För att sätta in Nykarleby i ett större sammanhnag, är här undantagsvis sådant som inte berör staden medtaget.

 

Utdrag ur

Finska Cyclistförbundet.
Velociped-ruter i Finland
1900

 

[1] Seinäjoki— Lappo—Kauhava—Nykarleby.

[2] Vasa—Vörå—Nykarleby—Gamlakarleby.

[3] Nykarleby—Lappajärvi—Karstula— Jyväskylä.

 


Förstoring.

 

[1]

Seinäjoki— Lappo—Kauhava—Nykarleby.


Nurmo
(Loukko), 6.7 km. Vägen utmärkt, alldeles jämn. Omgifn. tätt bebygd; vidsträkta odlingar.


Lappo
(Lassila), 18.7 km, s. 25.4. Vägen utmärkt, alldeles jämn. Omgifn. odlad, bebodd. Lappo stora kyrkoby, vidsträkta odlingar. Synerligen vacker kyrka. Lappo slagfält helt nära byn, vid gamla Kauhava vägen. Gästgifveriet medelgodt.


Kauhava
(Sippola), 15 km, s. 40.4. Gamla vägen till Kauhava god, hård, men backig. Nya vägen alldeles jämn, rak; 7 km utmärkt, sedan mjukare, tämligen dålig.


Nykarleby
, 66.1 km, s. 106.5. (Se Nykarleby—Jyväskylä.)

 


[2]

Vasa—Vörå—Nykarleby—Gamlakarleby.

Martola, 18 km. Vägen utmärkt, hård, jämn. Omgifn. till Gamla Vasa skog, 7 km, sedan odlingar, byggnader. Gästgifveriet godt.


Lillkyro
(Hannuksela), 14 km, s. 32. Vägen utmärkt, jämn ; leder genom bebodda trakter längs Kyro älf. Gästgifveriet godt.


V
örå (Murkkas), 13.2 km, s. 45.2. Vägen dålig, ställvis mycket dålig. Omgifn. i början, 3 km, odlad; sedan 6 km obebodd skog;  slutligen odlingar. Gästgifveriet godt. En af Finlands älsta träkyrkor, värd att beses. Invid prästgården. Myrbergs höga utsiktsbärg.


Oravais
(Simons), 26.4 km, s. 71.6. Vägen ut märkt, hård, jämn. Omgifn., 12 km, odlad, sedan obebodd skogsmark, låg granskog. Ingo gästgifveri (11 km). Simons gästgifveri godt. 1 km före kyrkan Oravais slagfält (1808), minnesvård. Från Oravais kyrka utsikt öfver öppna hafvet.


Munsala
(Gästgifvars), 15 km, s. 86.6. Vägen utmärkt, hård. jämn. Omgifn. mestadels skogbevuxen, blandskog. Gästgifveriet snygt.


Nykarleby
, 17.3 km, s. 103.9. Vägen utmärkt, bred, jämn. Omgifn. från Munsala kyrka. 5 km, bebodd, sedan låg björkskog, vacker, slutligen bebodd. Nykarleby vid Lappo alfs mynning, vacker stad med väl underhållna gator. Kuddnäs, Z. Topelius födelseort, utanför staden. Vacker park vid Jakobstads vägen. Till stadens hamn 5 km, god, vacker väg.


Jakobstad
, 21.8 km, s. 125.7. Vägen utmärkt, jämn. Omgifn. mestadels löfskog. Gästgifvars gästgifveri 12 km. I staden smala gator; hotell.

[Notera att Nykarleby presenteras på fem rader och Jakobstad på knappt två!]


Torp
, 16.3 km, s. 142. Vägen utmärkt, jämn, bred. Omgifn. bebodd, odlad, mindre skogsdungar. Gunnila gästgifveri (9.2 km). Torps gästgifveri snygt, beläget i Esse ås dalgång. Kållby station nära gästgifveriet.


Kronoby
, (Bjong), 17.7 km, s. 159.7. Vägen medelgod, ställvis bättre, sandig, mjuk. Omgifn. Mestadels skog. Kronoby vackert beläget vid ån, stor välbygd kyrkoby med stora odlingar. Kyrkan (af sten) en af de älsta i Österbotten. Gästgifveriet snygt.


Gamlakarleby
, 15 km, s. 174.7. Vägen god, jämn, leder längs en sandås. Omgifn. till största delen skogbevuxen mo; nära Gamlakarleby bebodd, odlad. I staden gästgifveri och godt societetshus. Yxpila hamn 5 km från staden. Villor, fabriker. Vid Yxpila hög, torr sandstrand (utmärkt simställe).

 

[3]

Nykarleby—Lappajärvi—Karstula—
Jyväskylä.


Jeppo
(Silfvast), 16 km. Vägen utmärkt, jämn; leder längs Lappo älf. Omgifn. skogbevuxen, delvis odlad. Gästgifveriet snygt.


Ala-Härmä
(Hilli), 27.6 km, s. 43.6. Vägen utmärkt, jämn, leder närmare älfven. Omgifn. på högra sidan skog, på den vänstra odlade fält, åkrar, ängar. Mattila gästgifveri (20.6 km). Hilli gästgifveri snygt.


Kauhava (Sippola), 22.5 km, s. 66.1. Vägen alldeles utmärkt, jämn. Omgifn. mestadels odlad. Gästgifveriet godt. (I handelsbodarna förträffliga Kauhava knifvar till salu).


Lappajärvi
(Karvala), 34 km, s. 100.1. Vägen god, jämn. Omgifn. tallskog, föga bebodd. Kari gästgifveri (17 km)? Karvala gästgifveri vid Lappajärvi sjö.


Alajärvi
(Sorvari), 20 km, s. 120.1. Vägen god, rak, mindre stigningar, leder alldeles invid sjön. Omgifn. tallmo, i början odlad. Gästgifveriet snygt.


Haisko
, 11 km, s. 131.1. Vägen god, mindre tackar. Omgifn. ödemark, mo. Gästgifveriet snygt.


Saukko
, 21 km, s. 152.1. Vägen god, mindre backar. Omgifn. torr mo, ödemark. Gästgifveriet?


Lintulaks
(Honkalehto), 18.3 km, s. 170.4. Vägen god, mindre backar. Omgifn. ödemark, mo. Gästgifveriet snygt, godt, alldeles invid älfven (simställe). Före gästgifveriet Lintulahti slagfält (1808).


Karstula
(Korpela), 26.7 km, s. 197.1. Vägen utmärkt, jämn. Omgifn. tallmo, mestadels obebodd. Slagfält (1808). Kantola, 20.5 km, s. 217.6. Vägen god, mindre backar. Omgifn. mestadels skog.


Saarijärvi
(Peltola), 15 km, s. 232.6. Vägen god, ställvis utmärkt, ställvis backig. Omgifn. dels odlad, dels skogsmark. Mot slutet leder vägen längs vattendraget. Saarijärvi kyrkoby vackert belägen vid sjön. Gästgifveriet utmärkt.


Jyväskylä
, 66 km, s. 298.6. (Se Jyväskylä— Saarijärvi.)Finska Cyclistförbundet. Velociped-ruter i Finland 1900 (2).pdf s 82 ff.

Stig Haglund tillhandahöll.


Läs mer:
Fler stadsbeskrivningar.
Cykel och bil av Erik Birck.
(Inf. 2015-10-18, rev. 2015-10-18 .)