Nykarleby Min barndoms och min ungdoms stad av Einar Hedström

Tullstranden


Tullstranden benämndes en del av östra älvstranden. Den tog sin början nedanför den forna norra tullporten och sträckte sig till Kuddnäs.

I Forshaells stadsbeskrivning säges, att staden ända från sin grundläggning haft sin hamn ”strax nedanför norra tullporten”. När detta uttalande sammanställes med namnet Tullstranden, är det ej underligt, om man på sina håll trott, att stranden utgjort en hamnplats, där förtullning av till staden sjöledes importerade varor ägt rum, och att stranden härav fått sitt namn. Detta kan emellertid icke vara fallet. Forshaell tillägger om denna hamn, att den låg ”bakom den s.k. Nålörns-holmen”, och man stannar otvivelaktigt något förvånad inför dessa till synes oförenliga lokalbestämningar samt frågar sig, på vilket av uttrycken ”strax” eller ”bakom” större avseende bör fästas. År 1695 talas om ”stadens stråkväg till ån och lagerplatsen nedanför Frillas”. Då Forshaell emellertid i samma mening om hamnen nämner, att den sedermera flyttats till Djupsten, torde det stå fast, att han åsyftar samma plats som även Myrman tidigare betecknat som stadens första hamn, d.v.s. den egentliga fartygshamnen vd Nålörn.

Tullstranden har dock i det fallet spelat en roll i hamntrafiken, att den varit upplagsplats åtminstone för tjära, innan denna vidare befordrades till fartygshamnen. Som nedfartsväg från landsvägen användes den nuvarande söderom Kuddnäs ledande vägen. Under den tid tjärbåtarna ännu kom ned längs älven, utgjorde Tullstranden måhända landningsplats även för farkoster, vilka utan tvivel hade lättare att med fart från forsen låta sig av strömmen föras dit än att strax nedanför forsen göra den tvära högersvängen till Nybron. I marken finns ännu kvar med tjära blandad jord, ”tjärkakor”. Om det för tjärans och möjligen för andra varors vidarebefordran till fartygshamnen funnits någon brygga eller kaj, vet traditionen inte. Det bör ihågkommas, att staden erhöll stapelrätt år 1793. Först efter detta år kunde sålunda sjöledes inkomna varor här förtullas. Förtullningen ägde rum vid den dåvarande fartygshamnen — ”Gamla hamn”.

Namnet Tullstranden har därför ingenting att göra med begreppet hamn. Det har givits enbart på grund av strandens läge nedanom tullporten. Norra tullporten låg vid ändan av den lilla parkskvären norrom nuv. Topeliusparken, där esplanadgatorna förenade löper ut i landsvägen. Invid tullporten låg en ”tullstuga”, där avgifterna uppbars. Som ett minne från den tiden kvarstår den långa, låga byggnaden på tomt n:o 219, nuv. Sunds, förut kallad Norra tullgården (Numera museum. Utg. anm.). Den forna tullporten fortlevde i form av ”tullgrinden” till början av 1920-talet. En gammal källare i backslutningen ovanför Bircks gård säges vara en f.d. tullkällare.


Einar Hedström (1958) Nykarleby Min barndoms och min ungdoms stad, sid 64 f.


Fortsättning på kapitlet: Ragnörn.


*     *     *

Som synes är vykorten från Uleå älv, inköpta vid vykortsmässan i Solna i november 2018, men man kan anta att liknande båtar användes i Lappo å/Nykarleby älv.Suomi.
Oulunjoki  Tervaveneen Kuljetus
Finland. Uleåelf Transport av Tjärbåt
Axel Eliassons Konstförlag. Stockholm No 7031. Förstoring.
Suomi.
Oulunjoki  Tervavene
Finland. Uleåelf Tjärbåt
Axel Eliassons Konstförlag. Stockholm No 7033 Förstoring.

8/10. Sydämellinen tervehdys! Ole ystävällinen ja lähetä vaate… Isak K

Avsänt den 9 sptember 1904 från Uleåborg till Herra K. Salkela i Waasa, men ankomststämplat Nikolaistad. Lite märkligt att Emil Asplund står under ortsnamnet. Baksida.

(Inf. 2018-11-18.)


Läs mer:
Tullstranden från andra sidan älven.
Ett vykort från Tullstranden.
Palettkort.
Tullstrand av Axel Lindholm.
Utsikt från Tullstranden visualiserad av Erkki Finni.
Innehållsförteckningen till kapitlet Tjära.
Fler kort från Axel Eliassons Konstförlag.
(Rev. 2022-10-13 .)