NYKARLEBY


VID det ställe där Finlands Bottniska kust böjer av mot nordost, ligger den lilla idylliska staden Nykarleby. Den är en av Finlands äldsta — grundad 1617 [skall vara 1620] — men också en av dess minsta: invånarantalet uppgår inte till mer än cirka 2.000. [Skall vara drygt 1.000.]

Nykarlebys läge i västra utkanten av det österbottniska slättlandet gör att vägen från Vasa slingrar sig genom fält och åkrar, som genom själva landskapets karaktär har något oändligt rogivande över sig som fallet ofta är med slättbygder. Slättlandskapskaraktären understrykes inte minst av vegetationen, både löv- och barrträd, vilka följt med in i stadsbebyggelsens innersta delar — Nykarleby har faktiskt något av villastad över sig. Eller också kan man likna den vid en bebyggd park.

En titt på årtalet ger vid handen att Nykarleby grundades av Gustav II Adolf. Stadsrättigheterna fick den emellertid inte förrän tre år senare, 1620. Stadens grundares och f. ö. hela svenska regeringens avsikt var att göra Nykarleby till ett blomstrande centrum för den österbottniska handeln och sjöfarten. Trots de goda intentionerna och trots att man 1653 försökte stimulera byggnadsverksamheten och andra näringsgrenar genom att göra området kring staden till ett grevskap, Carleborg, växte Nykarleby mycket långsamt under 1600-talet. Två av de mest bidragande orsakerna till att utvecklingen hämmades var dels de mindre tillfredsställande hamnförhållandena och dels de ständiga tvisterna och stridigheterna mellan stadens och den omgivande landsbygdens styresmän. En annan bidragande orsak var att Trivialskolan 1641 flyttades till Vasa. [Skolan grundades 1640, invigdes 1641 och flyttades 1684 till Vasa.]

Trots alla svårigheter och hämmande faktorer uppnådde Nykarleby dock en viss blomstring under åren fram till 1700. Då bröt emellertid — som bekant — det stora nordiska kriget ut, och när ryssarna 1710 slog finska armén vid Napue föredrog befolkningen i staden att ge sig iväg till Sverige, där de flesta stannade till 1721, efter freden i Nystad. Den utarmade staden fick för återuppbyggnaden helt lita till sig själv, då myndigheterna på grund av de stora skadorna och de svårartade finansiella förhållandena hade händerna fulla med andra uppgifter och inte kunde lämna hjälp till enskilda städer eller kommuner.

Nykarlebys via dolorosa var långt ifrån slut med »Tolfte Karls» olyckliga krig. Under finsk-ryska kriget 1808—1809 lade ryssarna under sig både Nykarleby och den omgivande trakten — befolkningen fick för andra gången fly hemifrån.

Efter krigets slut återvände invånarna för att med finsk seghet för tredje gången bygga upp staden. De närmaste 50 åren kännetecknades av en obruten utveckling och blomstring — men 1858 kom nästa dråpslag — staden brann ner. En klar, kall och stjärngnistrande februarinatt detta år måste Nykarlebyborna ge sig ut på gatorna för att undslippa röde hanens härjningar i deras hem. Vinterhimlen lystes upp av de flammande lågorna, som förhärjande allt spred sig med fruktansvärd styrka — brandskyddet den tiden var ju nästan obefintligt.

Som en Fågel Fenix reste sig Nykarleby åter ur grushögarna, trots att förespråkare inte saknades för tanken att flytta staden till Oravais.

Nykarleby är framför allt en idyllernas och traditionernas stad. Traditionerna är inte feodala eller sjöfartsbetonade — nej, de traditioner som upprätthållas i Nykarleby är ämbetsmanna-, handels- och hantverkssläkternas fasthållande vid de sysselsättningar deras förfäder i många led haft. Och traditionerna hållas i helgd inte minst av dem som bebor de svensktalande bygderna runt staden.


Buss på torbron i Nykarleby.
[Notera att gångbanorna är nytjärade och att förarplatsen i personbilen är tom. Förmodligen är det fotografens bil som står parkerad.]


R. Winter, red. (1947) Finlands städer. Text och bilder ha överlämnats av respektive finska stadsförvaltningar.

Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Fler stadsbeskrivningar.
(Inf. 2006-06-07, rev. 2011-08-31.)