Upptakten till kommunsammanslagningen

– om den blev av


År 2005 inleddes diskussioner om hundradets kommunreform. Första initiativet till kommunsammanslagning av kommunerna Nykarleby, Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och eventuellt Kronoby kom 2009. Under åren 2010–12 var debatten som livligast. Sedan 2017 har det inte hörts ett knyst.

 Innehåll

       

Bjarne Kallis: Slå ihop kommunerna från Nykarleby till Karleby

11/6 2017 yle.fi

Nykarleby säger nej till kommunsammanslagning

10/1 2015 ÖT
Kraftigt nej från Nykarleby 13/1 yle.fi

Samgångsavtalet klart

8/12 2014  

Nykarleby kan tänka sig både Jakobstad och Vasa

10/9 2012 ÖT

Nykarleby avvisar sammanslagning

11/4

Nykarleby håller hårt i självständigheten

21/2

Kronoby får välja storkommun

8/2

Kommunreformen tappar fart

26 /1

Inte lätt att slå samman kulturer

20 /1

Hemlig kommunkarta publicerades i tidskrift

13 /1

Splittra inte Jakobstadsregionen!

16/12 2011

En enda kommun i Österbotten

13/10

Nu räddas det som räddas kan inför kommunslakten

2/10

Nu är det bäddat för storkommuner

20/5

Pedersöre är traumatiskt inställd till Jakobstad

3/3

Larsmo vill utreda kommunfusion - men inte Pedersöre

25/1

Pedersöre vill inte utreda sammanslagning

20/1

Domkapitlet föreslår fusion i Nykarleby

21/12

Johansson: Utred storkommun runt Jakobstad

20/11 2010

Nykarleby röstade för självständighet

11/11

Medborgarinitiativ för kommunsammanslagning

10/11

Nykarleby avvisar motion om kommunfusion

26/10 yle.fi

Klockrent nej till fusion i Nykarleby

26/10 ÖT

Kommunutredning startar i Jakobstadsregionen

20/4 2009

Henriksson vill utreda sammanslagning av kommuner i Jakobstadsregionen

14/4

Frostdahl vill ha Stor-Jakobstad

2/4

Bjarne Kallis: Slå ihop kommunerna från Nykarleby till Karleby

Slå ihop städerna och kommunerna mellan Nykarleby och Karleby till en kommun. Det är fullmäktigeordförande Bjarne Kallis (Saml.) kungstanke som han kallar den, sedan många år tillbaka. Han anser att tanken fortfarande är aktuell.

Det här trots att utvecklingen går mot en landskapsförvaltning för social- och hälsovårdens del och behovet av kommunfusioner minskat enligt mångas mening.

Kallis kungstanke har hängt med sedan millennieskiftet och avfärdades då som utopistisk men Bjarne Kallis tror starkt på sin tanke fortfarande. Staden kunde heta Nykarleby på svenska, Kokkola på finska och ha sitt förvaltningscentrum i Jakobstad.

Nykarleby skulle ge namn åt staden. Bild: Nathalie Lindvall


Win-win situation

Alla borde vinna nånting på en fusion, anser Bjarne Kallis. Han säger att han fick kritik för att Karleby skulle bli förloraren enligt den här modellen.

- Det här skulle ändå bli Finlands mest tvåspråkiga stad, mycket industrivänlig, en stad där kulturen blommar och där man får god service inom alla områden.

- Man måste ge nånting för att få nånting, investeringarna skulle stanna i den egna storkommunen. Jakobstad och Nykarleby fattar många beslut där pengarna förs till Vasaregionen.

Enligt Kallis väckte förslaget en hel del uppmärksamhet på sin tid och avfärdades som utopistiskt och orealiserbart men han anser att tanken på en fusion är mer aktuell än tidigare.

Karleby skulle vara ett servicecentrum. Bild: Nathalie Lindvall


Eviga gnället mellan kommunerna

Man kan ju fråga sig vad en fusion av det slag som Bjarne Kallis skissar upp skulle ge i ett läge när landskapsförvaltningen är i sin linda och behovet av kommunfusioner inte är lika tydligt som tidigare.

Bakgrunden är enligt honom det eviga gnället mellan kommunerna, har man bara en kommun skulle man dra åt samma håll och landsdelen skulle gynnas med investeringar i den egna regionen.

