Nykarleby Centralandelsmejeri

Utdrag ur Årsberättelser
1959—1972

[Årsberättelserna ej införda i sin helhet.]


Innehåll

År 1959
År 1960
År 1961
År 1962
År 1963
År 1964
År 1965
År 1966
År 1967
År 1968
År 1969
År 1970
År 1971
År 1972Årsberättelse 1959
37:de verksamhetsåret

Medlemmarna
Medlemmarnas antal uppgick vid årets utgång till 164 med 850 andelar.

Mjölkinvägningen
Under det gångna året som omfattat 326 arbetsdagar, har i mejeriet invägts 2.396,276 kg helmjölk med, en medel fetthalt av 4.24 % Detta utgör en medelmjölkmängd per dag av 7.361 kg. Jämfört med föregående år har den totala mjölkmängden ökat med 278.126 kg eller 13.13 %. Medelfetthalten föregående år var 4.29 %.
     Den invägda mjölken har klassificerats genom reduktas-prov och utvisar i medeltal följande resultat:

Mjölklikvider
Till mjölkleverantörerna har utbetalats i likvider 73.671.320 mk och i mjölktransporter 2.822,002 mk eller sammanlagt 76.493.382 mk. Per kg mjölk utgör medelpriset 30:75 och mjölktransporter 1:18 vilket utgör ett sammanlagt medelpris av mk 31:93. Omräknad i 4.0 %:ig mjölk blir medelpriset 30:73.

Driftskostnader
Drifts- och omkostnader under året stiger till 5.548.877 mk eller 6.69 % av inkomsterna och transportkostnaderna till 2.822.062 mk eller 3.4 %. Föregående år var procenterna 7.35 respektive 2.7  %.

Nyanskaffningar
Under året har till mejeriet anskaffats en Alfa Laval pastör för 1.751.400 mk och en Alfa Laval separator för 1.030.550 mk samt en Alfa Laval rostfri mjölkpump, rör och kranar för 1.342.979 mk.

 1960

Medlemmarna
Medlemmarnas antal uppgick vid årets utgång till 164 med 874 andelar.

Mjölkinvägningen
Under det gångna året som omfattat 320 arbetsdagar, har i mejeriet invägts 2.437.740 kg helmjölk med en medelfetthalt av 4,38 %. Detta utgör en medelmjölkmängd per dag av 7.6105 kg. Jämfört med senaste år har den totala mjölkmängden ökat med 41.464 kg eller 1,73 %. Medelfetthelten föregående år var 4,24 %.
     Den invägda mjölken har klassificerats genom reduktas-prov och utvisar i medeltal följande resultat:

Smörtillverkningen uppgår till 104.014.8 kg. Till 1 kg smör har åtgått 19.16 kg mjölk. Av 100 kg fett har erhållits 119.1 kg smör.

Mjölklikvider
Till mjölkleverantörerna har utbetalats i likvider 78.026.789 mk och i mjölktransporter 3.080:507 mk eller sammanlagt 81.107.296 mk. Per kg mjölk utgör medelpriset 32:01 och mjölktransporten 1:26, vilket utgör ett sammanlagt medelpris av mk 33:27, Omräknad i 4.0 %:ig mjölk blir medelpriset 31:37.
     Bruttoinkomsterna för försålda produkter under året stiger till 89.617.35.7 mk.
     Från staten har i smörsubventioner erhållits 209:— per kg tillverkat smör.

Driftskostnader
Drifts- och omkostnaderna under året stiger till 7.060.421 mk eller 7.87 % av inkomsterna och transportkostnaderna till 3.0.so.50i7 mk eller 3.4 %.

Nyanskaffningar
Under året har till mejeriet anskaffats en skummjölksmätare rostfri Bopp & Reuter, jämte en rostfri Silkeborg pump. En kompressor med tillbehör för djupbrunnen. [Eftersom kommunalt vatten inte fanns hade mejeriet borrat en djupbrunn för att tillgodose det stora vattenbehovet.]
     Nyanskaffningar maskiner sammanlagt 1.027.012:— Under året har lånet till Nykarleby Sb 900.000 mk återbetalats.

