STADGAR

FÖR

NYKARLEBY LUTERSKA BÖNEHUSFÖRENING R. F.Nykarleby 1935 — J. W. NESSLERS TRYCKERI.

 
STADGAR

för Nykarleby luterska bönehusförening r. f.

§ 1

Nykarleby luterska bönehusförening r. f. benämnda förening har till uppgift att genom hållande av andaktstunder med Guds nåd och bistånd arbeta för främjandet av Guds ords bruk i Nykarleby stad och dess omnejd och grundar sin verksamhet på Guds ord och den luterska kyrkans bekännelse och lära. Föreningens hemort är Nykarleby stad.

§ 2.

Medlemmar i föreningen kunna endast de personer vara, vilka med fasthållande av föreningens i § 1 uttalade grundsatser av fri kärlek deltaga i dess verksamhet och är medlem pliktig att till föreningen årligen erlägga en på föreningens årsmöte till beloppet fastställd medlemsavgift.

 

§ 3.

Andaktstunder hålles i föreningens ägande bönehus under ledning av lutersk präst eller av bestyrelsen godkänd lekman och i anslutning till den evangeliskluterska av nu gällande kyrkolag fastställd bekännelse och ordning.

 

§ 4.

Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse, som har sitt säte i Nykarleby stad och består av ordförande och sex ledamöter vilka inom sig utser viceordförande, sekreterare och kassör. Självskriven ordförande är Nykarleby församlings kyrkoherde. Av styrelsen valda ledamöter avgår årligen tredjedelen; första och andra året genom lottning och sedan i tur de, som sin befattning längsta tid innehaft. Avgående ledamöter kunna återväljas. Avgår ledamot före den utsatta tiden, väljes annan person i hans ställe för den tid, som återstår av den avgångnes mandat. Tvenne suppleanter väljes årligen.

 

§ 5.

Styrelsen sammanträder vid behov på ordförandens kallelse eller då minst två ledamöter sådant yrka och är beslutför om minst fyra ledamöter närvara. Beslut fattas genom enkel omröstning; äro rösterna på vardera sidan lika, avgör ordförandens röst.

 

§ 6.

Föreningens räkenskaper avslutas med kalenderåret och böra vara färdiga till granskning av därtill utsedda revisorer i februari, så att redovisningen jämte revisorernas berättelse må kunna uppläsas vid årsmötet i mars.

 

§ 7.

Föreningen sammanträder till årsmöte i mars månad och handlägges därvid följande ärenden:

1) Styrelsens årsberättelse angående föreningens verksamhet under sist förflutna året.

2) Revisorernas berättelse och beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen.

3) Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för det löpande året.

4) Utse tre revisorer för det löpande årets räkenskaper.

5) Bestämma årets medlemsavgift.

6) Diskutera och avgöra frågor rörande föreningens verksamhet.

Ordet ledes av därtill utsedd ordförande. Enkel röstpluralitet avgör beslut i alla övriga ärenden, utom det i § 10 omförmälda, och äger varje medlem en röst. Kungörelse om möte bör 7 dagar tidigare införas i ortens tidning.

Därest föreningens ordförande eller styrelsen finner sådant nödigt, eller om minst tio utav föreningens medlemmar sådant påyrka, äger föreningens ordförande sammankalla föreningen till möte för handläggande av förelagda frågor. Kallelse till sådant möte bör utfärdas i den ordning, som om årsmöte är stadgat, eller medels kungörelse i å orten utkommande tidning minst 7 dagar före mötet. På samma sätt bringas jämväl övriga meddelanden till medlemmarnas kännedom.

 

§ 8.

Föreningen äger för fullföljandet av sina avsikter att uppbära kollekter vid andaktstunder samt mottaga gåvor och testamenten ävensom förvärva fastighet.

 

§ 9.

Föreningens namn tecknas av ordförande ensam eller viceordförande jämte sekreterare.

§ 10.

Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar framställes hos styrelsen och behandlas på årsmötet och bör förutom i sista momentet av denna § förutsatt fall, minst tre fjärdedelar av de närvarande därom sig förena för att förslaget skall såsom föreningsbeslut anses samt anmälas till inskrivning i föreningsregistret. För betryggande av föreningens syfte fordras för ändring av § 1 och 2 av dessa stadgar enhälligt beslut.

 

§ 11.

I händelse av föreningens upplösning överlämnas dess egendom till Nykarleby luterska kyrkoförsamling.

 

§ 12.

För övrigt gälla bestämmelserna i gällande föreningslag till efterrättelse för föreningens verksamhet.Stadgar för Nykarleby luterska bönehusförening r. f.. (1935)
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Skriften var ett Fynd från Nesslers vind.
(Inf. 2015-03-30, rev. 2022-04-27 .)