V. NYKARLEBY SOM SKOLSTAD

Söndagsskolan för tjänsteflickor


Behovet av undervisning av ungdom ur de bredare samhällslagren var som vi sett stort före folkskolans tillkomst. Flickor från landsbygden, som tog anställning hos familjerna i staden hade ofta ingen skolbildning alls.

Den 20 mars 1870 öppnade sånglärarinnan vid lägre elementarskolan, frk Mathilda Sandström därför i skolans lokal en söndagsskola för tjänsteflickor. Undervisning meddelades i läsning, skrivning och räkning. Lärare Kaldén, som omnämner skolan i ett av sina kåserier, rekommenderar även läsning av fäderneslandets geografi, ”ty ortsbeskrivningar skulle möjligen beröva många av våra tjänsteflickor den överspända tanken om goda löner och lockande förmåner i synnerhet i Finlands södra städer, där visserligen många av dem kan skapa sin lycka, men där även flere, obekanta med de främmande orternas förhållanden och utan skydd, beklagligtvis falla offer för frestelser av varjehanda slag”. 56)

Frk Sandström ledde skolan tills hon efter några år gifte sig med sjökapten Frans Gustaf Peterson i Jakobstad, en av det Malmska handelshusets mest framgångsrika skeppare. I mars 1875 öppnades söndagsskolan för tjänsteflickor på nytt. Att behovet av en sådan skola var stort visas av att 70 elever strömmade till. Skolan arbetade i lägre folkskolans lokal och undervisningen meddelades gratis av lektor Viktor Heikel och några av stadens ”bildade fruntimmer”. Undervisningen omfattade även geografi. Huru länge skolan verkade är obekant, men sannolikt upphörde den i och med Heikels bortflyttning från orten 1876. 57)Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid 121.


Nästa kapitel: Senare småbarnsskolor.
(Inf. 2004-02-25.)