Notiser i Jakobstads Tidning 1899

Rom och Kartago av Gustaf von Numers slutade med (forts.). Den ville jag också publicera, så jag började bläddra. Har nu kollat till årets slut, men ingen fortsättning än så länge. Däremot stötte jag under sökandet på en del publiceringsvärda notiser.

Detta var tiden när planeringen för och byggandet av den smalspåriga järnvägen pågick. Notiser med anknytning till det är separerade i den högra kolumnen.

Som så många andra tidiningar lånade JT friskt från andra, så det finns en hel del ÖP-notiser.


Allmänna notiser

 

Järnvägsnotiser


Nykarleby.

Dödsfall. Senaste söndag afled i Nykarleby handlanden Gustaf Matias Grönlund i en ålder af 52 år.


Industriellt bolag. Bruno Juselis, M. J. Hedström m. fl. ha anhållit om fastställelse af stadgar för Kärrfors aktiebolag med ändamål att inköpa Kärrfors benmjöls- och tvålfabrik i Nykarleby socken samt att tillvärka tvål, benmjöl och lim äfvensom bedrifva all annan i förening med denna fabrikation stående värksamhet, samt trävarurörelse. Grundkapitalet utgör 50,000 mk, fördeladt à 100 aktier à 500 mk.

[Vid Kärrfors byggdes sedermera Gyllenbergs.]

 


Nykarleby.

Nykarlebybanan. Å högsta ort har beviljats koncession å byggande af Nykarleby — Kovjokibanan.


Jakobstads Tidning, den 18 mars 1899, nr 11, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*     *     *

   

Nykarleby.

Snabb reglering af brandskade-ersättning. För vådelden, som öfvergick handlanden A. M. Gyllenbergs i Nykarleby handelsvarulager, och personliga lösegendom natten mot den 22 sistlidne februari, kunde enl. Ö. P. full ersättning redan den 12 mars lyftas ifrån brandförsäkringsbolaget Fennia, i hvilket bolag egendomen var försäkrad.

Kuddnäs. Österbottniska afdelningen beslöt, enl. Hbl., i måndags att icke taga befattning med inlösen af Topelius barndomshem Kuddnäs, hvarför frågan förfaller.

[1934 invigdes Kuddnäs museum.]

   


Jakobstads Tidning den 24 mars 1899, nr 12, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*     *     *

   

Nykarleby.

Vid kyrkostämma med Nykarleby stads- och landsförsamling den 12 sistlidne mars beviljades 3,000 mark i ett för allt till kyrkans uppvärmning i Nykarleby stad, gemensam för både stads- och landsförsamlingen. Värmeledningen skall vara färdig till 1.sta oktober instundande höst. För företagets utförande nedsattes en komitté, åt hvilken lämnades öppen fullmakt att uppgöra kontrakt med den firma, som på förmånligaste villkor vill åtaga sig arbetet, och invaldes till denna komitté kapellanen Verner Bengs (som ordf.), disponenten G. M. Hedström samt bönderna Gustaf Renvaktar och August Högbacka från landsförsamlingen samt befallningsman E. O. Söderström och kantor J. W. Nessler från staden. Kapellanen V. Bengs tillkommer största förtjensten, att detta företag nu kommit att förvärkligas.

[Värmeledning av kyrkor var på modet. Såg notiser om att man också skulle göra det i Pedersöre och Vörå kyrkor.]

Lotteri. Handelsbiträdet Josef Saltbacka från Nykarleby har meddelats tillstånd att under maj eller juni månad i sagda stad föranstalta ett lotteri till förmån för därvarande finska folkskola.

 

Nykarlebybanan. Senaten har beviljat stadsfullmäktige i Nykarleby en subvention af 150,000 mk för Nykarlebybanan.


Jakobstads Tidning den 8 april 1899, nr 14, s. 2. Thelin-orgeln mådde inte bra av uppvärmningen.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*     *     *

   
 

Järnvägsfrågan. Resolution på stadsfullmäktiges ansökan om koncession för Nykarleby—Kovjoki järnväg har numera erhållits och har staden därjämte tillerkänts rätt att uppbära den för sagda järnväg af ständerna utlofvade subventionen af 150 tusen mark. Af subventionen får 100 tusen lyftas, så snart staden af egna medel för järnvägen utlagt 170 tusen mark och järnvägens definitiva sträckning blifvit bestämd. — Bland koncessionsvillkoren ingår, att elektrisk telegraf skall uppställas längs linjen. Kostnadsförslaget upptog endast telefon. — Ö. P.