- Jag tror att landskapsförvaltningen för med sig problem eftersom den svenska befolkningen är delad mellan två landskap. Jag är inte övertygad om att de här tjänsterna enkelt kan hämtas över landskapsgränserna.

- Vi har tämligen bra här i Karleby och den servicen skulle jag gärna dela med mina bröder och systrar från Kronoby till Nykarleby.

- Egentligen borde de kommuner som deltar i landskapsstafetten utgöra ett enhetligt område men jag vet att det är för stort.

Larsmo centrum i Holm skulle också vara en del av nya staden Nykarleby. Bild: Nathalie Lindvall


Samarbete kommunerna emellan fungerar inte alltid

Kallis tror inte att kungstanken kommer att förverkligas under hans tid men det hindrar honom inte att tala för saken.

Han tycker inte att det räcker med tal om utökat samarbete kommunerna emellan, det grundläggande problemet finns kvar.

- Man talar vackert om samarbete. I samarbete ser man alltför mycket på den enskilda kommunens för- och nackdelar. När man har bara en kommun kommer helheten fram på ett helt annat sätt.

Bjarne Kallis tror inte det sker under hans tid, men vill gärna tala för en större kommun. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist


Stagnerande befolkningsutveckling också i Karleby

Både Karleby och Vasa har haft en stark befolkningsutveckling under senare år men nu tycks väggen åtminstone tillfälligt ha kommit emot i båda städerna. I Karleby har befolkningen vissa år ökat med uppemot 400 personer per år, i år kan en minskning bli aktuell.

- Jag förstår inte vad det beror på men också Vasa har drabbats av samma sak.

Den stad Kallis målar upp via en fusion mellan kommunerna mellan Nykarleby och Karleby skulle närma sig 100 000 invånare medan Vasa i dag har under 70 000 invånare.


Befolkningen i Karleby når inte upp till 50 000

Ett befolkningstal på 50 000 personer blev plötsligt ett viktigt mål för städerna i landet efter att Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori (Saml.) kallat samman de 21 städer i landet till diskussioner som når upp till denna siffra. Karleby är stad nummer 22 i sammanhanget och rymdes inte med och det smärtar Bjarne Kallis en del.

- Nog ser jag det som en negativ sak att vi står utanför den här gruppen, det vore bra att höra till den här gruppen där starka städer driver frågor som är viktiga för dem och viktiga för Karleby.

- Det är klart att de här 21 städerna som nu är med kommer att framföra sånt som gynnar dem och kanske försätter de övriga i en sämre ställning.

- Man ska alltid sträva till att vara medlem i en grupp som har betydelse för en själv.

Förvaltningen skulle finnas i Jakobstad. Bild: Yle/ Kjell Vikman


Urpilainen vill ha samarbete med Jakobstad

I en artikel i Österbottens tidning den 6.10 slår Urpilainen ett slag för ett samarbete mellan Karleby och Jakobstad eftersom Karleby är det enda landskapscentret förutom Kajana som inte ryms med i Vapaavuoris grupp. Det vore viktigt också för Jakobstad enligt Urpilainen.

- Jag är rädd för att de städer som har ett befolkningstal över 50 000 personer knappast skulle godkänna att man tummar på regeln och tar med kommuner som säger sig samarbeta för att komma över gränsen, säger Bjarne Kallis.

yle.fi 2017-11-06

Nykarleby säger nej till kommunsammanslagning

Nykarleby blir alltså första kommun att ta ställning till sammanslagningsavtalet. I sista stund försökte Larsmo med stöd av Jakobstad locka till en folkomröstning, men förslaget avfärdades av stadsstyrelsens ordförande Jan-Erik Högdahl (SFP).

Och nu föreslår alltså stadsdirektör Gösta Willman i sin beredning, att stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att Nykarleby förkastar sammanslagningsavtalet. Efter att också Jan-Erik Frostdahl (SFP) hoppat av som fusionsförespråkare
är det helt möjligt att det inte blir en omröstning, varken i stadsstyrelsen eller fullmäktige.

I sin beredning skriver Willman att på basen av de uppgjorda kalkylerna, kommer den nya kommunens ekonomiska situation skulle bli ytterst svår, inte minst på grund av det femåriga anställningsskyddet för all personal.

Willman skriver att under själva beredningsprocessen har det inte framkommit andra krav än att Evijärvi förutsätter att gymnasiet och hälsovårdsstationen ska kvarstå i Evijärvi. Dessutom har Jakobstad förutsatt att förvaltningen placeras i stadshuset i Jakobstad, men att det i varje stadsdel finns en personal på minst 10 personer.

