No 60.


Stockholms

Post Tidningar

Af den 3. Augusti.
År 1752.


Stockholm, den 3. Aug.

 

edelst bref från Umeå af den 25 sistledne förnimmes, at som Hans Kongl. Maj:ts [Adolf Fredrik] resa norr om gådt skyndsamt och lyckeligen för sig, så förväntades Hans Maj:t den 31, ejus [samma månad] hem til berörde Stad.

 

Nycarleby den 20. Julii.

I dag klock. half et anlände Hans Kongl. Maj:t i all Hög Kongl. vählmågo med des Höga Svite hit til Staden, sedan denna Stads Cavallerie varit Hans Maj:t 1 mil til mötes. Vid ankomsten til Staden var denne Stads Magistrat med flera Stånds Personer härstädes, vid Stadsens södra Tulport, och i underdånighet beneventerade Hans Maj:t, då och 8 styckeskott [kanonskott] blefvo låssade. På torget var Stadens Infanterie upstält, och stycken intet långt derifrån på en tienlig plats planterade. Sedan Hans Maj:t stigit utur vagnen uti det utsedde qvarteret hos Handelsman och Corporalen af Cavalleriet Erik Rydman, låssades i 4 omgångar 32 styckeskott, som af det på torget stående Cavallerie och Infanterie besvarades, under hvilken tid, så väl Magistraten som församlingens Prästerskap hvar för sig hade den nåden att få hos Hans Maj:t deras underdåniga tilträde, och medelst kort tal betygade deras och invånarenas underdånigste fägnad öfver Hans Maj:ts lyckel. ankomst och höga Kongl. välmåga. Under det Hans Maj:t spisade, tillät ock Hans Maj:t allernådigst, så väl stadsens som landets inbyggare tilträde, at få åskåda Hans Maj:t. Efter sluten måltid klock. 4 afreste Hans Maj:t til nattlägret GamlaCarleby, då det med stycken och handgevär sköts på sätt, som vid ankomsten. Cavalleriet var Hans Maj:t följaktig en och en fierdedels mil härifrån, hvarest Jacobstads Cavallerie och Infanterie voro Hans Maj:t til mötes. Uppå ömse sidor om Passagegatan, samt rundt omkring torget voro vackra granar uti god ordning upsatte. Vid ankomsten så väl som vid afresan, blef Hans Maj:t med otaliga underdåniga lyckönskningar af invånarena emottagen och beledsagad.


Stockholms Post Tidningar den 3 augusti 1752, nr 60.
Hela KB:s Svenska Dagstidningar var tillfälligt öppet under Corona-krisen våren 2020.1 svensk mil var före 1889 10 689 meter. ”en och en fierdedelsmil” blir då ca 13,4 km. Tänkte att Jacobstads Cavallerie hade mött upp vid ”Kråknäs vegagreinen” i Sundby och det stämde mycket bra. När jag mätte längs de gamla vägarna blev det 13,417 km.

 

Läs mer:
Faksimil.
Kungsstenen.
Fler tidningsartiklar.
(Inf. 2020-04-15, rev. 2020-04-15 .)