ARBETS-
REGLEMENTE

för

OY JOUPER AB

Nykarleby

 


 

Nykarleby 1950. J. W. Nesslers Tryckeri.

 


I.

Arbetares antagande i arbete och avgång från arbetet samt tillkännagivanden åt arbetarena

II.Arbetstiden
III.Avlöning
IV.Ackordarbete
V.Övertidsarbete
VI.Arbete utom fabriken
VII. Semester
VIII.Särskilda bestämmelser

 

 

KAP. I.

Arbetares antagande i arbete och avgång från arbetet samt tillkännagivanden åt arbetarena.

§ 1.

På fabrikschefen eller av honom därtill ombetrodd person ankommer att antaga arbetare i arbetet samt att uppsäga arbetare från arbetet.

 

§2.

Arbetsavtal ingås muntligen eller skriftligen.

 

§ 3.

För att kunna bliva i arbete antagen bör arbetare vid anfordran inlämna betyg från sitt senaste arbetsställe.

Arbetare, som icke fyllt 15 år, bör dessutom inlämna målsmans skriftliga samtycke ävensom skolbetyg och läkarintyg däröver, att arbetaren, som icke fyllt 15 år, utan men för sin hälsa och kroppsutveckling, kan utföra det avsedda arbetet. Kostnaderna för anskaffande av läkarintyg erläggas av arbetsgivaren.

 

§ 4.

Envar arbetare antages i arbete utan uppsägningstid å någondera sidan, därest icke annat avtal träffas.

 

§ 5.

Utan avseende å avtalad arbetstid eller uppsägning har arbetsgivaren rätt att omedelbart häva arbetsavtal i följande fall:

1) när arbetare vid avtalsslutet väsentligen misslett arbetsgivaren med falska uppgifter;

2) när arbetare, som hos arbetsgivaren åtnjuter husrum, trots varning för ett förargelseväckande leverne;

3) när arbetare våldför sig på arbetsgivaren, medlem av dennes familj eller ställföreträdare eller arbetskamrat, hotar dem till livet, smädar eller grovt missfirmar dem, eller utsätter deras moral för fara, eller gör sig skyldig till försnillning, bedrägeri, snatteri eller brott som icke med böter kan sonas;

4) när arbetare på grund av sjukdom eller av någon annan fortvarande orsak är oförmögen eller såsom farlig för sin omgivning olämplig att fullgöra det arbete, som är honom ålagt;

5) när arbetare visar sig för det ålagda arbetet uppenbart oskicklig;

6) när arbetare uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet fördärvar maskiner, verktyg, arbetsmaterial, arbetsprodukter eller annan arbetsgivarens egendom, olovligen yppar arbetsgivarens affärs- eller yrkeshemligheter, icke med flit och omsorg utför sina åligganden, icke noggrant iakttar arbetstiden, icke under arbetet undviker allt, som kan sätta hans egen eller hans medarbetares säkerhet i fara, fordrar, mottager eller betingar sig gåva eller annan förmån för att gynna annan vid leverans av vara eller i övrig näringsverksamhet, uppträder dryckesrörd å arbetsplatsen eller dit medför eller där förtär rusdrycker;

7) när arbetare uppsåtligen bryter emot av arbetsledningen givna anvisningar eller väsentligen brister i fullgörandet av övriga villkor i arbetsavtalet eller av vad enligt allmän sed i sådant arbete bör följas; samt

8) när arbetare oförsiktigt umgåtts med eld.

Arbetsavtalets hävande på grund av punkterna 3, 6, 7 och 8 bör ske en vecka efter det anledning därtill för arbetsgivaren yppats. Arbetsavtal med kvinnlig arbetare häves icke under den tid hon uteblir från arbetet med stöd av i arbetarskyddssyfte utfärdade, lagbestämmelser angående barnaföderskor.

 

§ 6.

Utan avseende å avtalad arbetstid eller uppsägning är arbetare berättigad att omedelbart häva arbetsaval i följande fall:

1) när arbetare vid avtalsslutet blivit väsentligen missledd med falska uppgifter;

2) när arbetare eller medlems av hans familj liv, goda anseende eller moral på grund av arbetsavtalet utsattes för fara;

3) när arbetsgivaren eller hans ställföreträdare våldför sig å, smädar eller grovt missfirmar arbetare eller medlem av hans familj, eller söker förleda dem till lagstridig handling eller och mot arbetaren gör sig skyldig till brott, som icke kan med böter sonas;

4) när det avtalade arbetet är förbundet med men för arbetarens hälsa, som icke kunnat förutses, eller om arbetsgivaren, dennes ställföreträdare, eller och arbetskamrat, med vilken arbetaren nödgas hava omedelbar beröring, lider av vämjelig eller smittosam sjukdom;

5) när lönen icke utbetalas på det i avtalet förutsatta sättet, eller då arbetare, vars lön skall beräknas enligt utfört arbete, ej erhåller tillräcklig sysselsättning; samt

6) när arbetsgivaren väsentligen brister i fullgörandet av bestämmelserna i arbetsavtalet eller uti vad som enligt vedertaget bruk vid sådant arbetsförhållande bör följas eller om förutsättningar för arbetsavtalet genom arbetsgivarens åtgörande väsentligen förändrats.