En vecka senare, den 19 januari, tar kommunstyrelsen i Pedersöre ställning till sammanslagningsavtalet.

 

yle.fi 10.01.2015

Kraftigt nej från Nykarleby

En enig stadsstyrelse i Nykarleby säger nej till kommunfusion. Beslutet var väntat, säger ordförande Jan-Erik Högdahl (SFP).

Nykarleby var den första kommunen att ta ställning till sammanslagningsavtalet mellan Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Evijärvi och Nykarleby.

Jan-Erik Högdahl Bild: Johanna Överfors/YLE

Nykarleby genomförde en enkätundersökning för ett antal år sedan där 92 procent av de svarande motsatte sig kommunsammanslagningar.

Är det då invånarnas åsikt som väger tyngst, eller är avtalet bristfälligt?


Nykarleby säger ett kraftigt nej till fusion

- Det är nog invånarnas åsikt som är avgörande, säger Högdahl.

Motviljan mot en sammanslagning är så pass stor, också i styrelsen, att avtalet inte ens diskuterades under mötet.

Klarar sig Nykarleby på egen hand i framtiden?

- Det tror jag nog. Jag tvivlar på att vi skulle klara oss bättre bara för att vi går ihop, säger Högdahl.

Nykarlebys ekonomi påverkas mycket av hur det går för pälsnäringen. Högdahl lyfter också upp Mirkas stora betydelse för staden.

- Vår ekonomi är lite känslig i och med pälsfarmningen som det går upp och ner för, säger Högdahl.

Vad tror du att krävs för att Nykarleby i något skede ska gå in för en kommunsammanslagning?

- Svårt att säga. Det ska nog till statliga direktiv om tvång då, säger Högdahl.

Den 19 januari är det dags för kommunstyrelsen i Pedersöre att ta ställning till sammanslagningsavtalet.

yle.fi Tis 13.1.2015 kl. 08:55

Samgångsavtalet klart

Ett fusionsavtal för kommunerna i Jakobstadsregionen är nu klart. Avtalet behandlas av fullmäktigeförsamlingarna under vårvintern.

Publicerad 8 december 2014 kl 19:27.
Uppdaterad 8 december kl 19:59 .

Samarbetsnämnden gick igenom avtalet på måndagens möte.

–  Men några egentliga inlägg för eller emot blev det inte. Den diskussionen tas i fullmäktigeförsamlingarna, säger stadsdirektör Mikael Jakobsson i Jakobstad.

När fullmäktigeledamöterna tar ställning till samgångsavtalet har de tre alternativ. De kan antingen godkänna avtalet som sådant, förkasta det eller hålla det som grund för fortsatta diskussioner.

Mikael Jakobsson konstaterar att hela kommunstrukturutredningen är som en tvåstegsraket där det första skedet nu är avslutat. Han anser att det är bra att man gjort utredningsarbetet oberoende av fortsättningen.

– Sedan är det en annan sak att världen ändrat och landets regering såsat på sedan arbetet startade.

Efter att kommunerna tvingades göra sina strukturutredningar har regeringen ändrat inriktningen på social- och hälsovården. Andra stadiets utbildning är också föremål för förändringar.

Kommunstrukturutredningen för de sex kommunerna Jakobstad, Pedersöre, Larsmo, Kronoby, Nykarleby och Evijärvi är nu i princip klar, men arbetet med gymnasiernas framtid fortsätter. Den 15 januari hålls en diskussionskväll i Kronoby om gymnasiefrågan.

 

Enligt Gösta Willman är utgångspunkten att Nykarleby också i fortsättningen ska vara en självständig kommun. Foto: Arkiv

Nykarleby kan tänka sig både Jakobstad och Vasa

Nykarleby, eller stadens styrelse, är inte främmande för tanken att utreda både Jakobstad och Vasa som möjliga kommuner att slå sig samman med.

Publicerad 10 september 2012 kl. 15:05.
Uppdaterad 10 september kl. 15:07.

I november kommer Nykarleby stad att meddela finansministeriet med vilka kommuner staden utreder en framtida sammanslagning. På måndagen hölls i stadsstyrelsen en första diskussionsrunda, som visar att ledamöterna i stadsstyrelsen åtminstone i detta skede vill syna både Vasa och Jakobstad som möjliga kommuner att slå sig samman med.

