Ytterligare Berättelse om de vid Deras Kongl. Maj:ters Krönings = Fest i Landsorterne förefallne Högtidligheter:

— — —

I Ny = Carleby samlades Stadens Cavallerie, under Ryttmästaren Rådman Julin och Infanteriet, under Capitainen, Rådman Joseph Calamnii anförande, och marcherade förmidd. Kl. 12, med flygande Standart och Fahnor, till Torget. Af Magistraten och Prästerskapet, som var samlade uppå Rådstufvan, utropades: Lycka ske Konungen! Som besvarades med lika utrop utaf berörde Corpser; hvarpå Salfvor gofvos af de på torget upförde Stycken af Copvardie = Capitain Rydbom samt af Corpserne. Samtel. uptrådde sedan på Rådstufvan, at afhöra et af Kyrkoherden Magister Forshäll hållit Tal. Till slut druckos Kongl. Skålarne under Musique och Styckeskotts lossande, och roade sig Sällskapet med Dans. Et hederligt Fruntimmer lät samma dag undfägna Stadens Fattige.

 

 

Inrikes Tidningar nr 87 den 5 november 1772. Gustav III och hans gemål kröntes 29 maj 1772 i Stockholm.
- Stycken= kanoner.
- Copvardie = Capitain= kapten i handelsflottan


Läs mer:
Originalet på Digitaliserade svenska dagstidningar.
(Inf. 2012-10-14, rev. 2012-10-14 .)