Jakobstads Tidning den 22 april 1899, nr 16, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*     *     *

   

Nykarleby. Till stadsläkare i Nykarleby har utnämnts medicine licentiaten K. A. Boucht. 

Järnvägsbyggnaden. Till inspektör för Nykarleby—Kovjoki järnvägsbyggnad har Öfverstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna föreslagit öfveringeniör E. Lindberg.
Ett andra lokomotiv jämte en tredje klassens personvagn komma, enligt stadsfullmäktiges på förslag af byggnadskomitén fattade beslut att för järnvägens behof anskaffas. — Ö. P.


Jakobstads Tidning den 29 april 1899, nr 17, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*     *     *

   

Till lärarinna vid Forsby folkskola i Nykarleby landsförsamling antogs i går fröken Jenny Nordberg, för närvarande anställd som biträdande lärarinna vid fröken Antells fruntimmersskola i S:t Michel.

Privat prästmöte. Kyrkoherde K. V. Petrell har beviljats rätt att sammankalla ett privat prästmöte härstädes i augusti månad.

Statens pris i bildhuggeri, stort 1,200 mk, har tillfallit skulptören Viktor Malmberg från Nykarleby för statyn ”Ilamarinen”. 800 mk, tillföll skulptören Emil Vikström för bysten ”La grande mama”.
 

Järnvägsfrågan. Järnvägsarbetet kommer enligt hrr stadsfullmäktiges den 10 dns fattade beslut att i den närmaste framtiden återupptagas. I anledning däraf att stadsfullmäktiges anhållan om ett statslån för järnvägsbyggnaden numera blifvit afslagen, beslöto fullmäktige att hos magistraten anhålla om val af förstärkta fullmäktige för att behandla frågan om upptagande af lån från annat håll för järnvägsbyggnaden. Enligt meddelande af stadsfullmäktiges ordförande skulle staden hafva utsikt att på goda villkor erhålla lån för nämnda ändamål från Städernas i Finland hypotekskassa. — Ö. P.

 

Nykarleby lilla stadssamhälle befinner sig för närvarande i ”väntanstider”, skrifves till Ö. P. Gårdarna byta om ägare och stiga i pris, och forsen drömmer om miljoner. Det är den nya järnvägen, som skall göra’t. Lokomotifvet står redan i sin spilta, och skenorna sticka fram undan snön. Om några veckor rassla väl tågen mellan staden och Kovjoki station. Redan i höstas anlände en den näpnaste passagerarevagn. Så snart ett redan bestäldt andra lokomotiv kommit, torde banan kunna upplåtas för provisionell trafik. — Koncessionen lät vänta på sig längre än man beräknat. Åtskilliga rätt betydliga jordarbeten utfördes under tiden, hvarför staden nu torde erhålla 100 tusen mark af statssubventionen, så snart banan inspekterats och dess definitiva sträckning blifvit bestämd, hvilket inom de närmaste veckorna bör kunna ske.


Jakobstads Tidning den 20 maj 1899, nr 20, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*     *     *

   

Z. Topelius' minne. Under senaste vinters förlopp diskuterades som bekant inom Österbottniska afdelninge frågan om inköp af Z. Topelius' i närheten Nykarleby stad belägna barndomshem, Kuddnäs, för att efter försiggången restaurering bevara detsamma för eftervärlden. Frågan förföll likväl af flere orsaker. Afdelningen upptog därefter till behandling ett förslag gående ut på att söka inlösa Topelius' bibliotek, möbler o. s. v. för att såfom offentlig samling uppställd förvaras. Underhandlingar härom inleddes med skaldens arfvingar, hvilka enligt Hbl. förklarat sig villiga att till afdelningen öfverlämna dessa för dem själfva och hela det finska folket så dyrbara minnen under villkor, att föremålen tillförsäkras plats i något museum och där ordnas i största möjliga likhet med förhållandena i skaldens rum på Björkudden.

