Lucka 7   LUCKA 8 Lucka 9
  Adventskalendern 2014  Helsingfors Journalen    dec. 1937


J U L V I S A N S   H E M G Å R D

HOS  LILLE  ZACHRIS  PÅ   K U D D N Ä S

Julens visa, med sina strofers rim, och sin
enkla hjärtliga melodi, har gått vilse i den
nya tidens jäkt.  Som så många andra av den
stora högtidens gamla attribut, har den blivit
överröstad och undanträngd av mera tidsen-
liga uttryck för julfirandet.   Numera,  då
grammofonen återger den härligaste julmusik,
av världsberömda konstnärer, och radion låter
oss höra den heliga nattens gudstjänst ända
från Betlehem, blir hemmets anspråkslösa
visa hjälplös, onödig och allt sällsyntare.  De
yngre generationerna förstå inte ens sakna
den, liksom de inte heller sakna december-
kvällarnas sprakande köld och julmorgonens
bjällerklang från fordom.  Men de äldre av
årets julfirare, de, som levat länge nog för att
minnas seklets yngsta år och kanske 1800-
talet, för dem är den moderna julen, med
elektriska granljus och bilfärd till ottan, bara
dålig imitation.  Den stämning, som tätnade
kring gångna tiders jular, kring björkveds-
brasan och stakens drypande ljus, är för dem
oförglömlig.  Den ägde helgens sanna frid,
och en värme, som i sin allt och alla omfat-
tande välvilja och kärlek verkligen lät:

             ”  --  --  de mörka,  frusna
             hjärtan åter ljusna.  --  --  ”
             [Hela visan.]

Att denna stämning, från den gamla goda
tiden, tog form och gestalt i innerliga små dik-
ter, som fann vägen till alla hem, och snart
sjöngs i hela Finland genom ett halvsekel, ha
vi Zacharias Topelius att tacka för.  Inte den
berömda skalden och tidningsmannen, i lan-
dets huvudstad, utan den lilla gossen Zachris
på Kuddnäs hemman i Österbotten. Han, som
huttrande i sin vindskammare, på bara små
fötter smög fram till fönstret för att se om det
bildats skare under natten, som, ängsligt lyss-
nande nedåt trappan, försökte utrannsaka om
Brita redan sysslade med julkaffet i köket,
och om drängen där ute ordnade med fällarna
för slädfärden till ottan.  Det är lilla Zachris’,
av julens högtidlighet bräddfulla hjärta, som
ännu många år senare lockar fram varma
strofer ur den grånade skaldens penna, och
låter dem spegla barnasinnets hela förväntan
och glädje:

              ”Ute mörknar himmelen,
              brasan tänds på hällen.
              Kommer du till oss igen,
              Kära jul, i kvällen? . . .”

              ”O, hur vi ha väntat dig,
              räknat dag och timma!
              Solen har försovit sig,
              Månen kröp i dimma. . .”
              [Hela visan.]

Hemmet utgör den självskrivna ramen för alla
Topelius’ juldikter, som främst rikta sig till
barnen.  Det är som hade han velat, i tack-
samhet över sin barndoms sällsynt lyckliga
jular, dela ut av minnet åt alla dem, mot vilka
ödet varit mindre givmilt.  Förunderligt väl
lyckades han i sitt uppsåt.  Oräkneliga barn
lärde sig se på granens grönska och ljusens
festliga lågor med hans ögon, om än verklig-
heten omkring dem kanske inte alltid stämde
överens med visans julbeskrivning.  Så blev
skaldens hem för barnfantasin den idealiska
inramningen, den plats där sagans tomte och
goda julänglar trivdes, där granen var vack-
rast pyntad, och stjärnan lyste klarast:

                ”Nu så kommer julen!
                Nu är julen här,
                litet mörk och kulen,
                men ändå så kär.
                Han i salen träder
                med så hjärtligt sinn’
                och i högtidskläder
                dansa barnen in.
                Ljusen och lanternan
                glimma högt kring dem,
                som den klara stjärnan
                ifrån Betlehem.”

                ”-- -- Tusen skalkar gunga
                ystra på ditt knä,
                och små änglar sjunga
                kring vårt juleträ. -- -- ”
                [Hela visan.]

Kuddnäs, den vita gården vid älven högt uppe
i norr, blev alltså julvisans hem.  Mer än ett
sekel har flutit bort på tidens ström, sedan
lille Zachris här såg julljusen spegla sig i hem-
fönstrens svartnade kvällsrutor.  Obarmhär-
tigt skingrade ödet redan tidigt allt vad han
älskat på denna gård, där hans mor skapade
så mycken trevnad.  Främmande händer
byggde upp ett främmande hem inom de vita
väggarna.  Med värkande hjärta såg den
vuxna skalden hemmet gå växlande öden till
möte. Han anade inte då att en fjärran tid,
värmd av hans sånger, pietetsfullt skulle
ställa allt tillrätta i den gamla byggnaden.
Att ägarna av tillhörigheter från hans barn-
domshem, både släkt, vänner och främlingar,
ivrigt och beredvilligt skulle hämta tillbaka
vad de förvärvat.  Han visste inte att Kudd-
näs en gång oberoende av tidens flykt skulle
stå pyntat och fint för all framtid, med helg-
stämning i sal och kammare.