 

 

Mejeriet från norr. Notera skorstenen.
[Mejeriet från norr. Notera skorstenen i högerkant!]1961

Medlemmar
Under året har 24 st nya medlemmar anslutit sig. Två medlemmar har avgått. Medlemsantalet per 31.12. var 187 st med 1.026 andelar.

Mjölkinvägningen
Under det gångna året som omfattar 323 arbetsdagar, har i mejeriet invägts 2.305.994 kg helmjölk med en medel fetthalt av 4,33 %. Detta utgör en medelmjölkmängd per dag av 7.139 kg. Jämfört med senaste år har den totala mjölkmängden minskat med 131.746 kg eller 5,4 %. Medelfetthalten föregående år var 4,38 %.

Helmjölkens användning
Försålt helmjölk och grädde 399.010 kg Använts till smörberedning: 1.906.984.
     Smörtillverkningen uppgår till 99.206,0 kg. Till 1 kg smör har åtgått 19,22 kg mjölk. Av 100 kg fett har erhållits 120,1 kg smör.


Mjölklikvider
Till mjölkleverantörerna har utbetalats i likvider 73.283.873 mk och i mjölktransporter 3.379.337 mk eller sammanlagt 76.663.210 mk. Per kg mjölk utgör medelpriset 31:78 och mjölktransporter 1:47, vilket utgör ett sammanlagt medelpris av mk 33:25. Omräknad i 4,0 %:ig mjölk blir medelpriset 31:60.
     Bruttoinkomsterna för försålda produkter under året stiger till 85.506.927 mk.
     Från staten har i smörsubventioner erhållits 209:— per kg tillverkat smör.

Driftskostnader
Drift- och omkostnaderna under året stiger till 7.109.486 mk eller 8,3 % av inkomsterna och transportkostnaderna till 3.379.337 mk eller 3,9 %.

Nyanskaffningar
Under året har till mejeriet bl.a. anskaffats två st. 3.000 liters helmjölkstankar för uppbevaring av konsumtionsmjölk. Ett lån på 300.000:— har under året återbetalats till Nykarleby Ak [Andelskassa].

Styrelsen
I styrelsen har under året verkat Arne Ekman som ordf. Verner Vesterlund, Otto Fors, Joh. Björkman, Martin Skeppar, Edvard Knuts och Enhard Nylund.
     Suppleanter har varit: Fridel Finnela, Alfred Viik, Bertil Renvaktar, Runar Ekström och Sven Barrner.
     Under året har styrelsen kommit samman till 14 protokollförda sammanträden.

Revisorer
Revisorer under året har varit: Fackrevisor Oskar Lingonblad och ortsrevisor Hugo Forsgård.

     Styrelseordföranden Arne Ekman omkom i en tragisk bilolycka, när han i mejeriets ärende var på väg till Vasa den 10.1. 1963.
     År 1958 blev Arne Ekman medlem i mejeriets styrelse, året därpå 1959 blev han styrelsens ordförande.
     Som styrelsens ordförande och för mejeriets intresse utförde han sin sista resa.
     Arne Ekman var en auktorativ och färgstark person, som kunde samla och ena. Han fullgjorde sin förtroendepost med ett stort intresse och en aldrig sinande energi.
     Under Ekmans tid som ordförande har mejeriet moderniserats och utvecklats på ett påtagligt sätt och många viktiga problem har lösts.

Arne Ekman.
Arne Ekman.


     Den 11 februari 1963 avled förre styrelseordföranden Johannes William Jansson.
     När Nykarleby Andelsmejeri år 1937 ombildades till Nykarleby Centralandelsmejeri valdes J. W. Jansson som andelslagets första ordförande, denna förtroendepost innehade han till och med år 1952.
     Den första styrelsen blev också samtidigt byggnadskommitté, när det nuvarande mejeriet skulle uppföras.
     Denna första styrelsens uppgift var sålunda mycket stor, men med ordföranden J. W. Jansson i spetsen genomfördes denna stora plan på bästa sätt.
     Många andra uppgifter hann J. W. Jansson utföra under de 16 år han verkade som ordförande.

J W Jansson.
J W Jansson.