   


Jakobstads Tidning den 3 juni 1899, nr 22, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*     *     *

   

Privata flickskolan i Nykarleby afslöt den 31 maj det 25:te året af sin värksamhet och utdimitterades därvid följande elever: Agda Gyllenberg, Alma Sund och Elisabet Sundström.

I anledning af dagens betydelse sammankommo efter afslutningen skolans nuvarande och på orten vistande forne elever jämte lärarepersonalen och några inbjudna till en enkel fest i skollokalen.

Lektor Hedström, hvilken skolan har att tacka för sin uppkomst och som ännu, vi skola hoppas det, många år skall komma att kvarstå som skolans föreståndare och ledare, helsades därvid välkommen af de församlade. Sedan eleverna utfört några sånger tolkade kyrkoherden Petrell i ett varmt sagdt tal stadsboarnes djupt kända tacksamhet till hr lektorn för skolans grundläggning, ett för orten stort behof, hvarjämte skolans föreståndarinna fröken Anna Henrikson, själf en af skolans första elever, framräckte till honom som ett ringa minne ett guldur med inskrift: ”af tacksamma frintimmersskoleelever i Nykarleby 1874—l 899”. — Härpå svarade lektor Hedström, uttalande rörd sitt hjärtliga tack för den synnerliga välvilja, som kommit honom till del. Sedermera redogjorde han för skolans uppkomst, dess första värksamhetsår, de svårigheter den i början hade att öfvervinna samt dess vidare utveckling och värksamhet intill dess den hösten 1896 öfvertogs af staden.

Vid hemkomsten öfverlämnades till lektor Hedström en praktfull jardiniere [finare blomkruka].

En öfverraskning beredde eleverna i skolans tredje klass genom att till skolan öfverlämna Topelii byst, hvartill medlen hopbragts genom en af dem hållen syförening.

 

Nykarleby järnväg var beräknad att kosta 250,000 mk. Det har numera visat sig, att järnvägen sannolikt kommer att kosta 300,000 eller därutöfver, hvarför förstärkta stadsfullmäktige i Nykarleby beslöto den 3 juni att ingå till Senaten med anhållan att få upptaga ett lån af Fmk 170,000 i st. f. 100,000 mk, som man tidigare fått tillstånd att upplåna.

Bandelen Nykarleby — Kovjoki torde snart vara så färdig, att den kan trafikeras. Banbyggnaden har blifvit något fördröjd däraf, att tjälen och vårflödet gjort smärre skador på det arbete, som tidigare utförts. Sandgroparna skola ock varit så fyllda af vatten att man ej kunnat få sand och grus för ballasteringen. — Det torde dröja till hösten eller kanhända längre innan banan i sin helhet blir färdig, emedan man måste ingå till Senaten med en särskild ansökan om stadfästelse af banans slutliga sträckning. Man önskar nämligen ändra banans sträckning genom staden. Arbetet på bron öfver älfven och på bandelen från staden till hamnen kan därför ej ännu vidtaga. — W. P.


Jakobstads Tidning den 10 juni 1899, nr 23, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*     *     *

 

   
 

Järnvägslån. Stadsfullmäktige i Nykarleby sammanträdde den 3 d:s till förstärkt antal och besluto därvio enhälligt att ansöka om rätt att för järnvägsarbetets slutförande upptaga ett lån af ända upp till 170,000 mk på längre tid än två år. Aktiebolaget Städernas Hypotekskassa, med hvilket staden legat i underhandling om upptagande af ett amorteringslån för nämnda ändamål, har numera beviljat staden ett sådant mot 4 ½ % ränta och minst ½ % amortering, till ett belopp af 150,000 mk.
Aftp


Jakobstads Tidning, 23 juni 1899, nr 25, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*     *     *

 

   
 

Nykarlebybanan. Å bandelen Nykarleby—Kovjoki arbetas för närvarande flitigt. Enligt hvad det förljudes skall nämnda sträcka omkring den 1juli upplåtas för provisorisk trafik. Å Kovjoki station blifva äfven i anledning af den nya banans byggande åtskilliga omändringar och tillbyggnader nödvändiga. Så kommer t. ex. å statsbanan ett nytt sidospår med tvänne växlar att anläggas, skrifves till Öb.


