I sofkupén

——

Den helgdagsro, som hvilar öfver vår goda stad, är mycket behaglig, men då man länge njutit däraf, förefaller det, som om lifvet skulle kräfva någon omväxling. Detta var anledningen till att jag häromdagen packade min kappsäck och reste för att beskåda lifvet i hufvudstaden.

Ingen nämnvärd trängsel rådde på Nykarleby järnvägsstation. Det såg tvärtom tomt ut kring stationen, och det var som om de elektriska lamporna skulle hafva ledsnat att lysa på den enformiga, hvita snön, och lamporna i kupén tycktes benägna att somna. Men tåget satte sig i rörelse och gick med god fart och den lätta gungning, som påminner om en ångbåts gungning i svag dyning.

På Kovjoki möter redan en bit af det större lifvet. Där stråla med öfverväldigande prakt moderna luxlampor, och snart brusar det stora tåget in på stationen.

 


[”Kovjoki järnvägsstation vid Österbottniska stambanan, bandelen Seinäjoki–Karleby. Stationsbyggnaden är uppenbarligen ritad av Knut Nylander och den stod färdig år 1886. Trafikplatsen grundades 1.11.1886, persontrafiken upphörde 29.5.1983.Förstoring.

Översättning av texten på Finna.fi, där bilden från Finlands Järnvägsmuseum är spegelvänd, men här är den rätt.

Några noteringar:
  • Klen räls som inte väger många kilo per meter jämfört med dagens.
  • Syllarna är täckta med ballast.
  • Godsvagnarna har bromsarhytter.
  • I vänsterkant står ett av Nykarleby Jernvägs lok och några personvagnar.


Den klena rälsen åtgärdades 1923:

Tyngre skenor å Uleåborgsbanan. Omläggning av skenor å Uleåborgsbanan har redan under flere somrar pågått. De nuvarande 22 kg. per löpande meter vägande skenorna ersättas med skenor, vägande 30 kg. pr meter. I fjol somras nådde detta arbete några kilometer norr om Bennäs station. Detta år skall arbetet fortsättas så långt för ändamålet beviljat anslag förslår och vidtaga strax efter snösmältningen.
     Den tyngre skenläggningen gör det möjligt att trafikera banan med de nya tunga lokomotiven, något som hittils varit ogörligt.

Österbottniska Posten, 29.03.1923, nr 13, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-03-28.)


1927 var det igen dags för rälsbyte:

Norra stambanans omläggning med tyngre räls. Det arbetslag, som i våras startade från Jeppo och som har till uppgift att omlägga den österbottniska stambanan med tyngre räls, har numera hunnit förbi Kronoby station Avsikten är att låta arbetslaget fortsätta ända till Gamlakarleby, dit man hoppas anlända efter någon vecka. För denna gång torde skenomläggningsarbetet avslutas där. Wbl.

Österbottniska Posten, 05.08.1927, nr 31, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar. ]


Med biljetten i hand söker jag upp min plats, som emellertid befinns vara upptagen, och man ber mig observera, att sofkupéerna äro dagkupéer till Östermyra. Jag, som löst mig sofkupébiljett, fick alltså stå i gången, medan herrar, som icke löst någon biljett, gjorde sig breda och viktiga på min plats. Ledsamt hade jag emellertid icke, ty det är alltid ett nöje att studera människolifvet, och jag kunde inte låta bli att höra på herrarnas samtal. De voro män med god krogbildning och hade en riklig mängd historier på lager — de flesta visserligen gamla och väl kända från Strix och andra skämttidningar. Den bästa levererades af en affärsman och hade följande lydelse: „En gumma kom nyligen in i vår affär och frågade, hvad en tio pennis cikoriastrut kostade. Expediten fann sig genast och sade: 15 penni. Hvilket belopp gumman också utan prut erlade.” — Denna historia roade sällskapet obeskrifligt.

— — —


Kurre, K. J. Hagfors signatur när han skrev krönikor.
Österbottniska Posten, 19.01.1912, nr 3, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


På sidan fanns även:

Topeliusdagen var en barnfest anordnad i seminariets festsal. Programmet upptog föredrag om Topelius barndom, musik, tablåer m. m. De små bjödos på förplägning och ringlekar. Salen var fylld till sista plats.


Läs mer:
Nykarleby Jernväg i kapitlet Fakta.
Fler krönikor av Kurre.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2023-03-05, rev. 2023-03-28 .)