Nykarleby (Joensuu) pastorat med Jeppo kapell.


Adr.
Nykarleby — Nykarleby & Jeppo.


[Texten är rätt svårläst med alla förkortningar,
så därför finns också en redigerad variant.]


Konsist. 2 kl., till största delen svenskt. Sacell. vid mkan 1 kl., Jeppo ej klassif. I mkan predikas finska 6 ggr om året; i Jeppo hvar tredje söndag. Från Nykarleby afsöndrades genom k. reskr. 2/11 1857 Munsala församl. till eget pastorat. Jeppo socknetrakt erhöll gm k. reskr. 10/11 1859 rättighet att anlägga ett bönehus; förs. fick egen predikant gm k. reskr. 17/1 1863, samt förändrades till kapell gm k. reskr. 14/1 1867, då äfven sockneadj.tjensten i Nykarleby indrogs samt presterskapets inbördes tjensteskyldighet och löneförmåner reglerades (se domk. cirk. n:o 544). Areal: Nykarleby stad 13,25, landsförs. tills. med Jeppo kapell samt Munsala pastorat 690,89 = 704,14 qvadratverst. Folkm. i staden 1018, mkolandsförs. 2695, Jeppo 1897 = 5610. Mantal: mkf, 58 ofm., Jeppo 19 127/288 fm. Läslag: mkf. 12, Jeppo 4 = 16. Hmsr. mkf. 346, J. 116 = 463; torpr. ej uppg. Moderkyrkan, gemensam för staden och landsf., ligger inom staden, 435 v. fr. Åbo, är uppf. 1708 af träd, rymlig, i försv. skick samt försedd med orgel.

Khdeb., Jeansburg, 1 7/24 mtl, invid staden och nära kyrkan; försvarl. bebygdt. Utsäde: höst 4 à 5 tr, afk. 40 tr; vår 7 à 8 tr, afk. 50 tr. Underh. 4 hästar, 18 kor, 30 får. Torp saknas. Beh. afk. 500 mk.

Kpsb., Lillollas, 13/24 mtl, i Forsby by ett stycke från Nykarleby elf, 3 v. fr. kyrkan; försvarl. bebygdt. Åker 13 tl., äng 53 tl., skog 335 tl. Utsäde: höst 3 tr, afk. 25 tr; vår 4 1/2 à 5 tr, afk. 30 tr. Höafk. 40 åmar, underh. 3 hästar, 10 kor, 20 får. Torp 2, utg. årl. tills. 90 fotdagsv. i gårdens kost. Beh. afk. 200 mk.

Jeppo kapell (folkm. & c. se ofvan). Kyrkan, 15 v. fr. mkan, är uppf. för några år sedan af träd, rymlig och i godt skick.

Kpsb., utan mtl, å Kaup hemmans mark nära kyrkan; åbyggn. i godt skick, underh. af förs.; våningsh. 4 rum och kök samt 2 vindskamrar. Har endast potatesland och kryddgård.

Presterskapets aflöning: a) pastors: utgöres af förenade pastors- och halfva s.adj.lönen; ej närmare uppgifven, än att dens. i penningevärde bestiger sig till 5000 mk (hvaraf 500 mk fr. staden) samt 200 socknedagsv. b) mkokapellanens: 95 tr spml, 22 lisp. smör, 460 ostar, 25 à 30 p. brudstrumpor, 25 mk barnlikstol, 120 socknedagsv. samt från staden 500 mk. c) kapellanens i Jeppo: 53 tr 18 kpr spml, 17 lisp. smör, 118 ostar, 36 famr ved, 900 lisp. hö, 6 band råghalm, 4 skrindor kornhalm, 36 tr agnar.

Klockarelönerna: vid mkan 22 tr spml jemte obestämd lön fr. staden samt bostad nära kyrkan; i Jeppo 12 tr, men ej boställe.
Pastor: vakant.
Kapellan vid mkan och t. f. pastor: Isak Otto Appelberg, vicepastor.
Kapellan i Jeppo: Haniel Östring.
Klockare och organist i Nykarleby: Johan Wilhelm Nessler, f. 31/1 1848, tilltr. 1873.
Klockare i Jeppo: vakant.And. John Hornborg (1873) Statistisk och biografisk matrikel öfver församlingarna och presterskapet i Finland. Finska litteratursällskapets tryckeri.


Stig Haglund
digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Kyrkan i kapitlet Fakta.
(Inf. 2005-02-15.)