Jakobstads Tidning, 1 juli 1899, nr 26, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*     *     *

 

   

Nykarleby

Till viceordförande i drätselkammaren hafva hrr stadsfullmäktige valt lektor G. Hedström i stället för vicehäradshöfding A. Pontán, som från orten utflyttat.

Konkursansökan inlämnades den 26 dennes af kronofogden Carl Volmar Rambergs sterbhus. Staten utvisar tillgångar 25,662 mk 79 Pi, skulder 56,127 mk 88 pi. Borgenärsförhör eger rum den 10 juli.

Gåfva. Midsommardagen öfverlämnades till kantor J. V. Nessler, som erkänsla, för 25-årig tjänst ett guldur med ked. Å boetten var följande inskription: Kantor J. V. Nessler, till minne af 25-årig tjänst af Nykarleby kyrkosamfund 18^/699.

Vasa aktiebanks direktion har meddelat fru R. Grundfeldt prokura att vid bankens filialkontor i Nykarleby jämte någon därvarande direktionsmedlem, eller suppleant teckna bankens firma.

 

Nykarlebybanan. Från och med måndagen den 3 juli medföljer passagerarevagn 2 ggr om dagen arbetstågen emellan Kovjoki och staden. Dessa tåg afgå från staden kl. 11,15 f. m. samt 5,15 e. m.; från Kovjoki efter posttågens ankomst kl. 12,15 och 6,15 e. m.


Jakobstads Tidning, 8 juli 1899, nr 27, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*     *     *

 

   

Dödsfall. Ölbryggaren Josef Herler afled helt plötsligt, till följd af slag, sista söndags afton i Nykarleby.

Vid Nykarleby aktiebanks konstituerande bolagsstämma den 12 d:s närvoro 10 aktionärer, representerande dels personligen, dels genom fullmakter 2,700 aktier af hela aktieantalet 3,000. Bankdirektör O. Hjelt utsågs att leda förhandlingarna. Till medlemmar i förvaltningsrådet valdes tullförvaltaren E. Castrén, ordförande, samt hrr K. V. Petrell, O. Hjelt, K. E. Ekroth, J. P. Holmström, Ivar Strandell och N. Jaakkola. Till suppleanter utsågos hrr V. Bengs, I. Karlsson och S. A. Liljeqvist; till revisorer hrr J. A. Fredriksson och J. von Nandelstadh. Värkställande direktör för banken blir hr Georg Lönneström, förut föreståndare för Nordiska Aktiebankens kontor i Kexholm. Till meddirektörer (kontrollenter) valdes hrr Axel Kisor och E. O. Söderström. Nykarleby aktiebank stall begynna sin värksamhet inom september månad.

[Företaget slutade med en hejdundrande konkurs.]

 

 


Jakobstads Tidning, 22 juli 1899, nr 29, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*     *     *

 

   


Enl. J. L. Birck förekom vid sällsynta tillfällen besök av menagerier. Förstoring. 

Prestmötet i Nykarleby.

Trängsel rådde i Nykarlebybanans små, men snygga kupéer måndagen den 7 aug., då prester och andra intresserade begynte samlas till prestmötet. Emedan de vanliga passagerarevagnarna icke räckte till, hade några lastvagnar försetts med bänkar och vanliga plankor samt dessutom prydts med björkar, så att tåget såg ganska pittoreskt ut, när det satte sig i rörelse. I sakta mak, men litet slingrande skred det framåt och stannade icke vid stationen, utan vid första stora gata inom staden, Rådhusboulevarden, för större bekvämlighets skull. Bestyrelsen, stadsboar och redan anlända gäster voro där till mötes i talrik mängd. Följande dag anlände också både med tåget och med häst ett stort antal prester, en del med fruar eller döttrar. Lif och rörelse rådde nu på Nykarleby stads annars toma gator och nästan alla dess familjer hade en eller flere gäster att mottaga och härbärgera.

— — —

Andra mötesdagen.

— — —

Mötet afbröts nu på trekvarts timme, och deltagarne företogo en vandring till seminariets vackra skogs park, där mötesbestyrelsen hade arrangerat kaffeservering i det gröna invid en vacker skogstjärn eller damm. Sedan kaffe druckits, sjöngs psalmen 277 vv. 1 och 4.