     Den 3 aug. 1962 avled styrelsemedlemmen Edvard Knuts.
     Edvard Knuts hörde till de samlande krafterna kring mejeriet i Ytterjeppo och medverkade som styrelseledamot i Ytterjeppo Andelsmejeri ett tiotal år.
     När sedermera Ytterjeppo Andelsmejeri upphörde med driften år 1956 och medlemmarna blevo leverantörer i Nykarleby Centralmejeri valdes Edvard Knuts till Ytterjeppos representant i styrelsen.
     På grund av ohälsa lät han sig icke omväljas vid mejeriets årsstämma i april 1962.

Edvard Knuts.
Edvard Knuts.

     Edvard Knuts Arne Ekman, Johannes Jansson och Edvard Knuts har alla på olika sätt varit med om att bygga upp vårt andelslag till vad det är i dag. Vi hyser tacksamhet mot dem, deras minne skall länge leva.1962

Allmänt
Vårt mejeris verksamhet kännetecknas i år liksom de senaste åren av rätt stora maskinanskaffningar. Vår maskinpark är i detta nu tämligen tidsenlig och motsvarar de krav man bör ställa på en livsmedelsindustri i våra dagar.
     Med glädje noteras att vårt mejeridistrikt under året utökats till att omfatta även Kovjoki. Vi hälsar Kovjoki-leverantörerna välkomna.

Den nya transportbanan.
Den nya transportbanan.


Interiör från mejeriet.
Interiör från mejeriet.

Medlemmar
Under året har en medlem anslutit sig. En medlem har avgått. Medlemsantalet per den 31.12.-62 var 187 st. med 1.026 andelar.

Invägning
Mejeriet var i drift 321 dagar och invägde 2.646.837 kg. Ökning från 1961 med 340.843 kg eller 14,8 %. Till den stora ökningen bidrog leverantörerna från Kovjoki som den 1.7.-62 började leverera till oss. Medelinvägning per dag utgjorde 8.246 kg. Medelfetthalten var 4,32 % mot 4,33 föregående år.
     Förutom mjölkinvägningen har från Munsala Andelsmejeri invägts grädde under tiden 1.1.-31 8.58.651 kg med en medelfetthalt av 37,6 %. Omräknad i 4,32 %:ig mjölk utgör detta 510.500 kg, varför den totala mjölkinvägningen således skulle uppgå till 3.157.357 kg.
     Den invägda mjölken har klassificerats genom reduktas-prov och utvisar i medeltal följande resultat:

Mjölkens användning
Som K-mjölk och grädde har sålts 395.260 kg eller 1419 % av invägningen. Av resterande 2.251.577 kg har tillverkats smör. Leverantörerna har i form av skummjölk återtagit 1.977.876 kg eller 74,7 % av invägningen.

Smörtillverkning och försäljning
Smörtillverkningen uppgår till 144:019,55 kg. Till 1 kg smör har åtgått 19,46 kg mjölk. Av 100 kg fett har erhållits 120,6 kg smör. Av tillverkningen har försålts till: Centrallaget Enigheten Helsingfors. 104.020,80 kg. Mejeriets butik och affärer i Nykarleby 17.803,75.

Kostnader
Drifts- och omkostnaderna under året utgör mk 8.196.940:— eller 7,1 % av intäkterna.


Nykarleby C-mejeris mjölktransporter
Mjölktransporterna vid Nykarleby Centralandelsmejeri kommer för ett år framåt från 15 maj 1962 att handhas enligt följande: Ytterjeppo västra Erik Renvaktar och Gunnar Backlund, Ytterjeppo östra: Ralf-Erik Nylund, Socklot Elis Cederholm, Forsby Håkan Viklund, Bonäs-Lojlax Gösta Barrner och Markby Ekman & Skog.

[Annons i Ö P nr 16/1962.]

 

 


1963

Allmänt
Tack vare den stegrade kraftfoderanvändningen och ett i Österbotten relativt gott skördeår, kan vi igen blicka tillbaka på ett nytt rekordår vad mjölkinvägningen beträffar, sålunda översteg invägningen för första gången i mejeriets historia 3 milj. strecket. Mejeriernas successivt stegrade kostnader kunde äntligen på basen av en statlig utredning kompenseras våren 1963, (samtidigt med de då verkställda riktprisförhöjningarna) mejerierna kunde då uppnå den avräkningsförmåga att de fastställda riktprisen kunde erläggas till leverantörerna.

