STADGAR

FÖR

ELEVKONVENTET

VID

NYKARLEBY SEMINARIUM.


NYKARLEBY, J- W. NESSLERS TRYCKERI, 1921.

 

 

 

Allmänna stadganden.


STADGAR FÖR ELEVKONVENTET VID NYKARLEBY SEMINARIUM.

 

§ 1.

Konventets ändamål är att arbeta för ett gott kamratskap inom skolan samt att söka verka uppfostrande på kamraterna och i allmänhet i sin mån bidraga till deras allsidiga utveckling ävensom att ekonomiskt understöda medellösa elever vid läroverket.

 

§ 2.

Mom. 1. Medlem av konventet är varje elev och hospitant vid seminariet, som erlagt medlemsavgift.

Mom. 2. Tillträde till konventets samkväm ha även avgångna elever.

Mom. 3. Medlemsavgiften är 1 mark för terminen.

Mom. 4. Bistånd i sina strävanden hoppas konventet även erhålla av såväl Direktor som seminariets övriga lärare.

 

§ 3.

Konventets funktionärer äro: ordförande, viceordförande—arkivarie, sekreterare, vicesekreterare, ekonom, två revisorer, en materialförvaltare, en museiintendent, en redaktör, en redaktionssekreterare och fem tidningsmän.

 

§ 4.

Mom. 1. Ordföranden väljes för en termin. Han äger att sammankalla konventet, att leda diskussionen och att upprätthålla ordningen vid sammanträdena.

Mom. 2. Viceordföranden bör, då ordföranden är hindrad att fungera i sitt värv, träda i dennes ställe. Såsom arkivarie äger han tillvarataga konventets alla handlingar och hava vård om dess bibliotek. Dessutom åligger honom att sammankalla första mötet vid följande termins början. Viceordföranden—arkivarien väljes från någon av de fyra lägre klasserna för samma tid som ordföranden.

Mom. 3. Sekreteraren väljes för en termin och äger att föra protokoll över diskussionen vid konventsmötena samt att sköta korrespondensen.

Mom. 4. Vid förfall fullgöres sekreterarens åligganden av vicesekreteraren, vald för en termin.

Mom. 5. Ekonomen, som väljes för ett läsår, äger att handhava konventets kassa, att uppbära avgifter och att föra bok över konventets inkomster och utgifter för att när som helst kunna förete redovisning över medlens förvaltning. Dessutom åligger det honom att föra konventsmatrikeln.

Mom. 6. Revisorerna, som utses för ett läsår bland de fyra lägre klasserna, äga att årligen revidera kassan. Efter verkställd revision överlämnas kassan för sommaren åt Direktor eller annan förtroendeman.

Mom. 7. Materialförvaltaren, som väljes för en termin, äger att handhava konventets materialier och däröver föra en noggrann förteckning. Konventet kan vid behov anställa revision.

Mom. 8. Museiintendenten, väljes för en termin. Det åligger honom att hava uppsikten över museet enligt särskilda stadgar.

Mom. 9. Redaktören, som väljes för en termin, äger att ombesörja konventstidningens utkommande. Till redaktionen höra även redaktionssekreteraren, vald för en termin, samt tidningsmännen, en från varje klass, envar av dem vald av sina klasskamrater för en termin.

 

§ 5.

För varje termin väljes en styrelse, vars uppgift är att verkställa konventets beslut, att representera detsamma utåt, såvida icke annorlunda beslutes, samt att förbereda viktigare frågor. Till styrelsen höra ordföranden, viceordföranden, sekreteraren och ekonomen. Dessutom väljes en representant för varje klass.

 

§ 6.

Konventets medel hållas insatta i bank. Enligt särskilda ordningsregler utgives dock från konventskassan lån åt konventets medlemmar.

 

§ 7.

Enligt för varje särskilt fall på allmänt möte fattat beslut må från kassan tagas medel för konventets behov.

 

§ 8.

Mom. 1. Under den tid seminariet är i verksamhet, sammanträder konventet till ordinarie möte om möjligt varannan lördagskväll, men minst en gång i månaden.

Mom. 2. För att avgöra frågor av brådskande art äger ordföranden sammankalla konventets medlemmar till extra möte.

Mom. 3. Enligt konventets närmare beslut kunna samkväm anordnas, till vilka gäster kunna inbjudas.

Mom. 4. Med Direktors medgivande kan konventet även anordna utfärder, offentliga soaréer eller annat, som är ägnat att främja dess syften.

Mom. 5. I varje särskilt fall är styrelsen ansvarig inför Direktor.

 

§ 9.

Tillkännagivande om möte bör utfärdas i god tid; ordinarie möte minst ett dygn, innan det skall hållas. Samtidigt meddelas mötets viktigaste frågor.

 

§ 10.

Konventets ärenden avgöras genom enkel röstövervikt.

 

§ 11.

Frånvarande medlem får ej rösta genom fullmakt.

 

§ 12.

Ordföranden har ingen rösträtt. Dock äger han avgöra saken, om rösterna fördela sig jämt på tvenne partier.

 

§ 13.

Konventsmedlem kan ej mot sin vilja åläggas flere än ett förtroendeuppdrag. Frånvarande medlem kan ej mot sin vilja åläggas förtroendeuppdrag.

 

§ 14.

Mom. 1. För varje samkväm utses en programkommitté. Denna, som sammanträder på kallelse av konventets ordförande, har att uppgöra program och ombesörja dess utförande.

Mom. 2. Som programkommitté för ett ordinarie möte fungerar styrelsen, vilken vid behov sammanträder på kallelse av konventets ordförande.

 

§ 15.

Samlingsrummet iordningställes för konventets möten av särskilda, i tur och ordning tjänstgörande dejourer, vilka efter sammankomstens slut åter böra bringa allt i sin vanliga ordning.

 

§ 16.

Mom. 1. Konventet utger en handskriven tidning, som bör utkomma om möjligt till varje samkväm.

Mom. 2. Varje medlem äger rätt att inlämna bidrag till tidningen. Tidningsmännen ansvara för att till varje utkommande tidning åtminstone ett bidrag inlämnas från respektive klass.

Mom. 3. Redaktören har rätt att efter prövning stryka inlämnat bidrag.

Mom. 4. Om övriga frågor, som röra tidningen, må konventet i varje särskilt fall på allmänt möte besluta.

 

§ 17.

Dessa stadgar kunna ändras om tre fjärdedelar av vid allmänt möte avgivna röster därtill bifalla.

 

§ 18.

Brott mot dessa stadgar och mot konventets syften i övrigt bestraffas av konventet.Stadgar för Elevkonventet Vid Nykarleby Seminarium. (1921)
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Nykarleby seminarium av i kapitlet Fakta.
Skriften var ett Fynd från Nesslers vind.
(Inf. 2015-03-20, rev. 2015-03-20 .)