– Nykarleby är i den sitsen att vi kan utreda fler än ett alternativ, säger stadsdirektör Gösta Willman.

Tongångarna från måndagens stadsstyrelsemöte tolkar Willman som att ledamöterna åtminstone i detta skede vill utreda två olika alternativ, eller Vasa och Jakobstad.

– Men utgångspunkten är ändå att Nykarleby också i fortsättningen ska vara en självständig kommun, säger Willman.

Ingen i styrelsen har heller ändrat åsikt på den punkten.

– Inte så länge gällande lagstiftning råder, säger Willman.

Att Jakobstad inte ses som det enda och det mest självklara alternativet för Nykarlebys del beror enligt Willman på rädslan att Jakobstad på sikt bildare en kommun med Karleby.

Ett val av Vasa som inte omfattar hela svenska Österbotten betyder också en övergång från svensk till finsk majoritet för Nykarleby. Att slå sig samman med Jakobstad, Pedersöre och Larsmo innebär däremot en betryggande svensk majoritet.

– Det är möjligt att det slutar med en utredning som omfattar kommunerna kring Jakobstad. Men tillsvidare bollar vi med två olika alternativ.

Och det är inte bara ledamöterna från Munsala som flaggar för att också utreda Vasa som ett alternativ. Intresset för att syna också Vasa är utbrett i Nykarlebystyrelsen.

Britt Sund

Nykarleby avvisar sammanslagning

Publicerad 11 april 2012 kl. 07:46.
Senast ändrad 11 april 2012 kl. 07:58.

NYKARLEBY. Enigt fullmäktige vill fortsätta som självständig kommun. Leif Häggblom och Jan-Erik Frostdahl förlorade omröstning om utredning.

Ett enhälligt stadsfullmäktige godkände styrelsens förslag till utlåtande om kommunreformen. Det vill säga både nej till en kommunsammanslagning och nej till en utredning.

Leif Häggblom (C) och Jan-Erik Frostdahl (SFP) ville båda att Nykarleby skulle utreda en kommunindelning för de fyra kommunerna kring Jakobstad. I omröstningen förlorade de med siffrorna två mot 25. Frostdahl anmälde även avvikande åsikt till protokollet om utlåtandet, som han anser vara ett stort strategiskt misstag för Nykarleby.

Under den två timmar långa debatten i fullmäktige presenterade Jan-Erik Frostdahl även en egen enmansutredning om en kommunsammanslagning som han gjort i väntan på att fullmäktige skulle säga nej till både sammanslagning och utredning.

- När det gäller stora frågor är det klokt att tänka efter både två och tre gånger trots ironiska beskyllningar om att man bygger vindskydd i stället för väderkvarnar. Men bättre att skämmas en liten stund än att ångra sig för lång tid, sade stadsdirektör Gösta Willman.

Nykarleby håller hårt i självständigheten

Publicerad 21 februari 2012 kl. 20:32.
Senast ändrad 21 februari 2012 kl. 22:57.

NYKARLEBY. Inte ett enda steg har Nykarleby backat i fråga om kommunens framtid som självständig kommun.

Det är också det entydiga beskedet Nykarleby kommer att framföra på torsdagens seminarium då de österbottniska kommunerna möter förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen och justitieminister Anna-Maja Henriksson i Vasa.

Den nya kommunkartan diskuterades utanför protokollet på stadsstyrelsens möte i måndags. Det råder i styrelsen en enhällig uppfattning om att staden ska fortsätta som självständig kommun.

- Bortsett från Kristinestad och Kaskö ser de demografiska siffrorna för kommunerna i svenska Österbotten mycket goda ut. Det gäller också för Nykarleby, säger stadsdirektör Gösta Willman.

Enligt Willman handlar det inte bara om ett tyckande eller att envist hålla fast vid tidigare beslut.

- Tvärtom har de utredningar och prognoser som finansministeriet gjort och som vi analyserat i själva verket förstärkt vår uppfattning om att fortsätta som självständig kommun.

Britt Sund

Kronoby får välja
storkommun

Publicerad 8 februari 2012 kl. 11:00.
Senast ändrad 8 februari 2012 kl. 20:53.

Kronoby kommer att få välja vilken kommun man vill tillhöra. Det är också möjligt att splittra kommunen byavis. Arbetsgruppen bakom förslaget till ny kommunindelning placerar ändå Kronoby i Karlebyregionens storkommun.