Mjölkinvägningen
Under 325 verksamhetsdagar har invägts 3.097.913 kg mjölk. Ökningen jämfört med föregående år utgör 451.076 kg eller 17 %.
     Medelinvägningen per dag utgjorde 9.532 kg. Medelfetthalten var 4,39 % mot 4,32 föregående år.

Investeringar
Under året har endast smärre investeringar gjorts, dessa belöper sig till sammanlagt 5.906:92, däri ingår smörvåg, mindre rostfri bassäng och anläggning av golvklinkers på invägningssidan.

Kostnader
Drifts- och omkostnaderna under året utgör mk 102.707 :94 eller 7,98 % av intäkterna. (I fjol 7,1 %)

Organisation och förvaltning
Antalet medlemmar är 183 st med sammanlagt 1.008 andelar. Till styrelsen har hört: Enhard Nylund ordf., Erik Strandén viceordf., samt Johannes Björkman, Verner Finne, Gunnar Backlund, Otto Fors och Lennart Högdahl. Suppleanter: Sven Barrner, Bertil Renvaktar, Runar Ekström, Fridel Finnela och Alfred Wiik.
     Revisorer: Mejeriförbundet Enigheten, Oscar Lingonblad fackrevisor samt Paul Linqvist ortsrevisor, suppl. John Nylund.1964

Allmänt
År 1964 blev ett relativt gott år; med en rätt kraftig produktionsökning inom de flesta av näringslivets sektorer. Den stegrade kostnadsnivån med påföljande försämring av penningvärdet har tyvärr försämrat helhetsintrycket.
     Vårt mejeri redovisar igen ett nytt rekordår vad mjölkinvägningen beträffar. Detta kan till stor del skrivas på -63 års foderskördskonto, sålunda kunde en kraftig invägningsökning registreras ända till augusti mån., varefter en minskning förekom från sept. till årets slut. Vi kan således konstatera att årets skörd blev ganska dålig och då tillgången på kraftfoder var svag under årets sista månader hindrades en vidare invägningsökning.

Investeringar
Investeringarna under året uppgår till 26.377:34, däri ingår smörpump, centralvärmeanläggning, samt renovering av kontoret och praktikantrummet. Renovering av de övriga bostadslokalerna påbörjades under året, men var inte helt slutförda vid årsskiftet, varför de framkommer i nästa års investeringar.

Organisation och förvaltning
Antalet medlemmar är 198 st med sammanlagt 1.323 andelar.
     En välbesökt ordinarie stämma hölls på kommunalgården den 8.4.-64. Stadgeenliga frågor behandlades, dessutom förevar för behandling mejeriets anslutning till den planerade kärningscentralen, samt bortauktionerades mjölktransporterna.
     En extra stämma hölls den 30 dec., där på nytt frågan om anslutning till kärningscentralen uppkom, något avgörande beslut fattades inte heller på denna stämma.
     Styrelsen har varit sammankallad till 13 beslutförda sammanträden, varöver 46 beslut finnes antecknade.
     Till styrelsen har under året hört, Enhard Nylund ordf., Erik Strandén viceordf., samt August Kvist, Verner Finne, Gunnar Backlund, Lennart Högdahl och Gustav Strandberg.
     Suppleanter: Alfred Wiik, Bertil Renvaktar, Sven Barrner, Runar Ekström och Fridel Finnela.
     Revisorer under året: Mejeriförbundet Enigheten, Oscar Lingonblad fackrevisor samt Paul Linqvist ortsrevisor med John Nylund som suppl.
     Ordinarie revisorn Paul Linqvist har under året avlidit.1966

Allmänt
Verksamhetsåret har fortskridit normalt vad mejeriverksamheten beträffar. Ett nytt rekord noterades i fråga om invägningen, även om ökningen var liten, likaså är årets medelfetthalt den högsta som noterats hittills.
     Avskrivningarna är i år större än investeringarna.
     Av lånen har också i år avkortats 12.000:00. Mejeriets ekonomi har betydligt stabiliserats under de senaste åren.
     Årets resultat tillåter en slutlikvid på 0,80 P per kg under året levererad mjölk.

