Nykarleby Min barndoms och min ungdoms stad av Einar Hedström

Kägelbanan


Äganderätten till Brunnsholmarna samt rättigheten att begagna hälsokällan försåldes sedan flere gånger och inköptes slutligen av apotekaren Johan Benzelstierna, som på egen bekostnad lät upputsa värdshuset och där anlade en kägelbana.

— — —

På västra sidan om gräsplanen låg kägelbanan i holmens längdriktning, begynnande med ett kägelhus om högst 2x2 m ett tiotal meter från byggnaden.

— — —

Kägelbanan synes åtminstone på 80- och 90-talen ha varit ett från värdshusrörelsen fristående företag. Det heter i segelsällskapet Ägirs protokoll av år 1889, att ”juriskandidat P. W. Lybeck donerade en andel i kägelbanan med villkor att den blott i nödfall finge säljas” och att provisor Julius Sandström och kantor J. W. Nessler lovade skänka ”all den inkomst de under året kommer att hava av kägelbanan”, vilket tacksamt emottogs, ”då kägelbanan städse visat sig inkomstbringande. 

— — —

Bland stadens herrar hade dock redan tidigare ingåtts en försöksteckning för bildandet av ett bolag, och efter fullmäktiges uttalande uppgjordes i april ett bolagskontrakt mellan 15 personer för Brunnsholmens bebyggande med ett värdshus och en kägelbana. Grundkapitalet utgjorde 2.000 mark, fördelat på 20 andelar; dessutom upptogs ett lån på 1.000 mark, vartill kom stadens bidrag 500 mark. Slutsumman för värdshuset med nödiga inventarier samt kägelbanan med klot och käglor steg till 3.600 mark. Ritningen till det nya värdshuset uppgjordes av Hedström, som därvid tog största möjliga hänsyn till det gamlas utseende och rumsindelning. Byggnaden uppfördes på vårvintern och våren år 1898. [Olyckshändelse.]

— — —

Kägelbanan låg kvar på sin gamla plats.

— — —

Några av de yngre besluter sig för kägelspel. Om kägelpojkarna ännu ej anlänt, liger de nog på motsatta stranden vid Engs och väntar på signal. Vanligen låter man då det största kägelklotet rulla längs banan, vilket strax uppfattas av pojkarna. För kägelbanan erlägger man 1 mark per timme, oberoende av, hur många de spelande är, och kägelpojkarna skall ha sin 50 penni, antingen spelarna är flere eller färre. Bullret av de rullande kloten hörs vida omkring, och deras budskap om att det finns gäster på Brunnsholmen, utgör för mången en lockelse, som han ej kan stå emot.


Einar Hedström
(1958) Nykarleby Min barndoms och min ungdoms stad, utdrag ur kapitlet Brunnsholmarna,


*      *      *


Skansens kägelbana

På skylten på den röda stolpen vid det närmaste hörnet står:

Kägelbanan är byggd som en kopia av en kägelbana från 1800-talets mitt som finns i Gamla Linköping.
     Kägelspelet var mycket populärt i Sverige under 1800-talet och fanns vanligen vid krogar och värdshus samt på herrgårdar.

Så man kan tänka sig att kägelbanan på Brunnsholmarna var av ungefär liknande modell.


Notera rännan som kloten rullar tillbaka i vid bortre långsidan! Förstoring.Notera den v-formade klotrännans slut till vänster under bänken! Förstoring.
Foto: F.L., september 2012.

(Inf. 2012-10-21.)Läs mer:
Kägelbanan på K. J. Kranks karta från 1866.
Foto av kägelhuset och -banan.
Banan reparerades 1884.
Dividend 1884.
Brunnsholmarna i kapitlet Fakta.
Alla sidor där kägelbanan nämns.
(Rev. 2023-04-20 . )