Det nya förslaget till kommunindelning som presenterades av en arbetsgrupp i dag följer alltså den karta som tidigare publicerades i Suomen Kuvalehti.

Nykarleby, Pedersöre, Jakobstad och Larsmo bildar en kommun, medan Karleby, Kannus, Kaustby, Toholampi, Vetil, Halso, Lestijärvi och Perho går samman. Kronoby har placerats Karlebyregionens storkommun, men kan alltså välja Jakobstadsregionen om man vill. Det är också möjligt att någon av kommundelarna hör till den ena och någon till den andra. Byn Patana i Vetil kan välja om den hör till Alajärvi eller Karlebys nya storkommun.

Vasa föreslås gå samman med Korsnäs, Korsholm, Malax, Laihela, Lillkyro och Vörå.

Kaskö, Kristinestad och Närpes bildar en kommun i den nya kommunutredningen.

Enligt förslaget ska antalet kommuner i fasta Finland minskas från 320 till cirka 70.

De nya kommunerna bygger på områden där människor arbetar och uträttar sina ärenden och kommuner kan vid behov tvingas att gå ihop.

Ursprungligen var det meningen att kommunreformen skulle vara genomförd före årsskiftet 2014-2015. Arbetsgruppen konstaterar dock att det behövs mera tid vid mera omfattande kommunsammanslagningar.

Arbetsgruppen överlämnade nyss sin rapport till kommunminister Henna Virkkunen (Saml)

Sofia Grankull/FNB

Kommunreformen tappar fart

Publicerad 26 januari 2012 kl. 23:58.
Senast ändrad 26 januari 2012 kl. 22:36

LEDARE. Århundradets kommunreform. Det finns en överhängande risk att reformen trampar vatten de närmaste månaderna. Kommunalvalet närmar sig och regeringspartierna fruktar negativa väljarreaktioner.

År 2005 sköt Matti Vanhanens regering startskottet för århundradets kommunreform, det vill säga KSSR-reformen. Arbetet leddes av dåvarande kommunminister Hannes Manninen, som i likhet med statsministern representerade Centern.

Reformen motiverades med behovet att skapa en ekonomisk och täckande servicestruktur för att trygga högklassiga välfärdstjänster. Efter att reformen sparkats igång har kommunernas antal minskat från 444 till 336. Uppgifter om effektivitetsvinster saknas, men inte med bästa vilja kan man säga att man de senaste 6-7 åren kommit speciellt långt.

Sedan 2005 har världen förändrats drastiskt och åtminstone i ekonomiskt hänseende inte till det bättre. Behovet av strukturella reformer är större än någonsin, samtidigt som hela kommunreformen trampar vatten. Regeringspartierna fruktar med rätta negativa väljarreaktioner i höstens kommunalval och uppfattningen om regeringspartiernas beslutsångest stärks av motstrisignaler från regeringen.

Mot bakgrunden av att såväl statsminister Jyrki Katainen som finansminister Jutta Urpilainen gång efter annan försäkrat att kommunreformen ska genomföras, kan man inte dra någon annan slutsats än att ett uppskov skulle vara en stor prestigeförlust för regeringen.

Fast egentligen, om det verkligen handlar om århundradets kommunreform, vars syfte är att åstadkomma ändamålsenliga servicestrukturer, är det tämligen oklokt att i detta skede rita upp en karta där landet är indelat i ett 70-tal storkommuner.

Det är även lätt att hålla med Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg då han framhåller att man först borde diskutera vad kommunerna ska göra innan man går in för en reform.

En framkomlig väg är utan tvivel den inom EU åtminstone i teorin omhuldade subsidaritetsprincipen. Enlig denna bör besluten fattas på lägsta ändamålsenliga nivå. Det betyder att samhället byggs underifrån uppåt och att de högre nivåerna vid behov stöder de lägre.

Det här betyder inte automatiskt att små kommuner är att föredra framom större enheter. I fall beslut om merparten av liten kommuns budget fattas av samkommuner, eller som i Jakobstadsregionen inom ramen för värdkommunmodellen, är ett folkvalt fullmäktige i en storkommun definitivt ett bättre alternativ än en gemensam social- och hälsovårdsnämnd.

