Nykarleby (Joensuu) pastorat med Jeppo kapell.


Adr. Nykarleby — Nykarleby & Jeppo.


[Redigerad variant med förkortningar utskrivna. Originalet.
Med reservation för misstolkning av någon förkortning.
Sådant jag är osäker på är markerat med fet text — har någon förslag?.]


Konsistoriellt 2 klassen, till största delen svenskt. Sacell. vid moderkyrkan 1 klassen, Jeppo ej klassificerat. I moderkyrkan predikas finska 6 gånger om året; i Jeppo hvar tredje söndag. Från Nykarleby afsöndrades genom kungligt reskript 2/11 1857 Munsala församling till eget pastorat. Jeppo socknetrakt erhöll genom kungligt reskript 10/11 1859 rättighet att anlägga ett bönehus; församlingen fick egen predikant genom kungligt reskript 17/1 1863, samt förändrades till kapell genom kungligt reskript 14/1 1867, då äfven sockneadjunkttjensten i Nykarleby indrogs samt presterskapets inbördes tjensteskyldighet och löneförmåner reglerades (se domkapitlets cirkulär n:o 544). Areal: Nykarleby stad 13,25, landsförsamlingen tillsammans med Jeppo kapell samt Munsala pastorat 690,89 = 704,14 qvadratverst. Folkmängd i staden 1018, moderkyrkokolandsförsamling 2695, Jeppo 1897 = 5610. Mantal: moderkyrkoförsamlingen, 58 ofm., Jeppo 19 127/288 fm. Läslag: moderkyrkoförsamlingen 12, Jeppo 4 = 16. Hemmansnumror moderkyrkoförsamlingen 346, Jeppo 116 = 463; torpare ej uppgivet. Moderkyrkan, gemensam för staden och landsförsamlingen, ligger inom staden, 435 verst [1 verst= 1/10 svensk mil= 1068,85 m] från Åbo, är uppförd 1708 af träd, rymlig, i försvarligt skick samt försedd med orgel.

[Reskript, en af högre myndighet till en lägre eller till en underordnad enskild person utfärdad skriftlig befallning.
Främmande ord och namn (1878).]

Kyrkoherdedebolet, Jeansburg, 1 7/24 mantal, invid staden och nära kyrkan; försvarligt bebygdt. Utsäde: höst 4 à 5 tunnor, afkastning 40 tunnor; vår 7 à 8 tunnor, afkastning 50 tunnor. Underhåller 4 hästar, 18 kor, 30 får. Torp saknas. Beh. afkastning 500 mk.

Kaplansbolet, Lillollas, 13/24 mantal, i Forsby by ett stycke från Nykarleby elf, 3 verst från kyrkan; försvarligt bebygdt. Åker 13 tunnland, äng 53 tunnland, skog 335 tunnland. Utsäde: höst 3 tunnor, afkastning 25 tunnor; vår 4 1/2 à 5 tunnor, afkastning 30 tunnor. Höafkastning 40 åmar, underhåller 3 hästar, 10 kor, 20 får. Torp 2, utgår årligen tillsammans 90 fotdagsverken i gårdens kost. Beh. afkastning 200 mk.

Jeppo kapell (folkmängd etc. se ofvan). Kyrkan, 15 verst från moderkyrkan, är uppförd för några år sedan af träd, rymlig och i godt skick.

Kaplansbolet, utan mantal, å Kaup hemmans mark nära kyrkan; åbyggnader i godt skick, underhålles af församlingen; våningshus 4 rum och kök samt 2 vindskamrar. Har endast potatesland och kryddgård.

Presterskapets aflöning:

a) pastors: utgöres af förenade pastors- och halfva sockneadjunktslönen; ej närmare uppgifven, än att densamma i penningevärde bestiger sig till 5000 mk (hvaraf 500 mk från staden) samt 200 socknedagsverken.
b) moderkyrkokapellanens: 95 tunnor spannmål, 22 lispund smör, 460 ostar, 25 à 30 par brudstrumpor, 25 mk barnlikstol, 120 socknedagsverken samt från staden 500 mk.
c) kapellanens i Jeppo: 53 tunnor 18 kappar spannmål, 17 lispund smör, 118 ostar, 36 famnar ved, 900 lispund hö, 6 band råghalm, 4 skrindor kornhalm, 36 tunnor agnar.

Klockarelönerna: vid moderkyrkan 22 tunnor spannmål jemte obestämd lön från staden samt bostad nära kyrkan; i Jeppo 12 tunnor, men ej boställe.
Pastor: vakant.
Kapellan vid moderkyrkan och t. f. pastor: Isak Otto Appelberg, vicepastor.
Kapellan i Jeppo: Haniel Östring.
Klockare och organist i Nykarleby: Johan Wilhelm Nessler, f. 31/1 1848, tillträtt 1873.
Klockare i Jeppo: vakant.


And. John Hornborg (1873) Statistisk och biografisk matrikel öfver församlingarna och presterskapet i Finland. Finska litteratursällskapets tryckeri.


Stig Haglund
digitaliserade och tillhandahöll.
(Inf. 2005-02-15.)