NYKARLEBY
STAD

Nykarleby stad grundlades den 7 september 1620 vid Lappo älvs mynning. Staden skulle bli en hamnstad och ett administrativt centrum för Karleborgs grevskap som omfattade Lappo älvdal. Tjära och jordbruksprodukter skapade välstånd under 1700- och 1800-talet. Nykarleby stad har under 375 år bibehållit sin karaktär som svenskspråkig småstad vid kusten.

Näringsstrukturen karaktäriseras av primärnäringarna som står för 1/3 av arbetsplatserna. Djuruppfödning och då särskilt pälsdjursnäringen är dominerande inom primärnäringarna. Industrin erbjuder 1/5 av arbetsplatserna och består av småindustri främst inom plast, trävaror och metall. Största arbetsgivare inom industrin är KWH Mirka inom slipmedelframställningen med ca 300 anställda. Handel och service har utvecklats främst under senare år och den största arbetsgivaren är Nykarleby stad med ca 600 anställda.

Nykarleby stad är en kommun med mångsidig kommunal service. Hälsovårdscentral, gymnasium och välutvecklad kommunal grundservice innebär att en stor del av de offentliga tjänsterna kan erbjudas i den egna hemkommunen. Nykarleby sjukhem för krigsinvalider, Svenska konstskolan och Yrkesträningsskolan i Nykarleby innebär dessutom att personer från andra delar av Svenskfinland erhåller tjänster i Nykarleby.

Nykarleby stad önskar framstå som en trivsam småstad med en välutbyggd service som erbjuds alla i en vänlig och trivsam miljö.
UUDENKAARLEPYYN
KAUPUNKI

Uudenkaarlepyyn kaupunki perustettiin 7 syyskuuta 1620 Lapuanjoen suulle.

Kaupungista tuli satamakaupunki sekä Karleborgin kreivikunnan keskus.

Kreivikuntaan kuuluivat Lapuan jokilaaksot. Terva ja maataloustuotteet turvasivat hyvinvoinnin 1700- ja 1800-luvuilla. Uusikaarlepyy on 375 vuoden ajan säilyttänyt alkuperäisyytensä ruotsinkielisenä rannikon pikkukaupunkina.

Peruselinkeinot antavat 1/3 työpaikoista. Karjan ym kasvatus ja varsinkin tarhaus ovat suurimmat peruselinkeinot. Teollisuus tarjoaa 1/5 työpaikoista, lähinnä muovi, puutavara ja metallialan pienteollisuus. Suurin työllistäjä on KWH Mirka, hiomapaperinvalmistaja, jolla on noin 300 työntekijää. Kauppa ja palvelut ovat kehittyneet varsinkin viime vuosina ja suurin työllistäjä on Uudenkaarlepyyn kaupunki noin 600 työntekijällä.

Uudenkaarlepyyn kaupunki tarjoaa monipuolisia palvelumuotoja kuntalaisilleen.

Terveyskeskus, lukio ja hyvinkehittynyt kunnallinen peruspalvelutaso takaavat että lähes kaikki palvelut löytyvät kotikunnasta. Uudenkaarlepyyn sairaskoti sotainvalideille, ruotsinkielinen taidekoulu (Svenska Konstskolan) sekä Yrkesträningsskolan i Nykarleby tarjoavat myös muille suomenruotsalaisille palvelujaan Uudessakaarlepyyssä.

Uusikaarlepyy on mielestämme viehättävä pikkukaupunki, jaka tarjoaa korkeatasoista palvelua ystävällisessä ja viihtyisässä ympäristössä.Michael Djupsjöbacka (då stadssekreterare, nu kommundirektör i Kronoby sedan april 2008) Vår hembygd Nykarleby, Oravais och Vörå (1995).


Läs mer:
Nykarleby landskommun i samma bok.
Fler stadsbeskrivningar.
(Inf. 2012-03-26, rev. 2012-03-26 .)