Nykarleby Min barndoms och min ungdoms stad av Einar Hedström

Det gamla värdshuset rivs


Brunnsholmarnas sommarvärdshus i Nykarleby med dess redan på 1850-talet som ”rankig” betecknade danssalong kommer med denna vinter att försvinna, sedan staden sålt byggnaderna med skyldighet för köparen att undanskaffa dem från platsen. De natursköna holmarna, som alltid utgjort en kär tillflyktsort för de stadsbor, vilka icke bo på ”sommarnöje”, innehavas nu på arrende av fabrikör J. Herler, som har för avsikt att därstädes uppföra en ny restaurationslokal, mera tidsenlig än den gamla. (Vasabl. 11/3 1893)

 
Efter 1809 (1981). Ingick även i Österbottniska Posten nr 10/1893.


Det nya värdshuset byggs

Det nya värdshuset [som uppfördes på våren och vårvintern 1898] stod på samma plats som det förra och var liksom detta en vinkelbyggnad, där köket och salen hade bytt plats och förrådsrummet i hörnet reserverats för gäster. Det var rödmålat med vita knutar och fönsterbräden. Byggnaden vilade på en stabil stenfot, två stenvarv hög, varför golvet kom att ligga betydligt över markens nivå. Kägelbanan låg kvar på sin gamla plats. Simhuset var flyttat till holmens södra del. På Lillholmen hade ett vedlider av klen stock uppförts. Vid kökets gavelvägg stod en vitmålad flaggstång. Ute på gårdsplanen hade man placerat ett bord jämte stolar och likaså ett på vardera sidan om verandatrappan. Detta om exteriören.

Fem trappsteg ledde upp till verandan, som både mot landsidan och mot stranden var omgiven av ett vitmålat räckverk. Det var större än den förra och utfyllde rummet mellan de båda flyglarna. Från verandan förflyttade vi oss till salen. Tvenne fönster bjöd utsikt mot norr och öster. Invid den västra väggen stod mellan dörrarna ett ”buffetskåp” och framför detta en kort disk. Möblemanget utgjordes av 3-4 bord med stolar. Hörnrummet var möblerat med en soffa vid väggen mot köket. och framför den ett bord med ett par stolar. De båda fönstren vette mot norr och mot väster. Köket var alltså numera inrymt i värdshusets västra flygel. Framför köksfönstret i gavelväggen utbredde sig gårdsplanen. Från köket ledde en dörr till en farstukvist av bräder, byggd i vinkel med husets västra vägg. Den var försedd med ett gavelfönster och hade utgång mot söder.


Einar Hedström
(1958) Nykarleby Min barndoms och min ungdoms stad, sid. 106 f.