Nykarleby Min barndoms och min ungdoms stad av Einar Hedström

Trivialskolan


Kvarteret söderom kyrkan hade helt och hållet undgått branden, tack vare den vid tillfället rådande sydvästliga vinden, och kvarstod i oförändrat skick. Dess två gårdar kom att för staden utgöra historiska minnen ända från förra hälften av 1600-talet.

Den s.k. skoltomten (nuvarande rådhuset) [nuvarande Rådhusalleriet etc.] var näst kyrkan stadens äldsta och värdefullaste kulturminne. I den mot öster (Kyrkogatan) vettande flygeln hade den gamla trivialskolan varit inrymd. Denna har spelat en stor roll i Österbottens historia. Före 1600-talet fanns i hela Österbotten ingen lärdomsskola, utan ungdomen sökte sig till Åbo eller Sverige. Den nya trivialskolans tillkomst var som känt Per Brahes förtjänst, men särskilt för skolans förläggande till Nykarleby verkade med stort nit stadens kyrkoherde Jacobus Carlman och dess borgmästare Josef Jakobsson. Till tack fick kyrkoherde C. livstids skattefrihet för sitt donationshemman. Som den år 1941 uppsatta minnestavlan erinrar om, invigdes trivialskolan ”med stor pomp” år 1641. Staden var alltså endast 20 år gammal, då den fick egen lärdomsskola, vilken gjorde den till en kulturhärd ej blott för hela Österbotten utan även för en stor del av det övriga landet. Det var en tid, då man i Åbo akademis eller Uppsala universitets matrikel kunde anteckna: ”Student från Nykarleby skola”. Det beräknas, att från skolan utdimitterats minst 200 studenter.

Sedan vasaborna två gånger i riksdagspetition anhållit om att skolan måtte flyttas till deras stad, överfördes den dit år 1684 trots nykarlebybornas motiveringar och deras energiska protester.

Efter Vasa stads brand år 1852 flyttades vissa klasser av skolan ännu en gång till Nykarleby, där de förblev i fyra år.

Den forna trivialskolans lokal togs i anspråk för stadens pedagogi (barnskola). Då skolbyggnaden förföll, byggde staden en ny på den förras plats. Även denna nyare byggnad är alltså nu rätt gammal, över 200 år.

Pedagogin uppgick år 1843 i elementarskolan. Sedan det nuvarande rådhuset tillkommit på 1850-talet, fick skolan förfoga över ett rum till, och trivialskolans skollokal blev rektorslokal, ett namn som den ännu bär i stadens handlingar.


Einar Hedström (1958) Nykarleby Min barndoms och min ungdoms stad, sid. 27—29.


Fortsättning på kapitlet: Södra tullstugan — ”Döbelns gård”.


Läs mer:
Trivialskolan i kapitlet Fakta.