Medlemmarna
Medlemsantalet har under året ökat med 3 st. och var vid årets utgång 221 st., med 1.522 andelar.

Mjölkinvägningen
Under 328 verksamhetsdagar har invägts 3.269.282 kg mjölk. I jämförelse med senaste år är det en ökning med 20.060 kg eller 0,62 %.
     Medelinvägningen per dag utgjorde 9.970 kg. Medelfetthalten var 4,44 %, föregående år 4,40 %.

Investeringar
Investeringarna uppgår till 19.619:40, däri ingår Mjölktappningsmaskin för plastpåsar 3.200:00, Skummjölkcisterner 2 st. 3.000 l[iter] 8.600:00, Rostfria rör o. delar samt inst. kostn. 4.097:47. Installation av oljeeldning och material 3.521:93 samt Jordområde vilket i framtiden skall utbrytas till egen tomt vid mejeriet 200:00.
     Som framtida investeringsobjekt har inom styrelsen diskuterats möjligheten att omändra kylmaskinen så att vattenåtgången skulle minska från 2.000 l per timme till ca 200 l per driftstimme.
     Kostnaderna för detta skulle enligt inbegärd offert uppgå till ca 6.000:00 för material, därtill kommer installationskostnader.

Organisation och förvaltning
Ordinarie stämma hölls på kommunalgården den 6.4. -66. Närvarande vara ca 45 medlemmar. Stadgeenliga frågor behandlades.
     Styrelsen har varit sammankallad till 13 beslutförda sammanträden, varöver 55 beslut finnes antecknade.
     Till styrelsen har under året hört: Lennart Högdahl ordf., Erik Strandén viceordf., samt August Kvist, Verner Finne, Gunnar Backlund, Gustaf Strandberg och Gottfrid Eklund.
     Suppleanter: Alfred Viik, Bertil Renvaktar, Sven Barrner, Runar Ekström och Fridel Finnela.
     Revisorer under året: Mejeriförbundet Enigheten gm. Oscar Lingonblad fackrevisor samt John Nylund ortsrevisor med Erik Lundqvist som suppleant.1967

Allmänt
Året 1967 inleddes med en invägningsminskning ända fram till juli månad, tack vare en relativt god och synnerligen lång betesperiod snyggades invägningssiffrorna upp andra halvåret så att den totala minskningen stannade vid endast 2,34 %, motsvarande minskning för hela landet var ca: 3,5 %.
     Mejeriets verksamhet har i övrigt fortgått normalt, årets resultat tillåter en slutlikvid på 0,8 P per kg under året levererad mjölk.
     Avskrivningarna uppgår till 24.661:20 och nyinvesteringar till 12;820:33, avskrivningarna utgör per kg invägd mjölk 0,77 p.
     Årets stora händelse har varit devalveringen, dess positiva verkan har åtminstone ej ännu gett sig tillkänna, utan kan vi säga att en allmän instabilitet råder beträffande vårt penningvärde.
     Trots bistra tider genomföres stora sociala reformer och en i övrigt stigande levnadsstandard gör att varor och tjänster visar tendenser att ytterligare stiga, detta medför att företag, också mejerier, får söka utvägar att nedbringa kostnader genom en rationell produktion.

Medlemmarna
Medlemsantalet har under året ökat med 1 st. och var vid årets utgång 222 st., med 1.531 andelar.

Mjölkinvägningen
Under 326 verksamhetsdagar har invägts 3.192.808 kg mjölk, en minskning i jämförelse med fjolåret av 76.474 kg.
     Medelinvägningen per dag utgjorde 9.794 kg. Medelfetthalten var 4,41 %, föregående år 4,44 %.
     Från statens veckobedömningar har erhållits 4,68 poäng, i fjol när en annan skala användes 11,89 poäng. Från hållbarhetsprovningarna erhölls i år 3,5 poäng mot fjolårets 11,70 med annan skala.

Kärnan iordningställes.
Kärnan iordningställes.


Interiör från apparatsalen.
Interiör från apparatsalen.