I dag kniper rimfrosten stadigt om träd-
grenarna, som på trädgårdssidan förtroligt
sträcka sig mot Kuddnäs rappade vägg och
blanka fönsterrutor. Bakom det låga spjäl-
staketet, som inhägnar snöiga rabatter och
gräsmattor, flyter älven, mörk och hemlig-
hetsfull, redo att när som helst draga istäcket
över sig, och längre bort skymtar Nykarleby
med sin träkyrka, vars klockor i lugna, djupa
slag ringa in helgen.  Snön i Kuddnäsallén,
som från stora landsvägen snörrätt leder fram
till porten är, liksom på den hemtrevliga
gårdsplanen, väl skottad, och stora ingångens
trappa har blivit omsorgsfullt sopad.  Det
gamla låset gnisslar, dörren går upp och slår
med en liten smäll igen efter oss.  Vi stå inne
i Zacharias Topelius’ barndomshem, och ofri-
villigt ringer hans ofta citerade Majniemistro-
fer i vårt öra:

             ”Här tystna dagens storm och strid
             i morgondagg och aftonfrid,
             Här bor ett älskat minne blott
             av liv som flytt, av tid som gått!
             Dröj vandrare, eho du är,
             var lugn, var god, var lycklig här!”
             [Hela dikten.]

 

Kuddnäs är ett förunderligt museum.  Stäm-
ningen här inne är lika mjuk och stilla som
landskapets konturer utanför.  När man gjort
hela sin rond genom alla de olika rummen,
och hamnat tillbaka i förstugan, har man all-
deles glömt bort att det är en plats, där var
man, för några mark, kan gå in.  Så starkt är
intrycket av intimitet, av ombonad herrgårds-
atmosfär och fridfullt hem.

Genom otaliga beskrivningar i vår littera-
tur och press har interiörerna på den gamla
gården blivit bekanta också för dem, som
inte varit i tillfälle att bese dem: sängkamma-
ren med den anspråkslösa vaggan, faderns
rum med stolen, i vilken han satt förlamad
åtta långa år, matsalen med sitt trevliga pors-
lin i skåp och skänk, de båda förmaken, den
stora öppna spisen i köket, och slutligen Zach-
ris gavelrum uppe på vinden.  Just nu, i jul-
tider, intresserar oss salen, byggnadens största
och vackraste rum, mest.  Det var alltså här
inne, som granen restes och dekorerades, den
gran, som gjorde ett så outplånligt intryck på
lille Zachris, att han senare, gång på gång,
återkom till den i sina juldikter:

                 ” -- -- Kära, är du redan, säg,
                 från din driva hit på väg?
                 hänga ren på dina grenar
                 äpplen, guld och ädelstenar? . . .”
                [Hela visan.]

 

Vilken förståelse hade inte den stora barna-
skalden ständigt för de allra yngsta familje-
medlemmarna!  Ovanstående citat, hämtat
ur den ofullbordade ”Sista julvisan”, skriven
så sent som 1886, låter oss oemotståndligt, i
några ord, uppleva de tidiga barnaårens vän-
tan bakom stängda dörrar, prasslet av paket,
och suset av grenarna när granen släpades in,
hela intresset för de vuxnas sysslor med ljus
och grannlåter.  I ”Julgranen” tar Topelius
ett annat, kraftigare grepp om ämnet, och,
väver, på sitt älskvärda sätt, in en moralise-
rande tanke i verserna om trädets trista öde:

         ” -- -- ty jag var skogens unge prins;
         rak som ett ljus var stammen. -- --

         Sen blev jag förd till herregård;
         där skällde på mig hunden.
         En moder tog mig i sin vård,
         jag blev med kransar bunden.
         Jag kläddes som den unga brud
         i silkesband och blomsterskrud,
         ty nu var högtidsstunden.

         Jag fördes in till julekväll
         när ljusen brunno klara;
         där jublade så glad, så säll
         en yster barnaskara.”
         [Hela dikten.]

 

Kuddnäs i vinterdräkt. Förstoring.
[Notera granrisarrangemanget för en Nykarlebystjärna i flaggstången!]

 

 


Spegla sig ljusen från en gran i den gamla spegeln? Förstoring.Sten-Alexis Berger digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Farmaceuten och frilansskribenten Gerda Hintze från Helsingfors stod den 30 maj 1937 fadder för sin syster Carin Bergers förstfödda son, som vid kristningen erhöll namnet Sten Alexis. Som av artikeln framgår besökte hon också Kuddnäs i samband att hon firade jul med sin systers familj samma år eller kanske redan föregående år. Barnets far vicehäradshövding Sven Adolf Berger verkade på den tiden som advokat i Jakobstad.

Följande år utnämndes S.A. Berger till borgmästare i Nykarleby och familjen flyttade snart in i nuvarande Vitahuset ovanför Brostugan. Sonen fick 1941 en bror som vid dopet fick dubbelnamnet Carl-Erik. Efter ytterligare fyra år föddes brödernas lillasyster Helena. Gerda firade så ofta hon kunde julen med sin systers familj och följde med syskonskarans tillväxt och utveckling från år till år. Julen 1946 kom att bli den sista i Nykarleby, följande år flyttade den dåmera faderlösa familjen till Jakobstad.


Läs mer:
Kuddnäs i kapitlet Fakta.
(Inf. 2014-11-30, publ. 2014-12-08, rev. 2014-12-15 .)