STADGAR

för

FÖRENINGEN DE GAMLAS HEM I NYKARLEBY STAD


Nykarleby 1956 — J. W. Nesslers Tryckeri

 STADGAR

för

Föreningen De gamlas hem i Nykarleby stad.

 

§ 1.

De gamlas hem i Nykarleby, stiftad år 1923, har till ändamål att på olika sätt arbete för att åstadkomma samt upprätthålla ett hem främst för ensamma, gamla fruntimmer med svenskt modersmål. Föreningens hemort är Nykarleby stad. Föreningens språk är svenska.

 

§ 2.

Medlem av föreningen är varje person som årligen till föreningen erlägger den avgift föreningen vid årsmötet fastställt för löpande kalenderår. Antagande av ny medlem eller medlems uteslutande ankommer å föreningens styrelse. Medlemmar i föreningen kunna vara antingen, aktiva eller passiva. Aktiva äro de som därjämte de erlägga en mindre årsavgift deltaga uti av föreningen hållande symöten, samt passiva de, som endast betala för dem fastställd medlemsavgift.

 

§ 3.

Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av sex vid årsmötet för en tid av två år valda medlemmar, av vilkas 3 årligen i tur avgå samt första gången enligt lottning. Avgående medlem, kan återväljas om hon därtill samtycker.

 

§ 4.

Styrelsen utser inom sig ordförande, viceordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutför då minst 4 medlemmar äro närvarande. På önskan av två medlemmar skall fråga, som första gången behandlas, bordläggas till följande möte. Falla vid omröstning rösterna lika, gälle den mening som av ordföranden omfattats, förutom vid val, då lottdragning skall ske.

Vid styrelsens möte föres av sekreteraren protokoll, som justeras av ordföranden och en vid mötet närvarande därtill utsedd medlem.

 

§ 5.

Styrelsen åligger att i enlighet med lag och föreningens stadgar samt föreningsmötets anvisningar omsorgsfullt handhava föreningens angelägenheter. Ledningen av föreningens allmänna verksamhet handhaves närmast av styrelsens ordförande med viceordföranden som biträde och ställföreträdare vid inträffande frånvaro eller annat förfall för ordföranden.

 

§ 6.

Föreningens samtliga räkenskaper avslutas för kalenderår och skall senast dem 31 därpå följande januari tillställas revisorerna, vilka ega att granska desamma och över granskningen till styrelsen avlämna berättelse senast den, 15 februari.

 

§ 7.

Föreningen sammanträder till årsmöte under senare hälften av februari månad å dag som av styrelsen bestämmes.

Kallelse till årsmöte delgives föreningens medlemmar igenom annons i ortstidningen minst 7 dagar före mötet.

 

§ 8.

Vid årsmöte, vars förhandlingar ledas av ordföranden i föreningens styrelse, handläggas, följande ärenden:

1) Val av protokoll justerare.

2) Styrelsens berättelse: över verksamheten under redogörelseåret.

3) Kassörens redovisning över föreningens inkomster och utgifter.

4) Revisorernas berättelse över granskningen av räkenskaperna.

5) Meddelande av décharge åt styrelsen och kassören.

6) Val av medlemmar i styrelsen.

7) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för löpande år, i vilket val styrelsemedlem icke får deltaga.

8) Fastställande av årsavgiften för löpande kalenderår.

9) Av styrelsen till årsmötets avgörande hänskjutna frågor.

10) Av föreningsmedlem hos styrelsen senast den 31 januari skriftligen gjort förslag.

 

§ 9.

Till extra möte sammanträder föreningen, då styrelsen finner sådant nödigt eller minst en femtedel av föreningens hela medlemsantal sådant för visst uppgivet ärende skriftligen påyrkar, och sker kallelse till sådant möte med utsättande av vilka ärenden som skola till behandling upptagas, på enahanda sätt som om kallelse till årsmöte finnes stadgat.

 

§ 10.

Vid föreningsmöte tillkommer en var närvarande 1 röst, och gäller såsom föreningens beslut den mening, för vilken de flesta rösterna avgivits, och vid lika röstetal den mening, som, av ordföranden biträtts, utom vid val, där avgörandet vid lika röstetal sker genom lottning.

Protokollet föras vid föreningsmöte av den, som styrelsen därtill utsett, samt justeras och bestyrkes, till riktigheten av ordföranden och två vid mötet närvarande därtill utsedda föreningsmedlemmar.

 

§ 11.

Beslut om föreningens upplösning skall för att gälla vara omfattat av minst 4/5 av hela antalet avgivna röster vid två näst efter varandra med minst två månaders mellantid hållna föreningsmöten och skall beslut om ändring av dessa stadgar omfattas av minst 3/5 av antalet, vid tvenne särskilda möten, avgivna röster.

 

§ 12.

Föreningens namn tecknas av ordföranden eller vid förfall för denna av viceordförande i vartdera fallet jämte sekreteraren eller kassören.

 

§ 13.

Upplöses föreningen, äga föreningens medlemmar vid allmänt, härför sammankallat möte besluta, huru med föreningens tillgångar förfaras skall, ländande härvid till efterrättelse främst de bestämmelser, som eventuellt finnas beträffande till föreningen överlämnade gåvor och testamenten samt angående övriga tillgångar att de skola, användas på ett sätt, som överensstämmer med föreningens i § 1 angivna ändamål.

Nykarleby, den 18 maj 1925.


Stadgar för Föreningen De gamlas hem i Nykarleby stad. (1956)
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Föreningen De Gamlas Hem i Nykarleby 1923-1963. Historik av J. L. Birck.
Skriften var ett Fynd från Nesslers vind.
(Inf. 2015-03-25, rev. 2015-03-30 .)