[I Årsberättelsen finns även Sammandrag av verksamheten 1937—1967.
(Min farbror (Jo)Hannes Liljeström skötte mjölktransporten från Socklot under åren 1967—68.]


1968

Allmänt
Vad mjölkproduktionen beträffar blev 1968 ett rätt gott år, noteras kan att vi invägde mera än någonsin tidigare; även om ökningen inte var stor.
     I övrigt kan vi notera att gräddleveranserna till kärningscentralen påbörjades den 9 maj, resultatet av denna rationalisering kan nu i viss mån överblickas och kan vi konstatera att de är gott, sålunda medger årets resultat en slutlikvid på 1,6 P per kg under året levererad mjölk.
     Mejeridriften har i övrigt fortgått normalt och inga större investeringar har gjorts.

Medlemmarna
Medlemsantalet har under året minskat med 1 st och var vid årets utgång 221 st, andelarna som under året justerats uppgår nu till 1.659 st.

Organisation och förvaltning
Ordinarie stämma hölls på kommunalgården den 17 april. Närvarande voro ca 50 medlemmar. Förutom stadgeenliga frågor behandlades på nytt frågan om mejeriets anslutning till kärningscentralen, samt beslöts efter diskussion, enhälligt att anslutning skulle göras.
     Styrelsen har varit sammankallad till 14 protokollförda sammanträden, varöver 51 beslut finnes antecknade.
     Till styrelsen har under året hört: Lennart Högdahl ordf., Erik Strandén viceordf., samt August Kvist, Verner Finne, Gunnar Backlund, Gustaf Strandberg och Gottfrid Eklund.
     Suppleanter: Alfred Vik, Bertil Renvaktar, Sven Barrner, Runar Ekström och Fridel Finnela.
     Ordinarie styrelsemedlemmen Gunnar Backlund har under året avlidit och i hans ställe har till styrelsemöten varit inkallad suppleanten Alfred Vik.
     Revisorer under året: Mejeriförbundet Enigheten g:m Oscar Lingonblad fackrevisor samt John Nylund ortsrevisor med Eric Lundqvist som suppleant.

Personalen
Vid årsskiftet uppgick den fast anställda personalen i mejeriet till 5 personer och inom kontrollföreningen 1 kontrollassistent. Dessutom har i mejeriet under sommarmånaderna tillfälliga semestervikarier anlitats.1969

Allmänt
År 1969 blev liksom de övriga åren på -60-talet nytt rekord vad mjölkinvägningen beträffar. Mjölkprodukternas pris har under hela året varit konstant, tack vare att mjölkinvägningen hållits uppe till något över tidigare års nivå och vissa kostnadsbesparingar kan noteras har avräkningspriset till leverantörerna i någon mån kunnat höjas. Under 1970 års två första månader har vi tyvärr, företagsmässigt sett, en avsevärd minskning i invägningen, leverantörerna tenderar att minska i antal på grund av upphörande med kreatursskötsel. Framtiden ter sig därför inte ljus för mejeriföretagen, kostnaderna per kg invägd mjölk blir svåra att hållas i styr, alla rationaliseringsåtgärder bör därför övervägas som kan minska kostnaderna. Vi vill dock hoppas att de nu rådande överskottsproblemen ska kunna bemästras under den närmaste framtiden så att vi igen med gott mod kan producera och förädla mjölk.

Medlemmarna
Antalet medlemmar 31.12. utgjorde 217 st. med sammanlagt 1.647 andelsinsatser. Av medlemmarna har 192 levererat mjölk till mejeriet. Icke medlemmar som levererat mjölk har varit 5 st.

Mjölkinvägningen
Under 325 verksamhetsdagar har invägts 3.316.394 kg mjölk, en ökning i jämförelse med fjolåret på 29.216 kg eller 0,88 %. Medelinvägningen per dag utgjorde 10.204 kg. Varje leverantör levererade per dag i medeltal 52 kg. Medelfetthalten var 4,416 %, föregående år 4,39 %.

