I. UTRIKESHANDELN 1856—1884

Tulluppbörden 1856—1922. Tullkammarens indragning


Tulluppbörden, i vilken ingick in- och utgående varutull, lots och båkinrättningsmedel, konfiskationsmedel, böter, lösen för abandonerade varor och strandvräkt gods m.m. visar enligt tullkammarens uppgifter varierande siffror, med toppar 1863, 1874—1876, 1885 och 1913. En tydlig svacka i en annars tämligen jämn utveckling 1866—1868 visar åren 1869—1870, medan trenden åter går uppåt efter fransk-tyska krigets slut 1871. Åren 1919—1921 visar höga värden på grund av inflationen efter första världskriget. Den off. statistiken, som omfattar hela tulldistriktet, visar något högre uppbörd.

  
Tullkammarens gamla skylt, upphittad på magasinsvinden på gamla stationshuset, nu uppsatt på väggen till ett magasin vid Herlers museum.
[”Tullkammarens gamla skylt, upphittad på magasinsvinden på gamla stationshuset, nu uppsatt på väggen till ett magasin vid Herlers museum.” är skrivet på baksidan. Skylten fanns på tullhusets nordvästra hörn.
Stadens arkiv, Bircks material för historikerna.]


Tullkammaren indrogs genom förordning av den 17 febr. 1922. Nykarleby överfördes till Jakobstads tullkammardistrikt.

Det kan för överblickens skull tilläggas att städerna Vasa, Uleåborg och Gamlakarleby år 1765 utsågs till stapelstäder. Jakobstad och Nykarleby däremot erhöll seglationsfrihet, men ej stapelrätt. Det innebar att de ställdes under sjötullkammaren i Gamlakarleby enligt Kgl. Generaltulldirektionens bestämmelser av den 14 maj 1766, som fastställdes av K.M:t den 27 juli s.å.

Tolagen erlades följaktligen av dessa städer till Gamlakarleby. Den 15 juli 1793 erhöll Jakobstad emellertid full stapelfrihet med åtföljande sjötullkammare, medan Nykarleby erhöll frihet att, vad sjöfarten beträffar, ”ankomma i på sjötullkammaren i Jakobstad”. Tolagsavgiften skulle därefter uppbäras av sistnämnda stad, som ju ansvarade för tullhus, packhus, skeppsbryggor m.m. Först den 20 juni 1827 fick Nykarleby såsom tidigare nämnts rätt att uppbära tolag och erhöll därmed även egen tullkammare.
Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid.22 f.


Nästa kapitel: Tullförvaltare 1804—1922.

Detalj av sigillet med en krona i mitten.

Tullkammarens gamla skylt, upphittad på magasinsvinden på gamla stationshuset, nu uppsatt på väggen till ett magasin vid Herlers museum.

Detalj av sigillet med en krona i mitten. Montage.


Denna cognacsflaska av märket S. Larcher Père & Fils Ieune hittade vi bakom skorstenen då vi röjde bort fyllningen på vinden vid Seminariegatan 16. Murarna här på Högbacka har nöjt sig med Koskenkorva eller Vodka, men här tycks man ha druckit Cognac.
     Det intressanta med flaskan var ett sigill där det står, ”NYKARLEBY TULL 1892”. Det syns dåligt på bilden, men med förstoringsglas syns det bra. Mr. Axel Schauman, Wasa var väl representant.
Stig Haglund tillhandahöll.
(Inf. 2009-06-04.)


Läs mer:
Ett annat fynd från Seminariegatan 16.
Fler fynd.
(Inf. 2004-11-03, rev. 2009-06-07.)