IV. DEN NYA HAMNEN VID ”ANDRA SJÖN”. STADENS EGEN SJÖFART UPPHÖR. HAMNEN AVVECKLAS

Den nya farleden till Munkgrundet. Kubbans lotsplats


Sedan Munkgrundet vid Bonäsfjärden i början på 1860-talet alltmera börjat användas som lastageplats och exporthamn för trävarorna från Keppo m.fl. sågar, upplodades 1863 en ny farled till denna hamn. Det var lotslärlingarna Simon Ems och Gustaf Dahllund och bonden Erik Bonäs, som under överinseende av lotsfördelningschefen Lagerstedt utförde detta arbete.

Farleden sträckte sig från Munkgrundet till Torsö redd. Den förutsatte, att en boningsstuga uppfördes på Kubban för 2 äldre lotsar och en lotslärling, ty lotsarna vid Hällgrunds båk åtog sig ej lotsning i den nya farleden. Däremot lotsade de till Alörn och till den gamla ankarplatsen vid Djupsten samt till den nya farledens början, därifrån lotsarna på Kubban sedan skulle fortsätta lotsningen till den nya hamnen. 25)

Den 17 febr. 1864 anhöll lotsuppsyningsmannen, öv. löjtn. Lagerstedt, att holmen Kubban måtte upplåtas för lotsverkets räkning för uppförande av en vaktstuga för lotsarna. Den var nödvändig, eftersom kronan skulle komma att underhålla den nya farleden från Torsö redd till Munkgrundet.

Magistraten beslöt den 29 febr. efter rådplägning med stadens äldste att avstå södra halva delen av holmen till lotsverket utan lösen eller ersättning. Handl. A. G. Olson, som innehaft holmen på arrende, beviljades ersättning med 100 mk för att han avträdde arrendet.

Denna kronolotsfarled från Torsö redd till Kråkskärsfjärden och Långörns sund samt Långörn, Bonäs hamn och Munkgrundets inre hamn försågs med 25 prickar och öppnades för lotsning den 20 juli 1864. 27)

Kubbgrund nära stadens nya redd samt undervattensgrunden vid Kråkskär, Broändan och Markusholmen utmärktes åren 1864 till 1866 med slät- och tofsprickar och remmare. 28)

De första lotsarna här var Simon Söderlund och Nils Rank. 29) ”Uppassningsstugan” uppfördes i stock och var 6,83x5,34 m stor samt gulmålad. Intill stugan restes en sgnalstång.

Lotsplatsen slopades 1910.Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 61 f.


Nästa kapitel: Två gamla farleder upptas på nytt.


Läs mer:
Karta över skärgården.
(Inf. 2004-05-04.)