Förvaltning
I styrelsen har verkat som ordf. Lennart Högdahl, viceordf. Erik Strandén samt August Kvist, Gustaf Strandberg, Gottfrid Eklund, Per Rudbacka och Alfred Vik.
     Styrelsens suppleanter har varit Bertil Renvaktar, Sven Barrner, Runar Ekström, Fridel Finnela och Hilding Lindén.
     Revisorer: Mejeriförbundet Enigheten gm Oscar Lingonblad samt John Nylund ordinarie med Eric Lundqvist som suppleant.1971

Allmänt
Året 1971 har vad mjölkinvägningen beträffar fortsatt med samma dalgång som året innan. Minskningen för vår del är 4,24 %, inom svenska Österbottens 22 mejerier var minskningen i medeltal 2,7 %.
     Det gångna året karakteriseras av en viss oro inom hela mejerisektorn, i och med minskad invägning stiger kostnaderna per kg mjölk hela vägen från producenten ända till försäljningsskedet.
     Mjölkproducenternas pris under året har inte medgivit nödiga prisjusteringar för jordbrukarna.
     Statsmakten har hela året fortsatt med det för mjölkproducenterna kostsamma "rabattsmöret".
     En rationaliseringsåtgärd vidtogs fr.o.m. oktober mån. i och med att leverantörernas fetthaltsbestämningar sker på mejerilaboratoriet i Vasa, varvid mejeriets personal minskades med en person.
     Verksamheten i övrigt har fortgått normalt.

Medlemmarna
Antalet medlemmar 31.12. utgjorde 209 st. med sammanlagt 1.581 andelsinsatser. Antalet mjölkleverantörer under året var 163 st.
     Antalet mjölkleverantörer har från föregående år minskat med 20 st. eller 11 %.

Mjölkinvägningen
Mejeriet var i drift 325 dagar. Invägningen utgjorde 2.890.721 kg vilket är en minskning i jämförelse med fjolåret på 128.000 kg. Medelinvägningen per dag var 8.900 kg. Varje leverantör per dag i medeltal 54,6 kg. Medelfetthalten 4,35 % mot 4,40 % året innan.

Mjölklikvider
Till leverantörerna inkl. produktionsbidrag och slutlikvid 1.583.704: 79 vilket utgör ett medelpris om 54,79 för medelfet 4,35 %-ig mjölk.
     För 4,3 %-ig mjölk utgör priset:
Mejeriets pris. 53,26 p/kg, i fjol 51,63 p/kg
Produktionsbidraget 0..83 p/kg, i fjol 0,78 p/kg
Bet. för 4,3 % 54,09 p/kg, i fjol 52,41 p/kg
     Producentrabattsmörets inverkan på mjölkpriset: Minutpriset på smör i lösvikt är fastställt till 7:90/kg, staten betalar prisnedsättning 2:—/kg, mjölkleverantörspriset är således 5:90/kg. Mejeriet får med andra ord samma pris för smöret som mejeriet också skulle ha fått om inte detta system hade funnits. — Allt skulle vara gott och väl om rabatten skulle finansieras med statsmedel.
     Vårt mejeri har för denna finansiering betalt till jordbruksstyrelsen 41.287: 30 vilket är 1,43 p/kg invägd mjölk.
     För vår del har rabatteringen kostat jordbruksstyrelsen 25.875:—.
     Mjölkens infrakt har kostat 65.023: 61 eller 2,25 p per kg invägd mjölk, i fjol 1,95 p.
     Kreaturskontrollkostnaderna som bekostas helt av mejeriet är när statsbidraget borträknats 7.028:73 eller 0,24 p per kg invägd mjölk, i fjol 0,19 p.
     Under året har mejeriet deltagit i finansieringen vid prenumeration av Lantmän och Andelsfolk till leverantörerna.

Förvaltning
I styrelsen har verkat som ordf. Gustaf Strandberg, viceordf. Erik Strandén, samt August Kvist, Gottfrid Eklund, Alfred Wik, Per Rudbacka och Guy Lassander.
     Styrelsens suppleanter har varit Bertil Renvaktar, Sven Barrner, Runar Ekström, Fridel Finnela och Hilding Lindén.
     Revisorer: Mejeriförbundet Enigheten gm Oscar Lingonblad samt John Nylund ordinarie med Eric Lundqvist som suppleant.

