanblandning med Malms plankor och därav följande kontroverser. Redan nu hade G. M. Hedström förutseende nog byggt en sommarstuga nära den blivande ångbåtsbryggan. Dit kom man endast längs en gångstig genom skogen eller med häst via Bonäs och därifrån med båt. För att möjliggöra utsläpning av virke via Juthas direkt till Bonäsfjärden utverkade Roos och handl. G. M. Hedström hösten 1862 av magistraten rätt att anlägga en 12 alnar [7,2 m] bred väg genom stadens utmark från Rehmahlsbacken till saltsjön vid nämnda fjärd. De förbehöll sig dock att ej i framtiden behöva underhålla vägen mera än vad de fann sin egen fördel påkalla. 4) Detta var första steget till flyttningen av hamnen till ”Westra Strand”, som området kallas i hamnkassans räkenskaper 1864—1865. En ny farled till Munkgrundet och den nya vägens ändpunkt utprickades inom kort. — v. Essen exporterade från 1863 alla sina plankor över Munkgrundet och denna export var ungefär lika stor som Malms.

Den 9 sept. 1869 nedbrann Keppo såg, men återuppbyggdes omedelbart. Vid denna tid hade Malm upptäckt, att fördelningen av det sågade virket mellan honom och v. Essen skedde på ett för honom ofördelaktigt sätt: hans plankor betalades alltid sämre utomlands än de, som var märkta O.v.E. Efter 1845 hade v. Essen ombesörjt fördelningen vid sågen. Från 1871 antogs nu en särskild förvaltare, N. F. Nordman, och ett nytt kontrakt uppgjordes. Exporten var livlig och dagligen forslades 150—200 lass sågat virke ned till Nykarleby. De båda kompanjonerna kunde emellertid ej mera samarbeta och efter en process köptes sågen 1876 av Malm, kort före v. Essens död, den 20 nov. s.å.

Från 1880 gick Keppo sågs transporter förbi Nykarleby och från 1888 helt över Jeppo station vid den nya järnvägen. Malmska handelshusets rörelse i Nykarleby upphörde helt till stor förlust för staden. År 1893 nedbrann sågen emellertid för andra gången och återuppbyggdes ej mera.Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 52—54.


Nästa kapitel: Den nya hamnen avsedd att komplettera den gamla stadshamnen. Skeptiska åsikter.
(Inf. 2004-05-04.)