PETRUS NICOLAUS MATHESIUS

 

DISSERTATIO GEOGRAPHICA
DE
OSTROBOTNIA

1734

 

§. 2. Om NyCarleby Socken.

Någre säga att denne Socken vid dess skiljande från Pedersöre af Kon. Carl IX blifvit benämnd Nie-Carleby. Onekligt är, att namnet Carleby härleder sig från K. Carl IX, men huruvida ordet Nie bör ställas framföre, kan med skäl betviflas: åtminstone står i Socknens sigill Ny . Carle . By, och uti en böneskrift som Socknen år 1637 ingaf till Landshöfdingen öfver Öster-Norrland Melchior von Wernstedt 1), kallas densamma uttryckeligen Nye-Carleby, med bestämd åtskilnad emellan y och i. Anledningen till benämningen var att skilja detta från det Carleby, som redan längre tid burit namn efter Carl.

Socknen omgifves i N af Pedersöre, i Ö af Lappo, i S af Wörå socknar, samt i V af hafvet: Lappo elf, som här benämnes Ny Carleby elf, flyter på södra sidan förbi staden, och utfaller sedan efter 1 mils lopp i hafvet. Största delen af invånarene bebo begge stränderne af elfven; de öfrige bo vid hafsvikarne. Kusten har öfverflöd på öar, hvilkas namn och läge jag måste bekänna äro för mig obekante.

Jag förmodar, att Socknen blifvit år 1611 skild från Pedersöre, hvilket, inskriften och årtalet å sigillet: NY CARLE BY . ANO . 1611 . SOCHN. tydeligen angifva, äfvensom bokstafven C med den Kongliga kronan. Om ofvan citerade bref nogare granskas, skall hvar och en lätt finna att dess innehåll icke motsäger min mening. Den första kyrka byggdes här genast efter Socknens afskiljande, under första Pastor, Prosten Jacobus Sigfridi, hvars namn, såsom varande då ännu Kapellan i Pedersöre, finnes tecknadt under Upsala mötesbeslut, men den blef genom dennes sons Jacobi Jacobi försorg utvidgad och försedd med torn. Sedermera blef kyrkan under åren 1708, 1709 och 1710 uppbyggd i staden. På litet afstånd från staden ligger Pastors boställe, men Kapellanerne, hvilka äro tvenne, bo i staden. En och 1/4 mil söderut är Munsala kapell, som länge före afskiljandet från Pedersöre haft egen kyrka, utan att likväl ännu hafva egen prest. Östra och öfversta delen af Socknen stöter till Härmä kapell, hvilket hör till Lappo Socken. I Wexala by har Riks-Rådet Claudius Tott haft en egendom, Ladugård kallad, hvilken vid Reductionen år 1674 indrogs till Kronan. Jag förmodar, att detta är samme Carleborg, som Doct. Wallin uti dess ofvan citerade dagbok omnämner.
Invånarne lefva af åkerbruk och tjärubränning.

Socknen håller 114 1/3 mantal.


1) Edle Wällborne Herr Landshöfdinge, E. H:tt skall vår trovillige tjenst och hörsamhedt udti all tjenstvillighedt ödmjukeligen bevijsas den stund vij lefve etc. [Wernstedt var landshövding 1635–1642.]

Och nödges oss fatige undersåtare af Nye-Carleby sochn, gifva E. H:tt på det ödmjukelig:te tillkenna; adt vij fatige undersåtare, efter höglåflig i åminnelse, nu salig hooss Gudh Konung Carll den Niendess nådig:te vilje och nijdtelskande upsådt ifrå Pederssöre sochn äro åtskilde vordne, till een Ny Sochn, och sedan vij med ringa mantal derifrån skilde vore, blefve vij fatige undersåtare förorsakade på den tijden att besökja vår
.
Nådig:te Öffverheedt H. M:t Enckie Dråningen Christmildh i åminnelse Dråning Christina; och H. M:tz nådigzte Befallningz breef bekomme, till Stådthållaren W:dig Erich Hare, adt H. W:tt skulle disponera oss emellan, då bleeff oss någre Mantall af Pederssöre beviljadt dermed vij då på både sijdår contenterade och förlijkdte blefue, om Byar och Bönder såm med Kyrkiådrächdt, till vår sochn liggia skulle; derpå Perdsöre boor sig  Konungzlig Confirmations breef förvärfvadt hafva, dedt vij i detta falledt eenss icke understå adt emodt säja, utan allenest besväre oss för Gästningar och skjutzningar, såm oss fatige Undersåtare fram för näst omliggande sochner odrägelig upå legadt haffver; Ty sedan vij medh ringe mantal blefue förordnadt till een Ny sochn ähr under Nye Carleby stadh vordedt privilegieret een by med tjugu åttå Röker eller Bönder.

Då jag förliden sommar genomreste Roslagen för att samla Österbottniske urkunder, påträffade jag denna skrift hos Majoren Melchior von Wernstedt, Herre till Uthäl, hos hvilken jag står i stor förbindelse för dess emot mig visade välvilja.


Geografisk Beskrifning om Österbotten. Översättning av J. Fr. Ticklén av kapitlet De paroecia Nya-Carleby i Dissertatio geographica de Ostrobotnia, Petrus Nicolaus Mathesius avhandling pro gradu (1734) i Suomi, Tidskrift för fosterländska ämnen, femte häftet 1843.


Timo Sironen tillhandahöll.


Läs mer:
Petrus Nicolaus bror Georg Mathesius.
Texten på finska.
Fler stadsbeskrivningar.

Texten i Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2012-02-26, rev. 2018-01-24 .)