Notiser från 1830- och 40-talen


Innehåll

 

Saltpriserna

1838

Sjöskums pipa

Brunsdrickning

Handlanden G. W. Turdins konkursauktion

Ångskonerten Uleåborg

1839

Upptimrad Skepps byggnad till salu

1840

Christian Sundius död

Orgelverk till salu

1841


*     *     *

Sammandrag öfwer de af Magistraterne uppgifne Saltpriserne i Finlands samtelige Städer för 4:de qwartalet ar 1837.

 


Förstoring.


Finlands Allmänna Tidning, 2 mars 1838, nr 51, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-03-03.)


Diverse Kungörelser.

Så vidt min aflidne man Postillonen F. Sahlberg år 1836 funnit en sjöskums pipa vid klubben i NyCarleby stad och ej någon ägare infunnit sig, så kan den med bestyrkt ägande rätt återfås af ofvannämndes Enka i Björneborg. M. S. Sahlberg.


Finlands Allmänna Tidning, 7 mars 1838, nr 55, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-03-03.)


*     *     *

Diverse Kungörelser.

Inrättningen för Brunsdrickning, äfvensom för varma ock kalla bad, är vid Nycarleby hälso källa i ordning ställd för att till sommaren liksom de 2:ne föregående åren begagnas. NyCarleby den 15 Maij 1838. J. Benzelstjerna.


Finlands Allmänna Tidning, 29 maj 1838, nr 123, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs Mer:
Fler annonser.
Brunnsholmarna och Nykarleby hälsobrunn av Erik Birck.
(Inf. 2022-03-03.)


*     *     *

N O T I F I C A T I O N E R

A u c t i o n s  =  A n s l a g.

Tisdagen den 12 nästkommande Junii kl. 10 f. m. försäljes å Rådhuset härstädes, på vederbörandes derom gjorda begäran genom offentelig auction, ett större nytt skepps jern ankare, tillhörigt Handlanden G. W. Turdins i NyCarleby concoursmassa och bärgadt här efter förolyckade skeppet Fortuna, som hugade köpare tillkänagifves. Borgå Auctionskammare den 26 Maij 1838. G. Kniper.


Finlands Allmänna Tidning, 31 maj 1838, nr 125, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar. En ödets ironi att ett skepp med namnet Fortuna havererade.
(Inf. 2022-03-03.)


*     *     *

N O T I F I C A T I O N E R

A u c t i o n s  =  A n s l a g.

I anledning af Curatorernes uti Handlanden G. W. Turdins till concurs upplätne bo derom gjorda begäran komma nedannämnde Fastigheter m. m. genom offentelig auction medelst uppslag [bud och överbud] att försäljas å Rådhuset härstädes den instundande Oktober kl. 10 f. m. och följande dagar, nemligen: [För bättre läsbarhet har jag gjort punktuppställning.]

 • Gårdarna N:ris 11 och 12 med fullständiga åbyggnader och källare, belägne invid stadens Torg; Brandförsäkrade den före till 14,000 och den senare till 12,000 Rubel allt B:co Asig.
 • Vestra delen af gården N:o 24 med uthus byggnader,
 • obebodda gårds tomterne N:ris 71 och 72 om 6 49/100 kappelands storlek.
 • 17/96:dels mantal af Hans Sigfrids,
 • 11/144:dels mantal af Lars Ericsson Lussis och
 • 13/126:dels mantal af Pehr Andersons alla under denna stad afhyste hemman.
 • Bäckas åker=linda om 29 kappland,
 • Mormors åker om 1 tunne 6 kappland,
 • Bäckströms åter om 2 tunne10 kappland,
 • Svartas åkern om 2 tunne 6 1/2 kappland,
 • Sagers åkern om 21 kappland,
 • Appelbergs åkern om 3 tunne 16 kappland,
 • Svältback åkern om 1 tunne 7 1/2 kappland,
 • Rönjiers [?] åkern om 2 tunne 13 kppland,
 • Socklott torg åker om 11 ½ kappland, samt
 •  Himmelsmåssa åkern om 14 kappland jemte
 • 3 mindre potatisländer;
 • 29/96:delar af stadens Beckbruk,
 • ett magazin å Jupstens holme,
 • hälften uti 2:ne magaziner, smedjor, kolhuset, basrännan [kammare som användes för basning (uppvärmning) av virke så att det skulle kunna böjas], Timmermans stufvan ock kulltagnings blocken [användes när fartyg skulle tippas så man kunde komma åt botten] samt ginorne [större taljor] äfvensom ock
 • 1/3:del uti varfs stufvan a sistnämnde ställe,
 • 2:ne magaziner inom och ett utom stadens norra Tull,
 • 2:ne magaziner och en liten boda samt ett vedlider invid Frill hemman,
 • en tjäru boda vid hamn å första platsen,
 • en lastage=platts vid Åminnet med dertill hörande 3:nne byggnader bestående af
 • 8 magaziner och
 • ett skyl för plankor,
 • ett magazin och
 • 4 tjäru bodar på vestra sidan om Elfven invid Beckbruket
 • samt hälften uti bageriet vid repslagarbanan.

