I. UTRIKESHANDELN 1856—1884

Tolagsmedlen. Hamnavgifterna. Handelsgenanten


Tolagsmedlen (av ty. Zulage=tillägg) spelade en viktig roll för finansieringen av stadens offentliga utgifter under en stor del av 1800-talet. Genom Kejs. brevet till landshövdingen i Vasa av den 20 juni 1827 fick staden egen tullkammare och berättigades uppbära tolag för alla tullbara varor, till enahanda belopp som för Åbo stad var bestämt genom Kgl. brevet av den 3 aug. 1785. Enligt detta erlades i ordinarie tolag 2/3 % av inkommande och 1/3 % av utgående varors värde och i inkvarteringstolag ½ % av inkommande och 1/12 % av utgående varors värde. 17) År 1873 reglerades tolagen så att den därefter utgick med en viss % av tullsatsen på varan, i Nykarleby 3 %.

Vågpenningar utgjordes enligt magistratens beslut den 16 maj 1824 med 1/2 kop s:r för lispundet vågbara varor, mätarpenningar med 1 kop s:r för tunnan mätbart gods.

Packarpenningar erlades med 1 kop s:r för tunnan, lika av alla.

För fartyg betalades hamnpenningar efter lästetal, av utländska fartyg med 2 2/3 kopek, av finska och ryska med 1 1/3 kopek s:r för tunnan, för varje läst av fartygets dräkt.

Bropenningar erlades av utländska fartyg med 1 1/4 kopek s:r och av finska och ryska med 2/3 % kopek s:r per läst.

Lotspenningar betalades efter djupgåendet, av utländska fartyg med 22 % kop. och av inrikes med 16 % kop.s:r per fot.

Båkavgift betalades efter lästetalet av utländska fartyg med 5 1/3 kopek och av finska och ryska fartyg med 2 2/3 kop. s:r per läst. Dessa avgifter grundade sig på magistratens och stadens äldstes beslut.

Så snart dessa hamnumgälder betalts för inkommande fartyg, skulle ej någon vidare avgift erläggas för utgående sådana.

Taxan skulle gälla från början av 1841. 18) Hamn- och broumgälderna reglerades upprepade gånger under den följande tiden. Ett nytt förslag till hamnordning och taxor utarbetades för den nya hamnen och godkändes av senaten den 12 dec. 1876. Den ändrades redan 1884 och senare flerfaldiga gånger, såsom 1893, 1908 och 1925. Taxorna ändrades bl.a. 1940, 1945 och 1949, sistnämnda år med 600 % av 1939 års nivå.

Handelsgenanten uppbars såsom tidigare nämnts till stadskassan av det handlande borgerskapet. Den 21 okt. 1826 hade dess storlek av landshövdingen fastställts att utgå av handlande och trafikerande med 75 % av tolagen för alla inkommande och utgående varor utan avseende på om någon del av dessa varor var fria från tolag. I handelsgenant uppbars sålunda år 1842, 282:84 rbl s:r. 19)

I nov. 1843 upptog borgerskapet i staden denna avgift till debatt. Man ansåg att handelsgenanten rätteligen borde erläggas även av sådana trafikerande, som ej var bosatta eller innehade burskap i staden, så framt deras varor blivit ut- eller inklarerade vid stadens sjötullkammare. Detta hade ej dittills skett trots att Kgl. brevet av den 8 juli 1698 ej undantog denna kategori från avgiften.

Magistraten förenade sig om borgerskapets åsikt.

Handelsgenanten uppbars sedan till och med 1874, men avskaffades officiellt först den 26 maj 1879 genom guvernörens utslag efter en bitter kommunalpolitisk strid.

Förteckningen över handelsgenanten begagnades även som vallängd vid borgmästarvalen. Den 30 maj 1860 beslöt sålunda magistraten att godkänna den nämnda förteckningen att begagnas som vallängd vid det förestående borgmästarvalet den 2 juli s.å. Motiveringen var att handelsgenanten var en stadens inkomst, som betalades direkt till stadskassan och vars belopp berodde på den större eller mindre rörelse den betalande drev. I förhållande härtill borde röster även tillkomma honom vid votering. Så hade även skett vid föregående borgmästarval.Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 21 f.


Nästa kapitel: Tulluppbörden 1856—1922. Tullkammarens indragning.


Läs mer:
Borgmästarvalet 1836 och 1860 av Erik Birck.
År 1875 var det bråk om tolagsmedlen.
(Inf. 2004-11-03, rev. 2012-06-10 .)