Samarbete över regiongränserna kan även rekommenderas. Varken Jakobstads- eller Karlebyregionen kan var för sig sköta yrkesutbildningen på båda språken. Därför har man redan länge samarbetat. Det är bra att man i de två regionerna nu insett betydelsen av ett fördjupat samarbete. Den utvecklingszon av Karleby- och Jakobstadsregionen som stadsfullmäktige i Jakobstad på måndag ska ta ställning till omfattar markanvändning, trafik- och logistikförhållanden, intressebevakning, näringsgrenar och kunnande, kommunikation och marknadsföring och inte minst social- och hälsovårds- samt utbildningstjänster.

Speciellt aktuellt är samarbetsbehovet inom specialvården. Insikten om att alla parter har mycket att vinna på ett gemensamt agerande har vuxit. Utvecklingszonen är ett positivt exempel på hur man bygger upp ett samhälle nerifrån uppåt. Regionerna har trots allt mycket gemensamt. Finanskrisen som slog till år 2008 har ökat insikten att alla sist och slutligen sitter i samma båt.

Bengt Rönnback

Inte lätt att slå samman kulturer

Publicerad 20 januari 2012 kl. 23:58.
Senast ändrad 20 januari 2012 kl. 22:15.

LEDARE, JAKOBSTAD. En svår process. I de kommuner där man motsätter sig en fusion med Jakobstad talar man om en dålig förvaltningskultur, byråkrati och beslutsångest. Liknande argument förs även fram på annat håll.

Då en eventuell sammanslagning av Jakobstad och dess grannkommuner ventileras, är stadens dåliga förvaltningskultur ett motargument man gång efter annan stöter på. Många talar förvisso av bara farten om stadens eländiga förvaltning, utan någon kunskap om verkligheten.

Men då kritiken kommer från personer som borde veta hur saker och ting ligger till och då kritiska kommentarer även kommer inifrån, kan man inte undgå tanken att ingen rök utan eld.

Det är naturligtvis inte bara staden Jakobstad som kritiseras för en dålig förvaltningskultur. I Korsholm är kritiken mot förvaltningskulturen i Vasa så gott som identisk med den mot Jakobstad i stadens grannkommuner. Men även på annat håll hörs liknande tongångar, bland annat i kommunerna kring Åbo, Björneborg, Kuopio, Uleåborg med flera. Ett annat ord som nu och då figurerat i kritiken mot Jakobstad är ”beslutsångest”. Bland annat i Pedersöre, men även i Nykarleby pekar kritikerna på den brokiga partifloran och det därmed sammanhängande behovet av kompromisser, det här menar man att försämrar förutsättningarna för flexibilitet och snabba beslut, Beslutsgången sägs vara lättare där ett parti har absolut majoritet i kommunfullmäktige.

Den här analysen av beslutsångestens orsaker har dock inte mycket med verkligheten i Jakobstad att göra. Det är svårt att hitta något exempel på att det största partiet SFP skulle ha stött på hårt motstånd och röstats ner av de övriga. I själva verket brukar beslutsfattarna i Jakobstad i regel snällt svälja de beredningar tjänstemännen kommer med. Det skulle naturligtvis vara önskvärt att kritiken mot stadens förvaltning är konstruktiv.

Då räcker det inte med att tala om en dålig förvaltningskultur. Man bör precisera kritiken och svara på frågan vad det är som fungerar dåligt. Men det är även viktigt att se skillnaden mellan kritik och negativism. Det finns dessutom även mycket i stadens förvaltning som fungerar bra. Men det talar man sällan om.

Det är självklart att det finns många frågetecken kring en kommunfusion. Någon lät match blir det inte att slå samman förvaltningar. Eftersom alla anställda har ett uppsägningsskydd på fem år kommer det efter sammanslagningen att finnas en hel del överflödig personal. En kommun behöver ju inte fyra kommundirektörer, fyra kommunsekreterare och fem skoldirektörer.

Det blir inte lätt att placera den överflödiga personalen. Det blir även svårt att på objektiva grunder avgöra vem som är överflödig. Frestelsen är stor att man konstruerar tjänster för de överflödiga. Under fem år hinner dessa tjänster cementeras, varefter systemet inte påstås fungera utan dessa. Det har även föreslagits att man borde ge de ”överflödiga” egna rum utan arbetsuppgifter. Sannolikt skulle de flesta då inte att stanna fem år i ett vacuum, utan rätt snabbt att söka nya jobb. I många organisationer är det snarare regel än undantag att antalet anställda och arbetsmängden inte står i proportion till varandra. Men alla normalt funtade människor vill uträtta något och tjänstemän brukar även ha en förmåga att skapa arbete åt varandra. Ju större organisation, dess mer byråkratisk och ineffektiv tenderar administrationen att bli.