Kreaturskontrollen
På grund av den allmänna kominskningen, minskar också antalet kor i kontrollföreningarna. För avelsarbetet i framtiden och en ekonomisk mjölkproduktion är nurådande utveckling bekymmersam. Styrelsen vill därför påminna de som ej är med i kreaturskontrollen att mejeriet svarar för alla kostnader i samband därmed. Nytt kontrollår börjar den 1 juni, vill Ni ansluta Er ring till mejeriet eller kontakta assistenterna i god tid.1972

Allmänt
Mjölkflödet till våra mejerier fortsätter att minska, år 1972 utgör inget undantag. Minskningen för vår del är 6,4 %, inom hela svenska Österbotten var minskningen 2,2 %.
     Den onormalt varma sommaren, bristen på äggviterikt foder men framför allt den stora minskningen av kostammen är orsaker som bidragit till nedgången.
     Inom mjölkproduktionen pågår nu en strukturförändring, antalet gårdar som producerar mjölk minskar, medan gårdar som blir kvar vanligtvis ökar sin produktion, varvid arbetet kan bedrivas mera rationellt.
     Vårt mejeris styrelse har följt med i den allmänna strukturomvandlingsprocessen och bl.a. med stöd från senaste årsstämma fortsatt utredningar och underhandlingar för en eventuell fusion med Jakobstads Mjölkcentral, ett förslag till fusionsavtal undertecknades av bägge mejeriernas styrelser vid årsskiftet. Med beaktande av nu rådande förhållanden bör en fusion gagna bägge företagens mjölkleverantörer. Mjölkminskningen till trots har vårt företag kunnat hålla ett relativt gott avräkningspris under året, detta tack vare att inga investeringar gjorts samt en viss täring förekommit på den dolda lagerreserven. Med tanke på en förestående fusion har inga avskrivningar på anläggningstillgångarna utförts.
     Avräkningspriset för 4,3 %:ig mjölk är 7,94 p eller 14,68 % högre än föregående år. I detta pris ingår en slutlikvid på 2,00 p.
     Lönerna har stigit med 2,7 %, mjölktransporterna med 18,66 %.

Medlemmarna
Antalet medlemmar 31.12. -72 utgjorde 160 st. med sammanlagt 1.516 andelsinsatser. Under året har 49 icke mera aktiva medlemmar avgått, andelsinsatserna har efter företagen justering icke minskat med mera än 65 st.
     Antalet leverantörer har varit 145 st., en minskning med 18 st. eller 11 %, under årets andra halva hade ytterligare 13 leverantörer upphört så att det vid årets utgång fanns endast 132 st.

Mjölkinvägningen
Mejeriet var i drift 325 dagar. Invägningen utgjorde 2.705.579 kg vilket är en minskning i jämförelse med fjolåret på 185.142 kg. Medelinvägningen per dag var 8.325 kg. Varje leverantör per dag i medeltal 57,5 kg, i fjol 54,6 kg. Medelfetthalten 4,32 % mot 4,35 året innan. mot 0,60 %.

Mjölkens användning

Till kärningscentralen har levererats 274.856 kg grädde vilket har givit 97.639,8 kg fett.
     Kompletteringsmjölk har sålts till Nederpurmo Andelsmejeri, 192.080 l skummjölk till Malakta och Nederpurmo 606.125 l.
     Leverantörerna har i form av skummjölk återtagit 1.359.130 kg, vilket är 50,23 % av invägningen.

Förvaltning
I styrelsen har verkat som ordf. Gustaf Strandberg, viceordf. Erik Strandén, samt August Kvist, Gottfrid Eklund, Lars Jakobsson, Erik Lönnqvist och Guy Lassander.
     Styrelsens suppleanter har varit Bertil Renvaktar, Sven Barrner, Runar Ekström, Fridel Finnela och Hilding Lindén.
     Revisorer: Mejeriförbundet Enigheten gm. Oscar Lingonblad samt John Nylund ordinarie med Eric Lundqvist som suppleant.Utdrag ur Nykarleby Centralandelsmejeris årsberättelser för år 1959—1972.
Mats Sandström tillhandahöll.


Läs mer:
Mejeriet i kapitlet Fakta.
(Inf. 2004-07-28, rev. 2023-11-09 .)