Korrespondens från landsorten

(Till Helsingfors Dagblad.)

Ny Karleby den 4 jan. 1879.

(En vacker sed. — Seminariet: frukt af dess verksamhet och föräringar till detsamma. — ”Grannen Jakob” och ”grannen Karl”. — Folkmängdsstatistik. — — —)


Det är mig obekant huruvida äfven på andra orter den seden råder, att höst-terminens arbete uti folkskolorna afslutas med en fest, hvars förnämsta prydnad utgöres af en enkelt beklädd julgran, kring hvilken barnen sjunga och leka. Från fattiga hem, som de flesta folkskolebarn äro, torde denna fest för mången vara om icke den enda, så dock största julfröjden. Härigenom blir den vackra seden med julgranen mera bekant och — man måste hoppas det — mera utbredd.

Då det är här i Ny Karleby, som härden finnes, derifrån de manliga folkskolelärarena för den svenska befolkningen i Finland utgå, kan det vara skäl att nu se åt, hvart de senaste vår utdimitterade tagit vägen. Af 15 dimitterade äro för närvarande följande 9 anställda som lärare neml. H. Backlund i Jeppo, A. W. Carlsson i Nerpes, A. Grannas i Nerpes (Finby), N. Silfvast i Liljendal, J. Forsman i Hangö, S. Kaitfors i Nedervetil, J. P. Lapponen i Helsingfors, A. G. Nordström i Pedersöre och G. Storbjörk i Vestanfjerd. Af de sex återstående har en slagit sig på annan bana och de 5 öfriga äro — såvidt kändt är — utan plats.

———

Seminariet är en jemförelsevis ny läroanstalt och dess samlingar äro tillföljd deraf ej särdeles rikhaltiga. Hvarje ökning i detta afseende måste helsas med glädje, ty utom den materiela nytta sådana föräringar medföra i och för undervisningen, äro de tillika bevis på att äfven allmänheten med intresse följer läroanstalten och dess sträfvanden. Fröken Maria v. Essen har skänkt åtskilliga lägre djur, förvarade i sprit; doktor Grefberg ett af honom, professor Asp och doktor Lundström samladt herbarium, omfattande 738 species; medicine-kandidaten G. Öhman skandinaviska fiskar, målade af Wright, samt lektor Sundvall en telefon.

[Göteborgs universitet har digitaliserat ”skandinaviska fiskar”. Det är förstås skillnad på upplaga och upplaga, men här kunde man 2012 bli ägare till en utgåva för 20,000 $. ”Jag bara undrar, var är den som Öhman donerade nu ...”
     Sundvall var tidigt ute med telefonen för första telefonlinjen etablerades 1883. ]

———

Liksom Fredrikshamn och Kotka, Åbo och Nådendal, Kristinestad och Kaskö, så äro äfven Jakobstad och Ny Karleby tvenne mycket nära hvarandra belägna städer. Afståndet dem emellan är blott 2 mil och det är naturligt att de uppfatta sig som nära grannar. Ny Karlebybon far på bal till grannen Jakob och Jakobstadsbon besvarar visiten. Liten grand afundsjuka råder äfven dem emellan. Grannen Jakob är storstadsbo: han har skepp, han har rörelse, han har flere innevånare och framförallt ett nytt, storståtligt rådhus. Grannen Karl uppfattar sig mera som bildningens representant: han har en fyrklassig fruntimmersskola, ett seminarium, en snart 6-klassig folkskola, som kallas normalskolan, och tvenne andra d:o, hans gator äro breda.

Huruvida staden i afseende å folkmängden är stadd i tillväxt eller aftagande må följande utvisa. Vid utgången af 1875 räknade stadsförsamlingen 1 198 personer, samma tid 1 876 nedgick folkmängden med 26, året derpå 1877 ökades den med 2 och senaste år har att uppvisa en tillväxt af 16 pers. Folkmängden utgör nu 1 190 personer. Hvad specielt senaste år beträffar, är summan af födda densamma som af döde eller 19, men antalet inflyttade (43) öfverskjuter antalet utflyttade (27) med16, som sålunda utgör ökningen. För Ny Karleby landsförsamling (dit Jeppo kapell numera icke räknas) gestaltar sig saken sålunda, att de föddes antal (124 pers.) öfverskjuter de dödes (80 pers.) med 44; de inflyttades (72) de utflyttades (70), med 2 pers. Således har folkmängden ökats med 46 personer och utgör nu 3,504 personer. Sammanlagda folkmängden i stads- och landsförsamlingen utgjorde den 31 december 4 694 personer.

———

1878 var ett i många afseenden betryckt år i synnerhet för denna ort. [Kanske åsyftas Alö-varvet.] Det tar hardt nära att det äfven genom sina två sista dagars blida och regn tagit med sig all den snö som fanns på marken; men liksom det nya året söker återställa det goda föret som fanns jultiden och före jul, så skall man äfven hoppas det bästa af det i andra afseenden. Derför:

God fortsättning!
—ax—

 Helsingfors Dagblad nr 7 den 9 januari 1879, sid 3. Helsingfors universitetsbibliotek, Digilib.


Läs mer:
Julextra.
Två österbottniska grannstäder.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2012-09-20, rev. 2022-01-05.)