Ber Brahes korrespondens


Per Brahe grefwe till Wisingsborg fri
herre till Rydboholm och Lindholm
Rikes Rådh och Drotzet president uti den
Kongl. Svea Håffrädtten lagman öfver
Vestmanland, Bergslagen och Dalarna.
Så ock General Guvernator utöfver Stor-
furstendömet Finland med Åland och
Österbotten.


Hälse eder befalningsman uti Nije Carlby Carl Nilsson af
Guds allsmäktig och låte eder härmed förnimma
eder skrifvelse vara oss til handa kommen, med en
skippare them den i hafve betingat at hit föra de brä-
der, som allmogen uti förleden vinter vid vårt ge-
nomresande till Åbo Slåtz reparation utfäste be-
viljade och i der af edert fögderi samlat hafver, nembl
-105 tolfter huad frakten för samma bräder framföran-
de vidkommer, kan så hög last bestå, som i där-
om måtte, nembl. -50 daler för var läst på 50 läster
som skutan kan draga utan hafver den såvida mo-
dererat att skutan eganden borgmestare der samme
staden i Josef Jakobsson, skall derföre bekomma hun-
drade daler kopparmynt hvilka 200 D. i skola göre
betalt af sakören och öde räntan, som deri
eder befallning falla kan och eder efter betalningen
riktigt kvitterade tåla. Guds befallande. Datum

Åbo slott den 6 juli 1649.

Per Brahe


Finlands riksarkiv, Topographica, låda 14 Uusikaarlepyy C06/35/VIII.

Avskrivet 2002-10-18, med stor reservation för feltolkningar. 1600-talets skrivstil är inte det lättaste att tolka; hade varit helt omöjligt om inte min hustru Karin bistått.
1 tolft är det samma som 12 stycken.