IV. DEN NYA HAMNEN VID ”ANDRA SJÖN”. STADENS EGEN SJÖFART UPPHÖR. HAMNEN AVVECKLAS

Tomtspekulationer


Nu började även kapplöpningen om tomter vid den nya framtidsbryggan. Redan den 7 juli 1863 tilläts handl. Alfr. Häggblom äga och besitta ett tunnland jord i stadens norra skogsskifte vid Bonäs fjärd eller den så kallade ”Andra sjön”. Detta var första gången det nya namnet på sjön användes i officiellt sammanhang. 3)Den 1 maj 1865 fick handl. Elias Roos köpa 1 tunnland jord därstädes för anläggande av villa. Handlandena G. M. Hedström, Alfr. Häggblom och C. W. Sundström fick arrendera stadsjord mellan allmänna vägen och Bonäsfjärden för uppodling. Områdena var 5 tunnland stora per styck. Hedström fick dessutom köpa 1 tunnland jord på norra sidan av vägen till sjön för villa, liksom även handl. J. W. Lundqvist och sjökapten C. P. Löfberg. Småningom uppstod en hel rad av sommarvillor längs Andra sjöns strand på ömse sidor om bryggan. De fick betecknande nog nästan alla finska namn, såsom P. Aug. Lybecks ”Rauhala”, N. Malmbergs ”Kaunisniemi” och E. Roos' ”Kesälä”.

Senare, då magasinerna började flyttas från Åminnet, utauktionerades 16 magasinstomter på ömse sidor om den till ångbåtsbryggan ledande hamnvägen. 14)

Den 15 dec. 1875 anhöll handl. G. M. Hedström att rådhusstämman borde vidtaga åtgärd att stadens nya hamn förklarades för stadshamn. 15) Någon sådan åtgärd vidtogs dock ej, så vitt jag kunnat finna. I förslaget till ny hamntaxa 1872 talas om den ”mindre bryggan vid nya och stadens brygga vid gamla hamnen”. Stadens första hamnordning av den 12 dec. 1876 upptar Torsö redd och hamnarna Bonäs, Långö och Alörn fjärdar samt Kråkskärssund. S.å. flyttades stadens packhus från Åminnet till stadens ångbåtsbrygga.

Först på 1880-talet började stadens borgare säga upp sina hamnplatser vid Åminnet. Den siste, som flyttade bort sitt magasin därifrån var gamle rådman J. A. Lybeck vintern 1887. Då hade missnöjet med den nya ångbåtshamnen och bryggan redan sedan länge resulterat i förslag om flyttning av hamnen, ev. tillbaka till stadens gamla hamn vid Åminnet. 16)


Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 56—58.


Nästa kapitel: Delade åsikter om den nya hamnen.
(Inf. 2004-05-04.)