Nykarleby tändsticksfabrik i pressen

En tändsticksfabrik fanns i staden 1872–1906.

1866 Redan 1866 försökte man grunda en tändsticksfabrik.
1875 Tändsticksfabriken omnämnd av Nabopolassar 1875.
1876 Tändstickor ...
1879 Industriella werk i Nykarleby
1886 Betalningsinställelse
1889 Tillkännagifwande
  Auktion
  Konkurs-auktion
1890

Gåfva till kyrka

  Fabriksförsäljning
1894 Isak Svedlins Konkursmassa
1895 Såld tändsticksfabrik
  Nykarleby tändsticksfabrik under klubban
  ... intet anbud gjordes
1896 Fabriksköp
1901 Dödsfall
1902 Dödsfall
1903 Aktie-Auktion
1904 ... betydliga remonter
1905 Lediga tjänster
1906 Inhiberad auktion

Tändstickor

af Nykarleby Tändsticksfabriks tillwerkning, i parti till fabrikspriser, med tillägg af forlön hos Finnilä & C:o.

Vasabladet, 27 maj 1876, nr 42, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Industriella werk i Nykarleby.

 

Vasabladet, 8 november 1879, nr 89, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Öfriga delar af landet.

— — —

Betalningsinställelse. Konsul K. Häggblom upphörde d. 27 Dec. att liqvidera; dermed instäldes ock, åtminstone tillswidare, arbetena å Nykarleby tändsticksfabrik, till stor saknad för en mängd fattiga, som genom arbete derstädes haft sin utkomst.

Hufvudstadsbladet, 5 januari 1886, nr 3, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Diverse.

Tillkännagifwande.

Med anledning deraf att aflidne handlanden Alfred Häggbloms rättsinnehafware upplåtit den aflidnes bo till konkurs, behagade samtliga delegare i Nykarleby tändsticksfabrik sammanträda lördagen den 16 mars 1889 kl. 6 e. m. å gästgifweriet härstädes, för att taga del om fabrikens ställning samt besluta om rörelsens vidare fortsättande eller affärens försäljning. Nykarleby, den 21 februari 1889.

Albert Öberg.

Vasabladet, 27 februari 1889, nr 17, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Auktion.

Genom offentlig auktion, som å stället förrättas lördagen den 25 innevarande januari kl. 12 på dagen, försäljes till den mästbjudande Tjugoåtta fyrationdedelar af

Nykarleby tändsticksfabrik

jämte, omedelbart därefter, till fabriken hörande materialier, såsom ett större parti klorsyradt kali, parafin, svafvel och gummi arabicum, askstock, skurna stickor, askar etiketter, papper, toma packlådor m. m.

Med inbetalning af auktionsskillingen lämnas en månads anstånd. Närmare meddelanden om fabiiken före auktionen lämnar undertecknad. Nykarleby den 8 Januari 1890.

Albert Öberg,
tullförvaltare.

Norra Posten, 11 januari 1890, nr 4, s. 1. Det står askstock, men det torde vara tryckfel, för asp används för ändamålet.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


        Genom offentlig auktion, som å stället förrättas lördagen den 6 nästkommande Juli kl. 10 f. m. försäljas till den mestbjudan de afl. handlanden Alfr. Häggbloms konkursmassa tillhöriga tjugusju-fyrationdelar (27/40) af

jämte, omedelbart därefter, till fabriken hörande materialier, såsom ett större parti klorsyradt kali, parafin, svafvel, och gummi arabicum, aspstock, skurna stickor, askar, etiketter, papper, toma packlådor m. m.
        Samma dag försäljes jämväl en massan tillhörig, odlad ängs areal vid „andra sjön“ om 5 tunnlands vidd jämte växande gröda. För hötägten finnas å stället 4, i godt stånd varande lador, hvarutom ägan väl är gärdad samt sistlidne höst fullständigt dikad.
        Vidare försäljes en massans aktie i härvarande telefonbolag, lydande å 60 mark, samt särskildt smärre gods.
        Å den blifvande köpeskillingen för fabriksandelarne bör genast erläggas minst 15 % samt den återstående delen däraf likvideras senast den 1 Augusti detta år.
        Betalningen för de öfriga inropen skola erläggas äfvenledes senast den 1 Augusti. detta år.
        Närmare meddelanden om fabriken före auktionen lämnar undertecknad syssloman i massan.         

Nykarleby den 18 Juni
1889.

Albert Öberg,
Tullförvaltare.

Österbottniska Posten torsdagen den 4 juli 1889. I augusti utannonserades Häggbloms ”stads-gård”.
Lars Pensar tillhandahöll.]

Gåfva till kyrka. Statsrådet, Z. Topelius har till Nykarleby kyrka skänkt en större silverkanna. Långs sidan bär kannan på svenska och finska språken inskriften: ”Den där törstar han komme och den där vill han tage lifvets vatten för intet”. Uppb. 22:17; samt under: ”till Nykarleby kyrka 1890 af Z. Topelius”. (Ö. P.)

Fabriksförsäljning. Å auktion hafva handl. I. Svedlin och apotekar J. Sandström inköpt 28/40 af Nykarleby tändsticksfabrik. (Ö. P.)

Åbo Tidning, 9 februari 1890, nr 38, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Handlanden Isak Svedlins konkursmassa tillhöriga 4/5:delar i Nykarleby Tändsticksfabrik försäljas under hand till billigt pris; hugade spekulanter vände sig till undertecknad för erhållande af närmare uppgifter.
Nykarleby den 26 Oktober 1894.

