EN 8O-ÅRSDAG.

Hilma Grundfeldt.

av

Torkel Hellström80 år fyller den 19 dns [född 19 april 1856] en av stadens äldsta invånare, fröken Hilma Sofia Grundfeldt, dotter till framlidne konsul Carl Adolf Fredrik Grundfeldt och hans maka Pauline, född Lybeck.

Ett av den gamla damens tidigaste barndomsminnen utgöres av en flykt i natt och storm vid föräldrarnas sida över den isbelagda älven. Det var vid stadens brand den 13 januari 1858. Konsul G. hade några år tidigare inflyttat från Helsingfors och bosatt sig i en av svärmoderns gårdar, belägen väster om det nuvarande apoteket. Elden uppkom i granngården, (Granholms å nuvarande Björklundska [2004 Sundsténska] tomten), och i den starka sydvästliga stormen var snart en stor del av staden ett enda eldhav. Hemmet nedbrann till grunden, endast källaren, numera tillhörig apoteket, kvarstod, och familjen räddade sig med knapp nöd över isen. I kapten Högdahls gård på Smedsbacka fann familjen en fristad, tills ett nytt hem kunde grundas i den av doktor Jakob Blank, enligt ritning efter morisk förebild av överarkitekt L. Lindqvist, (f. i Ny:by), uppförda hörnbyggnaden vid Topeliusparken.


Hilma Grundfeldt.


Efter att hava genomgått fru Westerstråhles småbarnsskola överflyttade frk. G. till Sahlbergska skolan i Helsingfors. Hon bodde jämte en syster hos skalden Zacharias Topelius i det Koroleffska stenhuset vid Salutorget. Från vistelsen i det Topeliuska hemmet bevarar hon många minnen. Vid den av Topelius stiftade Majföreningens fest i Kaisaniemi 1871 var hon majdrottning. Efter slutad skolgång besökte hon den Ahlstubbeska pensionen, ett institut, där unga flickor fingo undervisning i språk och musik. Ännu kvarstå teaterbesök, baler och serenader livligt i erinringen, liksom promotionen 1887, i vilken hon såsom magister Gustaf Hedströms kransbinderska deltog.

I hemstadens sällskapsliv, som i slutet av senaste sekel bar en helt annan prägel än i vår tid med dess splittring och jäkt, tog frk. G. livlig del. Hon var även en intresserad medlem av Nykarleby sångförening. På sin tid en lyckad amatörfotograf har hon i ett album förevigat ett större antal kända Nykarlebybor från åttiotalet.

Före seminariets tillkomst var den Grundfeldtska salen den största i staden och anlitades ofta vid tillställningar och konserter. Frk. G. kommer ännu väl ihåg när Sångartolvan, en föregångare till Akademiska sångföreningen, här höll sin konsert.

År hava gått och tider växlat. Den talrika släkt- och vänskaran har glesnat, det är tyst och tomt i rummen, där det fordom var glam och liv. I det gamla hemmet, som hon pietetsfullt bevarat i orört skick, framlever frk. G. sina dagar, en av de få återstående representanterna för en gången tids Nykarleby.


Nästa kapitel: Ett jaktsällskap på 1870-talet.


Torkel Hellström (1939) Från gångna tider i Nykarleby I. Övertryck från Österbottniska Posten. Hilma Grundfeldt avled följande år, den 21 maj 1937.


Hilma var adoptivmor till Torkel Hellström.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
En födelsedagsdikt av Zacharias Topelius till Majdrottningen av år 1872, Hilma Grundfeldt, av Torkel Hellström.
Foto taget av Hilma.
Hilma Grundfeldt, minnesord.
Julia Pauline, en nykarlebyflicka av Lars Pensar om Hilmas syster.
(Inf. 2004-05-17, rev. 2020-03-08 .)