Arbetsavtalets hävande på grund av punkterna 1, 3, 5 och 6 ber ske inom en vecka efter det att ledning härtill för arbetaren yppats. Avskedar arbetsgivaren oförtövat ställföreträdare, varom nämnts i punkterna 3 och 4, eller arbetare, som lider av vämjelig eller smittosam sjukdom, förfaller rätten att häva arbetsavalet.

 

§ 7.

Då arbetsavtalet uppsades eller då detsamma upphör, återfår arbetare sina inlämnade betyg, varjämte arbetaren erhåller arbetsbetyg, angivande den tid, varunder han varit anställd, anställningens art och från vilken tid han är från arbetet fri samt därjämte, på särskild anhållan, vitsord över arbetarens i arbetet visade skicklighet, flit och uppförande. På arbetarens begäran angives i arbetsbetyget även orsaken till arbetsförhållandets upphörande.

 

 

KAP. II.

Arbetstiden.

 

§ 8.

Den ordinarie arbetstiden under sommartid varar från kl. 7 f. m. till kl. 4 e. m. med rast från kl. 11 till kl. 12, samt under vintertid från kl. 8 f. m. till kl. 5 e. m. med rast från kl. 12 till kl. 1.

Under lördagar, och dagar före helg varar den ordinarie arbetstiden från kl. 7 f. m. till kl. 2 e. m. med rast från kl. 10 till kl. 10,30.

Sommartid: 1 maj — 30 sept.

Vintertid: 1 okt.— 30 april.

Tillfälliga förändringar inom lagens gränser av den ordinarie arbetstiden och av rasterna under densamma tillkännagives genom anslag eller genom vederbörande arbetsledare.

Beträffande tiden för utförandet av övertidsarbete gäller, vad därom i lag stadgas.

 

§ 9.

Arbetstidens början och slut tillkännagives medels för dessa ändamål bestämd signal.

 

§ 10.

Arbetare skall vid arbetstidens början punktligt på klockslaget befinna sig på sin arbetsplats, färdigt klädd för arbetet. Arbetare, som kommer till arbetet efter arbetstidens början, får icke vidtaga med arbetet förrän efter nästa rast, såframt icke vederbörande arbetsledare därtill giver tillstånd.

 

§ 11.

Innan slutsignal givits, får arbetare icke utan tillstånd upphöra med sitt arbete.

Önskar arbetare avlägsna sig från fabriken före arbetstidens slut, bör han därtill erhålla tillstånd av vederbörande arbetsledare, som utfärdar passersedel, vilken bör avlämnas vid bortgåendet från fabriken.

 

 

KAP. III.

Avlöning.

§ 12.

Grunderna för avlöningarnas räkning äro timlön, dagslön, veckolön och månadslön samt ackordlön.

 

§ 13.

Utbetalning av arbetslönerna sker på av arbetsledaren fastställda dagar efter den ordinarie arbetstidens utgång i regelbunden tidsföljd minst två gånger månaden, första gången senast på den 16:de dagen och andra gången senast den sista dagen i månaden. Ackordvinst utbetalas, då arbetet slutförts och vinsten kan fastställas.

Arbetare skall personligen eller, om han är förhindrad, genom befullmäktigat ombud avhämta sin avlöning.

 

§ 14.

Finner arbetare, att till honom oriktigt penningbelopp utbetalats, bör han omedelbart därom meddela. Vid senare anmälning kan avseende icke fästas.

Anser arbetaren likviden vara orätt uträknad, bör han senast följande arbetsdag därom anmäla vederbörande verkmästare, ifall han ej har giltigt hinder.

 

§ 15.

Då arbetsförhållandet upphör, bör arbetaren vid slutlikviden återlämna till hans begagnande till äventyrs överlämnade arbetsredskap i behörigt skick därest desamma ej utan hans förvållande gått förlorade, och även i övrigt göra rätt för sig. Slutlikvid utbetalas endast under kontorstid.

 

 

KAP. IV.

Ackordarbete.

§ 16.

Arbete utföres på ackord, då detta är möjligt och så mellan arbetsledningen och arbetarna överenskommes.

 

§ 17.

Vid gemensamhetsackord er håller arbetaren del i ackordvinsten i förhållande till sin timlön och antalet av de arbetstimmar, under vilka han deltagit i arbetet, såvida ej annan överenskommelse träffats. Detta gäller även, ifall arbetare, som åtagit sig utförande av ett ackordarbete eller arbete i gemensamhetsackord, avgår eller blir från arbetet uppsagd.

 

KAP. V.

Övertidsarbete.

§ 18.

Genom att laga anställning på fabriken har envar arbetare sam tyckt till att vid fabriken utföra arbete på övertid enligt lag tillåtna antalet övertidstimmar, så vitt han ej har giltigt hinder.

 

 

KAP. VI.

Arbete utom fabriken.

