Bankbil med 50 hållplatser
för Nykarleby och MunsalaBankens styrelseordförande hr Helge Henriksnäs mottar bilens papper av dir. Helge Eriksson med dir. Benny Wistbacka som nöjd övervakare.


Ett rullande bankkontor, som på sin veckorutt prickar in ett femtiotal hållplatser för kundbetjäning får nykarleby- och munsalaborna nästa månad. Det är Nykarleby Sparbank, som får traktens första bankbil, en behändig bussmodell som är 6,4 m lång och inredd i tre avdelningar: för föraren, för bankexpeditionen och för kundernas väntan. Inre höjden är 1,85 meter och interiören mycket tilltalande enligt modell, som tillverkaren fått från Tyskland.


När banken på torsdagen mottog bankbilen berättade direktör Benny Wistbacka om behovet av den här nyheten och hur man i bankens ledning resonerat.

—Då Nykarleby Sparbank räknar en vidsträckt kundkrets inom såväl Nykarleby landskommun som Munsala har sparbankens ledning sedan flera år tillbaka brottats med problemet huru betjäningen av kunderna från de längre bort belägna byarna lämpligast kunde ordna. Att bygga ut fasta filialkontor i den utsträckning som skulle behövas, hade ställt sig alltför kostsamt. En sådan utbyggnad av serviceverksamheten skulle knappast heller längre svara mot den allmänna utvecklingen.

— Rörliga billokaler är inte längre någon direkt nyhet inom sparbanksrörelsen. Kvevlax Sparbank öppnade som första sparbank i vår landsdel ett bilkontor i april 1964. Erfarenheten visar, att bankbilarna fyller sin mission, och de bedöms av många som framtidens banker på landsbygden.


Banken till bonden

— Inom olika områden har man kommit underfund med att de allmänna serviceinrättningarna måste söka sig ut till kundkretsen. Också de avsidesboende har rätt att utan större besvär och tidsspillan få sina olika behov tillgodosedda. Biblioteksbilen har ju redan länge betjänat läsekretsen i Munsala och ingen torde längre ifrågasätta behovet och nyttan av de många butiksbilar [Arne Markkula, Arthur Liljedal, Nykarleby Handelslag], som rullar kring i våra bygder. Vi tror också att bankbilen skall fylla en uppgift, och vi hoppas att allmänheten i stigande utsträckning skall utnyttja förmånerna av att kunna betala räkningar av olika slag vid hemknutarna och att få sina likvider, löner, pensioner och barnbidrag praktiskt taget hemkörda.

Beslut om att öppna ett rörligt filial kontor fattades av sparbankens principaler den 10.4.1964. Den 27.8 1964 beviljade finansministeriet sparbanken rätt att medels bilkontor idka bankrörelse i alla byar i Nykarleby och Munsala.

Bankbilen, som levererats av Ab Auto-Truck, Jakobstad, är en Mercedes-Benz L 405/5600. Karosseriet med inredning har byggts av Kiitokori i Kausala. Bilen förses med radiotelefon, så att kontakt med de fasta kontoren kan upprätthållas och meddelanden och saldobesked lämnas var bilen än befinner sig.


I trafik nästa månad

Bilkontoret inleder sin verksamhet den 1.5.1965 och kommer till en början att göra fyra dagsturer i veckan. Ansvarig föreståndare blir herr Yngve Blomqvist, som för närvarande är anställd vid sparbankens filialkontor i Munsala Kyrkoby. Bankbilens planerade rutt får ett femtiotal hållplatser och en körsträcka för att nå dessa på ungefär 215 km. Bilen kostar med radiotelefon c. 40.000 mk.


Jakobstads Tidning den 19 februari 1965.
Margite Enlund tillhandahöll.


Läs mer:
100 Sparbank i Nykarleby av Inger Luoma.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2023-05-21, rev. 2023-05-21 .)