— I sammanhang härmed försäljes äfven af bemälte Turdins till concurs upplåtna egendom bestående af

 • guld, silfver, koppar, tenn ock messings saker,
 • möbler, linne och sängkläder,
 • gröfre handels varor såsom sallt och spannmål,
 • kreatur,
 • åker och körredskaper jemte
 • hvarjehanda annan lös egendom,

hvilket hugade köpare härigenom tillkännagifves samt att auctions skillingen ränte fritt hos köparene får innestå 3:nne månader, hvilka om en slik förmon med Curatorerne uti besagde concurs massa Herrar Råd- och Handelsmannen M. Lithén och Handlanden C. J. Collander före auctions dagen sig sådant betingat, men i motsatt fall skall den samma inom 8 dagar efter auctionen erläggas.

NyCarleby stads Auctionskammare den 18 Augusti 1838. J. H. Forsén.


Finlands Allmänna Tidning, 8 september 1838, nr 210, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar. ”Sär skrivning” är inget nytt påfund ...
(Inf. 2022-03-03.)


*     *     *

Ångskonerten ULEÅBORG.

Som föres af Capit. Carl Ramberg, kommer att denna sommar göra resor imellan Torneå och Åbo, anlöpande Uleåborg, Brahestad, GamlaCarleby , NyCarleby, Wasa, Christinestad och Räfsö, och blifver med detta ångfartyg lägenhet för passagerare och fraktgods till nämnde orter. Resetourerna för Juni månad följa i Bihang härjemte, och blifva tourerne för de öfriga månaderna framdeles bestämda. Närmare underrättelse lemnar G. W. Säve. Åbo 1839.

Resetourer för Ångskonerten Uleåborg i Junii månad år 1839, i händelse ej natur-hinder eller andre oförutsedde händelser deruti göra någre förändringar nödige.

Fartygets afseglings dagar

 

 

ifrån

Till

Junii

 

 

 

 

10

Uleåborg

Brahestad.

Brahestad

G.Carleby.

11

G.Carleby

NyCarleby.

NyCarleby

Wasa.

12

Wasa

Christinestad.

13

Christinestad

Räfsö

14

Räfsö

Åbo.

Christinestad

Wasa.

17

Åbo

Räfsö.

18

Räfsö

Christinestad.

Christinestad

Wasa.

19

Wasa

NyCarleby.

20

G.Carleby

Brahestad.

21

Brahestad

Uleåborg.

22

Uleåborg

Torneå.

25

Torneå

Uleåborg

26

Uleåborg

Brahestad.

27

Brahestad

G.Carleby.

27

G.Carleby

NyCarleby.

28

NyCarleby

Wasa.

Wasa

Christinestad.

29

Christinestad

Räfsö.

30

Räfsö

Åbo.

 

Passagerare få medföra fragtfritt effecter till 5 lisp. vigt. — Barn under 12 år betala endast hälften; späda barn som följa med mor eller amma betala ej någon afgift.

Fartygets Commissionairer äro: i Åbo Herr Consul G. W. Säve, i Björneborg Herr A. L. Wahlroos, i Christinestad Consuln Herr S. A. Wendelin, i Wasa Herr C. G. Wolff, i NyCarleby, Rådman Herr M. Lithén, i G. Carleby Apothekaren Herr W. M. L. Tamelander, i Brahestad Rådman Herr J. Laurens, i Torneå Herr Joh. Junnelius, i Uleåborg, undertecknad.

Taxor å afgifter för fragtgods och effecter finnas att tillgå hos fartygets Commissionairer. Restauration finnes om bord. Uleåborg den 1 Maji 1839.

And. Nylander.


Turlista: Finlands Allmänna Tidning, 3 juni 1839, nr 126, s. 4
Nationalbibliotekets digitala samlingar. Räfsö var Björneborgs hamn. Intressant att man inte anlöpte Jakobstad.


Läs mer:
Första ångbåten hade kommit året före.
(Inf. 2022-03-03.)


*     *     *

Till Salu finnes.

En färdig upptimrad Skepps byggnad, af något öfver 300 lästers storlek med största delen därtill behöfligt virke, till completterande af det samma, finnes till salu å NyCarleby skeppsvarf, vidare underrättelse fås af Handlanden derstädes G. A. Lindqvist.


Finlands Allmänna Tidning, 23 maj 1840, nr 119, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Läs mer:
G. A. Lindqvist av Erik Birck.
Om fartyget av Einar Hedström.
Augustas Hallon av Zacharias Topelius.
(Inf. 2022-03-03.)


*     *     *

Dödfall

Häradshöfdingen i Österbottens Medledels Nedre Domsaga, Lagmannen Christian Sundius afled stilla å Mariedahl hemman i NyCarleby socken den 27 nästlidne Maji i en ålder vi 72 år, 8 månader och 13 dagar.


Finlands Allmänna Tidning, 4 juli 1840, nr 152, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Lagman Sundius å Domarbacka o. hans familj av Hilda Olson.
(Inf. 2022-03-03.)


*     *     *

Till Salu finnes.

Uti F. Granholms gård i NyCarleby stad, finnes till salu, ett Orgelverk af 9 stämmor, utaf hvilka den gröfsta är 8 fot, priset är 686 Rubel verkligt silfver; äfvensom ett mindre af 8 stämmor, af hvilka den gröfsta är 8 fot; priset är 171 Rubel verkligt silfver.


Finlands Allmänna Tidning, 21 maj 1841, nr 115, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-03-03.)

 

Läs mer:
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-02022-03-29 .)