§ 19

Under resor för fabrikens räkning erhåller arbetare gottgörelse för alla för resan nödiga kostnader samt, om ej annan överenskommelse träffats före avresan, ett ersättningsbelopp per timme, motsvarande timlönen för arbete under ordinarie arbetstid, vilket ersättningsbelopp utgår för högst åtta timmar per dygn, som användes för resan.

§ 20.

På arbetsstället skall fabriken eller beställaren anskaffa åt arbetaren ordentlig kost och bostad. Ifall detta ej göres, får arbetaren sina härför nödiga utgifter betalade enligt räkning eller också erhåller han en förut avtalad gottgörelse. Åt arbetaren skall på förhand meddelas, vilka av dessa betalningssätt kommer att användas.

 

§ 21.

Arbetare, som utför arbete utom fabriken, erhåller förrän han lämnar fabriken, en arbetssedel, vara antecknas arbetets art, beskaffenhet och den använda arbetstiden, såväl den ordinarie tiden som övertiden, och skall vederbörande beställare eller dennes ombud bestyrka, uppgifternas riktighet. — Arbetssedeln avlämnas till fabrikskontoret och avlöningen uträknas på grund av ovannämnda uppgifter.

 

§ 22.

Anställer fabriken arbetare på den ort, där arbetet utföres, är sådan arbetare icke berättigad till de gottgörelser, som omnämnas i §§ 19 och 20.

 

KAP. VII.

Semester.

§ 23.

Lagstadgad semester gives åt de därtill berättigade arbetarna under loppet av varje kalenderår på tid, som årligen av arbetsgivaren inom lagens gränser närmare bestämmes.

 

 

KAP. VIII.

Särskilda bestämmelser.

§ 24.

Varje arbetare åligger:

1) att samvetsgrant iakttaga alla de bestämmelser, som givas av fabriksledningen;

2) att inte utan laga skäl försumma arbetstiden och att göra anmälan hos vederbörande arbetsledare såvitt möjligt i god tid före arbetets början, därest arbetaren av sjukdom eller annan laga orsak är förhindrad att infinna sig till arbetet, vare sig detta är ordinarie arbete eller övertidsarbete;

3) att omsorgsfullt och snabbt utföra del arbete, som anförtros honom;

4) att icke obehörigen hantera maskiner, verktyg, arbetsmaterial och fabrikat samt att icke obehörigen beträda platser, till vilka tillträde för obehörig är förbjudet;

5) att iakttaga ordning och snygghet samt att ej oförsiktigt umgås med eld;

6) att ej införa eller förtära rusdrycker på arbetsplatsen eller där uppträda berusad;

7) att under arbetstiden icke onödigtvis avlägsna sig kan sin arbetsplats och att ej utan giltig orsak samtala med andra; samt

8) att icke störa arbetsfreden vars sig mellan förmän eller arbetare sinsemellan.

 

§ 25.

Maskiner, verktyg, arbetsmaterial och fabrikat skola av arbetarna med omsorg och aktsamhet handhavas samt renhållas, och är arbetare ansvarig för fel och skador, vilka uppkomma genom hans försumlighet och vårdslöshet.

 

§ 26.

Då arbetare observerar fel eller skador å maskiner samt fel eller skador å under arbete varande fabrikat, skall han omedelbart därom meddela åt vederbörande arbetsledare.

 

§ 27.

Obehöriga personer få av arbetare icke införas i fabriken.

 

§ 28.

Arbete för egen räkning får ej av arbetare i fabriken utföras utan fabriksledningens medgivande.

 

§ 29.

Arbetare får icke utan fabriksledningens samtycke åtaga sig annat arbete, vilket inkräktar på hans förmåga att fullgöra arbetsavtalet.

 

§ 30.

Den, som med hot eller våld tvingar eller försöker tvinga arbetsgivaren att inställa arbetet, eller att därifrån avskeda, eller att till detsamma ej antaga arbetare, eller arbetare att deltaga i arbetsinställelse eller ock förhindra honom att arbeta, straffas såsom i § 12 kap. 25 Strafflagen är sagt.

 

§ 31.

Med framställningar och klagomål äger arbetare vända sig till i första hand sin närmaste förman och sedermera, om arbetaren anser det nödigt, till fabrikens chefskap.

 

§ 32.

I övrigt gäller, vad i lag stadgas.

 

§ 33.

Detta arbetsreglemente träder i gällande kraft så snart detsamma, efter behörig stadfästelse, i fabriken anslagits och den för fabrikens dåvarande arbetare gällande uppsägningstiden därefter tillända gått.

Fastställt av Socialministeriet den 23 oktober 1950 enligt Resolution N:o 6/2 Työs. D. Sos. M. 1949.Arbetsreglemente för Oy Jouper Ab, Nykarleby. (1950)
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Stadgar för Arbetarnas Sjukkassa vid Oy Jouper Ab.
Jouperfabriken av Erik Birck.
Skriften var ett Fynd från Nesslers vind.
(Inf. 2015-03-17, rev. 2015-03-17 .)