— — —

 Öfriga frågor på programmet lämnades af brist på tid, emedan de flesta deltagare skulle resa från staden med extra tåg kl. 4 och 10 och med ordinarie tåget kl. 5 e. m.


Jakobstads Tidning, 12 augusti 1899, nr 32, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*     *     *

 

   

En annonsbilaga från Nykarleby Aktiebank utdelas med dagens numro till våra prenumeranter.


Det blev räntekrig i vilket bl.a. Vasa Aktie Bank, Nylands Aktiebank och Förenings-Banken i Finland deltog.
Förstoring.

   


Jakobstads Tidning, 7 oktober 1899, nr 40, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*     *     *

 

   
 

Nykarlebybanan. Från och med fredagen den 13 oktober äro tågtiderna för Nykarlebybanan ändrade sålunda, att afgångstiden från Nykarleby station är 10,55 f. m. och 4,40 e. m. samt från Kovjoki station 15,5 och 6,5 e. m. Ankomsttiderna äro: till Nykarleby station 12,30 och 6,30 e. m. samt till Kovjoki station 10,55 f. m. och 5,5 e. m.


Jakobstads Tidning, 14 oktober 1899, nr 41, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*     *     *

 

   

Klockaretjänsten vid Åbo domkyrka har ansökts af bl. a. kantorn i Nykarleby Johan Wilhelm Nessler. 

Kovjoki—Nykarleby järnväg. Senaten har medels resolution af d. 12 okt. gillat och faststält den slutliga sträckningen för Kovjoki—Nykarleby järnväg, antalet och platserna för banans stationer och platformen vid Nykarleby hamn, banans tekniska beskaffenhet äfvensom minsta antalet af lokomotiv och vagnar samt dessas art och beskaffenhet och kommer senaten framdeles att meddela föreskrifter, som böra iakttagas för åstadkommande af ordning och säkerhet vid järnvägens begagnande och samfärdselns behöriga upprätthållande.

Bygnadskomitén anmälde vid stadsfullmäktiges sammanträde den 25 okt. att banan mellan Kovjoki—staden numera är i det skick att densamma kan för trafik upplåtas och beslut i anledning däraf att omedelbart ansöka om tillstånd att a densamma öppna provisionell trafik.Jakobstads Tidning, 4 november 1899, nr 44, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*     *     *

 

   
 

Nykarlebybanan. Till trafikchef för Nykarlebybanan under tiden provisionell trafik upprätthålles å densamma har antagits baningeniören E. Saxén.

Stadsfullmättige i Nykarleby ha anhållit att af den beviljade stattsubventionen för Nykarlebybanan få lyfta 100,000 mk. Banbyggnaden har kostat inalles 241,027 mk 20 penni. Banan har numera, efter slutförd undersökning, godkänts för provisorisk trafik.


Jakobstads Tidning, 11 november 1899, nr 45, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*     *     *

 

   
 

Nykarlebybanan. Fullmäktige i Nykarleby ha anhållit att, emedan största delen af Nykarleby—Kovjoki järnväg eller sträckan emellan Nykarleby stad och Kovjoki station å Uleåborgs järnväg blifvit färdig, få till provisonell trafik upplåta järnvägen och att baningeniören E. Saxen måtte godkännas såsom trafikchef för den fullbordade bandelen under den tid densamma provisionelt trafikeras.


Jakobstads Tidning, 25 november1899, nr 47, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*     *     *

 

   

— Läkarkåren. Senaten har till provincialläkare i Nykarleby distrikt utnämt och transporterat provincialläkaren i Pudasjärvi distrikt Jakob Stenbäck.

En lo huserar sedan någon tid i Markby. Näjdens jössar ha isynnerhet fått släppa till skinnet.

 

Ersättning för postbefordran å privata järnvägar. Efter öfverenskommelse med vederbörande järnvägskonccssionärer har senaten bifallit till poststyrelsens framställning om beviljande af en ersättning af 912 mk 50 pi för postbefordran å Nykarleby — Kovjokibanan.


Jakobstads Tidning, 30 december 1899, nr 52, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Läs mer:
Fler artiklar ur JT.
Fler artiklar ur ÖP.
Nykarleby Jernväg i kapitlet Fakta.
(Inf. 2018-12-06, rev. 2022-03-13 .)