Nkby avvecklar
köttkontrollen

SKALL KÖTTKONTROLLEN i Nykarleby avvecklas? Den frågan kommer att närmare utredas under 1973 och att anhållan därom skall göras hos veterinäravdelningen vid jord- och skogsbruksministeriet. Köttkontrollen har blivit mindre anlitad från år till år och man anser att den är ekonomiskt betungande för staden. Anslag för hela 1972 upptas dock i nämnda budget.


Stadsstyrelsen föreslår vidare att följande föreningar och institutioner får anslag i 1972 års budget:

Understöd för bildningsverksamhet:

 • Samf. sv social- och kommunalhögskolan 100 mk
 • Stiftelsen Z. Topelius barndomshem 500
 • SFS Nykarlebyavdelning 50
 • Nkby samlyceums idrottsförening 150
 • Museiföreningen 500
 • Nykarlebynejdens sång- och musikförbund 200
 • Nykarleby manskör 500
 • SS Ägir 500
 • Kristliga Folkhögskolan 2.000
 • Finska folkskolans idrottsverksamhet 50
 • MHF Nykarlebyavdelning 200
 • Skolteatern (Wasa Teater) 50
 • Stiftelsen för Idrotts- och ungdomsgården 10.000
 • Elevavgifter till Nykarleby samlyceum 2.200
 • Studentbystiftelsen i Åbo 170
 • Konventet vid Nkby samlyceum 100
 • Semesterfrämjandet r.f. 150
 • Kristliga skolungdomsgruppen 100.


Understöd åt organisationer som utövar socialvård:

 • Krigsinvalidernas brödraförbund Nykarlebyavdeln. 100
 • Barnhemmet Sparvboet 1.100
 • Nykarleby Idrottsklubb 400
 • Nykarleby Marthaförening400
 • Nykarleby Flickmartha 100
 • Frälsningsarmén i Nykarleby 550
 • SF Folktingsfullmäktige 100
 • De blindas förening 80
 • Nykarleby Nykterhetsförening 300
 • Föreningen Nykarleby Pensionärshem 1000
 • NUFS 150
 • Österb. norra nykt. krets 50
 • Terapigrupp i Jakobstad 100 och
 • Teaterföreningens Juthbacka 500 mark.


Jakobstads Tidning den 24 november 1971.
Margite Enlund tillhandahöll.


Läs mer:
Köttkontrollen.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2020-11-02, rev. 2020-11-03 .)