Carl Nylund.
Godman.

Wasa Tidning, 31 oktober 1894, nr 255, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Såld tändsticksfabrik. Å kontursauktion inropades den 31 maj 32/40:delar i Nykarleby tändsticksfabrik af handl. därstädes S. A. Liljeqwist för 402 mk.

Svenska Österbotten, 7 juni 1895, nr 44, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

— Nykarleby tändsticksfabrik under klubban. Vid auktion, som den 26, 27 och 28 dennes förrättas i Nykarleby kommer att bland annat för handlanden I. Swedlins tonkursmassas räkning äfwen största delen eller 32/40 af Nykarleby tändsticksfabrik att försäljas.

Wasa Tidning, 13 september 1895, nr 212, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

På konkursauktion utbjuds 32/40 af Nykarleby tändsticksfabrik men intet anbud gjordes.

Svenska Österbotten, 22 oktober 1895, nr 84, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Från Nykarleby,
tillskrifwes oss den 16 dennes

Fabriksköp. Handl I. Swedlins konkursmassa tillhöriga andelar af Nykarleby tändsticksfabrik hafwa försålts för 1000 mark till mekanikern E. Dawidsson.

Svenska Österbotten, 18 februari 1896, nr 13, s. 2
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

— Dödsfall. Såsom förut nämts, afled förre provisorn Julius Sandström i Nykarleby efter en kort och häftig sjukdom (iniluenza med åtföljande lunginflammation och hjärtförlamning) den 12 januari i sitt 57:de lefnadsår. Född 1844, intogs Julius Sandström efter åtnjuten undervisning i hemstadens elementarskola vid skolan och gymnasiet i Vasa, från hvars näst högsta klass han uttog skiljebetyg för att egna sig åt apotekarebanan i början af 1860-talet. Under en följd af år konditionerade han såsom farmaceut och efter aflagd examen såsom provisor å framlidne apotekaren Axel Wichmanns apotek i Gamlakarleby och förestod äfven en kortare tid dennes filial i Teerijärvi. Därpå öfvertog han den tekniska ledarebefattningen vid Nykarleby tändsticksfabrik, som efter att en tid hafva ägts af honom öfvergick i sin nuvarande ägares ägo. Han innehade äfven såväl ordförande- som kamrerarebefattningen vid stadens drätselkammare under något år jämte andra smärre kommunala uppdrag och fungerade därjämte en tid såsom stadsfullmäktiges i Nykarleby förste sekreterare. I vida kretsar var Sandström känd för sitt sällsynt ungdomliga, glada och vänsälla väsen ända till det sista och sin musikaliska begåfning och intresse. Under en följd af år ledde han sångföreningen i Nykarleby. Under sin krafts och hälsas dagar var han en ytterst nitisk sportsman, metare, jägare och seglare och återvaldes af segelsällskapet »Ägir» upprepade gånger till dess vicekommodor. Han efterlämnar hos sin unga maka, fyra syskon, andra anhöriga samt en talrik vän- och kamratkrets lifliga känslor af sorg och saknad. — Ö. P.

Hufvudstadsbladet, 20 januari 1901, nr 18, s. 4
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Dödsfall. Två af grannstädernas äldsta yrkesidkare hafva i dessa dagar skattat åt förgängelsen. I går afled nämligen innehafvaren af Nykarleby tändsticksfabrik Edvard Davidsson. D. som hade uppnått en ålder af 66 år, sörjes närmast af enka och flera barn och i dag begrofs i Jakobstad stadens äldsta handtwerksmästare målaren Hans Westerholm nära 77 år gammal. W. som gick sin wäg stilla fram, efterlämnade en ålderstigen enka, samt anhöriga, skrifwes till Wbl. den 3 dennes.

Vasabladet, 5 juli 1902, nr 80, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-01-20.)

Aktie-Auktion

Medelst offentlig auktion, som förrättas uti auktionslokalen i stadshuset tisdagen den 3 mars kl. 5 e. m., försäljes dels exekutivt, dels frivilligt ock dels sterbhus tillhöriga följande aktier och obligationer:

— — —

1 skuldsedel utfärdad af förre Handl. Erik Sandås à Fmk 1,000 mot pant af 1 aktie i Nykarleby Tändsticksfabrik. Wasa, den 16 februari 1903.

Wasa Nya Auktionsverk,
Wilkelm Husberg.

Wasa-Posten, 1 mars 1903, nr 17, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

För en ärad allmänhet tillkännagifves att sedan Nykarleby Tändsticksfabrik undergått betydliga remonter och tidsenliga maskiner anskaffats, kan numera tändstickor, såväl paraffinerade som svaflade, säljas till mycket billiga priser samt varans godhet garanteras.

Högaktningsfullt
Nykarleby Tändsticksfabrik.

Österbottningen, 20 september 1904, nr 72, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Lediga tjänster.

3 à 4 vana fyllare erhålla stadigvarande arbete mot god lön och fri bostad. Närmare å Nykarleby Tändsticksfabrik.

Österbottningen, 30 juni 1905, nr 50, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Nykarleby tändsticksfabrik skulle i tisdags säljas på offentlig konkursauktion, men godkändes därvid icke det högsta anbudet 4,500 mk af borgenärerna, hvarför ny auktion kommer att utlysas. — Ö. P.

Vasabladet, 23 oktober 1906, nr 127, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-01-20.)

 

Läs mer:
Nykarleby tändsticksfabrik av Erik Birck.
(Inf. 2018-09-10, rev. 2023-01-22 .)