Lucka 4   LUCKA 5 Lucka 6
  Adventskalendern 2014  

 

I början på september 2014 hörde Folke Holmström av sig:

Hej!

Vi går mot höst efter en fin och varm högsommar med rekordhöga dygnstemperaturer. Vädret har dock de senaste veckorna varit s.a.s. normala för årstiden och här i Vasa har vi fått vår beskärda del av både regn och åska.

I helgen firades traditionell villaavslutning med smällar och raketer som mottogs med blandad förtjusning in på småtimmarna. Härmed kommer båtlivet successivt att avta, vilket man redan kan se här nedanför på Stadsfjärden.

Apropå båtar konstaterar jag att SS Ägir i år fyller 130 år! Det var ju som bekant den 5 december 1884 som föreningens stadgar fastställdes av Kejserliga Senaten och detta kunde man uppmärksamma på något sätt, tycker jag. Därför finns härmed bifogat lite material, som jag har sammanställt för eventuell publicering, om du så vill.

Materialet består av två delar:

1) Scannade kopior ur Finlands Segelföreningar 1894, utgiven på Nyländska Jaktklubbens förlag. (Boken, som innehåller illustrationer i färg och rikligt med fakta om dåtidens segelföreningar, har ägts av Gustaf Hedström).

2) Ordagrann avskrift av Stadgar för Segelsällskapet ”Ägir” och vissa bestämmelser gällande mätning av båtar och beräkning av recpittid.

Ägare till originalmaterialet är Filip och Anna-Maria von Schantz, som välvilligt lånat ut rariteterna åt mig.

Navigare necesse est, …
Folke


Finlands
Segelföreningar
1894

Nyländska Jaktklubbens förlag


Förstoring.


SEGELSÄLLSKAPET „ÄGIR”

NYKARLEBY

STIFTADT ÅR 1883

[1883 överstruket och 1884 inskrivet]

————

MEDLEMSANTAL 23

————

INSKRIFNA FARKOSTER 8

 
[Segelsällskapets flaggor publicerade tidigare.]
 

Segelsällskapet „Ägirs” i Nykarleby
bestyrelse och funktionärer.

 

Kommodor:
Herr G. Hedström.

Vice Kommodor:
Herr J. Sandström.

Sekreterare:
Herr G. Hedström.

Ledamot:
Herr I. Svedlin.

Mätnings- och besiktningsnämnd:
Herr J. Sandström.
   ”    J. W. Nessler.

 

_________________Medlemmar i Segelsällskapet ”Ägir,” Nykarleby.

N:o

 

Namn.

Karaktär.

1

 

Bark, J. F.

häradshöfding

2

 

Falk, Konon

forstkonduktör

3

 

Grumdfeldt, Hugo

direktör

4

 

Hedström, Gustaf

lektor

5

 

Herler, I.

fabrikör

6

 

Lybeck, John

arkitekt

7

 

Lybeck, Werner

juris utr. kand

8

 

Lybeck, Mikael

magister

9

 

Lundqvist, Gustaf

kapten

10

 

Malmberg, Viktor

artist

11

 

Myrén, Osvald

medicine doktor

12

 

Nylund, Carl

konsul

13

 

Nordman, N.

inspektor

14

 

Nessler, J. W.

kantor

15

 

Olson, Frits

possessionat

10

 

Ramberg, W.

kronofogde

17

 

Svedlin, I.

handlande

18

 

Spolander, K. F.

normalskolelärare

19

 

Stråhlman, Adolf

tullförvaltare

20

 

Salin, A.

bokbindare

21

 

Sandström, Julius

provisor

22

 

Taucher, Isidor

häradshöfding

23

 

Wangel, Gustaf

magister

 

Segelyachter inskrifna i Segelsällskapet „Ägir” i Nykarleby.
 

Flagg N:o

Sig-nal N:o

Namn.

Egare.
Hamn.

Köl
eller
center-bord

Rigg

Kate-
gori

Valör

Längd på däck. i L. W. L.

Bredd Djup-
gående

Seg-
el-
area

 

Kon-
stru-
erad af: Byggd
af :

Byggnads-ort.
Bygg-
nadsår

Elfvan

I. Herler

köl

spris.

26.

Arendal

   

 

Nykarleby

 

 

 

 

 

Ester

J. Lundqvist

köl

spris.

28.5

Jakobstad

   

 

Nykarleby

 

 

 

 

 

Freja

H. Grumdfeldt

köl

spris.

27.7

G:la 
Karleby

   

 

Nykarleby

 

 

 

 

 

Freja

A. Salin

köl

spris.

31.8

G:la 
Karleby

   

 

Nykarleby

 

 

 

 

 

Hildur

G. Hedström

köl

jakt

26.

Nycarleby

   

 

Nykarleby

 

 

 

 

 

1891

Judith

J. W. Nessler

köl

spris.

22.5

Larsmo

 

 

 

Nykarleby

 

 

 

 

 

*     *     *

 

SSÄ:s stadgar m.m.


[Stig Haglund tillhandahöll pärm. (Inf. 2020-01-05)]


Fastställde af Kejserliga Senaten
 genom resolution af d. 5 December 1884.

 

[Pulicerad på 130-årsdagen sedan fastställelsen.]


S T A D G A R

för

Segelsällskapet „Ägir“


————

          Kejserliga Senaten har låtit denna underdåniga ansökning Sig föredragas och jämte det Kejserliga Senaten finner godt tillåta bildandet af ifrågavarande segelförening, vill Kejserliga Senaten härigenom fastställa nedan intagna, med sagda förslag i hufudsak öfverensstäm-mande stadgar för nämnda förening.


§  1.

