Nykarleby får ”stordonation”

EN DONATION så stor att den förutsätter särskild lagstiftning ligger på lut för Nykarleby stad. Men donationen gör ändå inte staden mycket rikare — det gäller seminariets gamla elevhem, Älvbranten, mittemot sportplanen och i stadsförvaltningen räknar man med att pengar motsvarande donationens värde måste satsas för iståndsättning av fastigheterna.


Propositionen överlämnades till riksdagen den 27 mars och därvid föreslår regeringen att staten överlämnar en tomt på 8.500 kvadrat-meter jämte befintliga byggnader till Nykarleby stad utan ersättning.
    Det hela började 1973 då Nykarleby i augusti genomförde grundskolsystemet. Då ombildades seminariets statliga övningsskola till kommunal grundskola och staden fick köpa skolfastigheten för 325.000 mark. Men Älv-branten förblev i statens ägo, dock så att staden fick disponera byggnaderna.
    Den främsta anledningen till att staden får överta byggnader och tomt utan ersättning är att Nykarleby blev utan kompensation då seminariet indrogs. I motiveringen till lagförslaget konstateras nämligen att staten i motsvarande fall på annat håll

ordnat någon form av statlig inrättning eller ut-bildning.
    En värdering av Älvbranten som gjorts av statens distriktsbyggnadsbyrå, visade att tomt och fastigheter skulle kosta 791.350 mark. Eftersom värdet sålunda överstiger 600.000 mark förutsätts en särskild lag för att överlåtelse utan ersättning skall kunna ske.
     Älvbranten bebos i dag av fyra familjer. Innan ämbetshuset blev klart användes också en del av utrymmena för polisens behov.
    Stadsdirektör Börje Nygård konstaterar att byggnaderna bör renoveras, eftersom inga större arbeten gjorts där sedan de byggdes 1952. Sedan bör man kunna hitta lämpliga användningsmöjligheter inom utbildningssektorn. Eventuellt en körsnärsutbildning om Nykarleby skulle få en sådan yrkesskollinje.Den ena av de två fastigheter som Nykarleby får överta enligt en nyligen av given proposition till riksdagen. [Notera ”Välkommen till Nykarleby-skylten”!]


Jakobstads Tidning, torsdagen den 8 april 1981.


Läs mer:
Älvbranten av Erik Birck.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2006-03-15, rev. 2011-11-02 .)