          Sällskapet har sitt säte i Nykarleby och är dess ändamål att bereda dess medlemmar nytta och nöje, befrämja färdighet att hantera båt och ifra för förbättrade båtkonstruktioner, särskilt bland allmogen.


§  2.

          Medlem af sällskapet är enhvar, som sin önskan om inträde anmält och därtill af bestyrelsen erhållit bifall, eller som af sällskapet till medlem blifvid invald och ledamotskapet antagit.


§  3.

          Hvarje medlem erlägger 3 mark i årsafgift och för hvarje båt erlägges vid inskrifningen 5 mark. Dessa medel bilda, jämte gåvor och andra tillfälliga inkomster, en fond för uppköp af täflingspriser samt för bestridande af sällskapets öfriga utgifter. Afflyttar medlem från orten eger han rätt i sällskapet kvarstrå utan att dock därför erlägga någon ledamotsafgift.


§  4.

           Medlem uteslutes från sällskapet:
1:0     För uraktlåtenhet att årsavgiften erlägga;
2:0     För öferträdelse af stadgarna;
3:0     För oskickligt beteende;
alt efter bepröfande af sällskapet, som för detta ändamål bör vara sammankallat; dock skola därvid ⅔ af de närvarande vara ense om beslutet.


§  5.

          Sällskapet utser inom sig genom val å allmänt behörigen utlyst möte en chef, en vicechef, en flaggkapten och en ekonom, som därjämte är sekreterare; desse, som årligen väljas, utgöra sällskapets bestyrelse.


§  6.

           Sällskapet har årligen ett vårmöte, vid hvilket tillfälle väljas bestyrelsens medlemmar äfensom 3 båtbesiktningsmän, hvilka befattningar uppdragas blott för det ingående segelåret. Vid samma tillfälle erläggas årsafgifterna och väljas två revisorer för utgående årets räkenskaper, hvarförutom bestämmes beloppet af de medel, som till uppköp af täflingspriser må för året att användas samt nämda prisers antal.
           Sällskapets årsfest, som vidtar i början af juli, på dag, som bestyrelsen bestämmer.


§  7.

           Alla ärender, som vid sällskapets sammanträden, till hvilka bestyrelsen utfärdar kallelse, till behandling förekomma, afgöras under chefens ordförandeskap genom enkel röstpluralitet. Vid lika röster gälle den meningen ordföranden biträdt.


§  8.

           Bestyrelsen anordnar täflingar och kan till prisdomare därvid utse, om så behöfves, utom föreningen stående personer.


§  9.

           Hvarje båt, som tillhör sällskapet bör ovilkorligen vara försedd med lifräddningsboj, signalbok och sällskapets flaggor.


§  10.

           Sällskapets igenkänningstecken, som hvarje ledamt har rätt att bära, är en mössa av ljusblått tyg med hvita snoddar åt vardera sidan om brämen och hvit kant vid mössans öfre rundel samt hvitt ankare å brämens framsida. Chefen och vicechefen bära silfergalon öfver hela brämen.


§  11.

           Sällskapets båtar tilläggas igenkänningstecken:
1:0     Rektangulär akterflagg, hvitt med blått kors, och Nykarleby stads vapen i öfre hörnet.
2:0     Igenkänningsflagg, tre eller fyrkantig, hvars färger äro för hvarje farkost olika och bestämmas, då båten i sällskapet inskrifves. Denna flagg, som föres å toppen, får under seglationstiden ej nedtagas.
3:0    Chefens bredvimpel, trekantig med två tungor, hvit med blått kors och stadens vapen i öfre hörnet.


§  12.

           Uppgörandet af närmare bestämmelser eller regler för sällskapets värksamhet samt för tävlingar m.m. öfverlåtes åt bestyrelsen och varje sådana bestämmelser, såsnart de erhållit stadfästelse å bolagsstämma, bindande för samtliga ledamöter, eller upphäfda. Det alle, som vederbör, till underdånig efterrättelse länder.

 

I Hans Kejserliga Majestäts Höga Namn,

Dess Senat för Finland.
E. AF FORSELLES.               H. MOLANDER.
A. MECHLIN.                                            L. MECHLIN.
GEORG Z. FORSMAN.
F. Stjärnvall.

 

----------------*--------------


Båt, som inskrifves i sällskapet, mätes på följande sätt:

          Längden, i vattenlinjen emellan allra yttersta punkterna, adderas till bottenmåttet, taget på ställe af båten där detta är störst, ifrån en punkt i vattenlinjen tvärskepps under botten och kölmotsvarande punkt på båtens andra sida, och summan, som kallas sumfot, som måtten varit räknade i fot, anses beteckna båtens relativa storlek. För med centerbord försedd båt ökas bottenmåttet med ⅓ af det största djup under kölen, till hvilket centerbordet nedsänkes under segling.
          Vid kappsegling emellan båtar af olika storlek jämföras deras seglade tider, reducerade till beräknade tider, på följande sätt:
          Skillnaden mellan den minsta båten och den ifrågavarande större båtens sumfot multipliceras med 7 sekunder för varje kvartmil af kappseglingsbanans längd och produkten adderas som sekunder till den seglade tiden; summan häraf anses som beräknad tid.
          I mycket frisk vind ökas respittiden något efter beröfvande.

_________________

 

MÄTNINGSSÄTT OCH RESPITBERÄKNING

Särskilda bestämningar:

För Segelsällskapet „Ägir“ i Nykarleby

          Båtarne mätas: längd i vattenlinien bottenmått å bredaste ställe, båtens storlek i sumfot. Nyländska jaktklubbens mätningssätt torde i den närmaste framtiden komma att antagas.

 


Folke Holmström digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Ägir av Einar Hedström
(Inf. 2014-12-05, publ. 2014-12-05, rev. 2022-04-03 .)