Det är sällan en sammanslagning av två eller fler kulturer sker utan problem. Men en kommunfusion ger i bästa fall möjligheter att göra sig av med förlegade förvaltningsstrukturer.

Bengt Rönnback

Hemlig kommunkarta
publicerades i tidskrift

Publicerad 13 januari 2012 kl. 07:11.
Senast ändrad 13 januari 2012 kl. 13:43.

Finansministeriet vill bara låta en dryg femtedel av landets kommuner leva vidare. Det framgår av en kommunkarta som ministeriet gjort som underlag för kommunreformen.

Tidskriften Suomen Kuvalehti avslöjar den hemliga planen i sitt senaste nummer.

Enligt kartan skulle Vasa, Korsholm, Malax, Korsnäs, Vörå, Lillkyro och Laihela bilda en kommun. Närpes, Kaskö och Kristinestad skulle bilda en kommun i syd och Nykarleby, Pedersöre, Jakobstad och Larsmo en kommun i norr. Karleby har på kartan kombinerats med Kannus, Kaustby, Toholampi, Vetil, Halsua, Lestijärvi och Perho. Kronoby kan gå ihop med endera Jakobstads- eller Karlebyregionen.

Enligt kartan ska bland annat kranskommunerna kring Tammerfors och Åbo tvingas med i storkommuner. I huvudstadsregionen skulle Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda fusioneras.

Kommunkartan skulle ursprungligen offentliggöras vid årsskiftet. Presentationen har dock skjutits upp till i februari. Från oppositionshåll har man uppfattat det här som ett sätt att skydda Sauli Niinistös (Saml) presidentvalskampanj. Kommunreformen har beretts av samlingspartistiska förvaltnings- och kommunministern Henna Virkkunen.

Enligt Suomen Kuvalehti går reformen sannolikt om intet på grund av att de övriga regeringspartierna inte kan acceptera vare sig tvångssammanslagningar eller Virkkunens tillvägagångssätt.

Se kommunkartan på Suomen Kuvalehtis webbplats (klicka på ett landskap på kartan för att närmare se hur kommunerna kombinerats).

FNB-Vbl nyheter@hssmedia.fi

Splittra inte Jakobstadsregionen!

Publicerad 16 december 2011 kl. 23:58.
Senast ändrad 16 december 2011 kl. 22:39.

LEDARE, JAKOBSTAD. Kommunreformen. I ett förnuftsperspektiv borde Jakobstad, Pedersöre, Larsmo, Nykarleby och en del av Kronoby bilda en storkommun. Det återstår dock att se om förnuftet drar det längsta strået.

I dag är i regel den egna kommunen en betydligt starkare sammanhållande faktor än det parti man råkar tillhöra eller sympatisera med. Speciellt i diskussionerna om kommuneformen är det de facto hemkommunen och inte det egna partiet som man i första hand identifierar si med. Så är fallet även i Jakobstadsregionen.

Ett färskt belägg för detta är den diametralt olika uppfattningen bland socialdemokraterna om en sammanslagning av Jakobstad och Larsmo. I Jakobstad är den svenska lokalföreningen för, medan motsvarande förening i Larsmo är emot en samgång.

Samma mönster finns på många håll i landet inom så gott som alla partier.

Utifrån betraktat borde kommunreformen i Jakobstads-regionen vara en enkel process. Fyra kommuner bedriver redan ett samarbete inom social- och hälsovården. Det naturliga vore med andra ord att Jakobstad, Pedersöre, Larsmo, Nykarleby, plus eventuellt en del av Kronoby bildar en storkommun Pedersöre-Pietarsaari. Inte heller i språkligt avseende skulle kommunreformen vara något problem, eftersom majoritetsspråket inte skulle ändras. En sammanslagning av Vasa och Korsholm är ett betydligt mer komplicerat fall.

För Larsmos del är dagarna som självständig kommun räknade. År 2012 beräknas kommunen få drygt tre miljoner euro i skatteutjämning. Faller utjämningen bort, tvingas man höja kommunalskatten till minst 24 procent.

Om inkomstöverföringarna fortsätter som förut, skulle det vara dumt av Larsmo att gå samman med Jakobstad. Men det gör de inte. Sämre blir det för Larsmoborna efter en kommunsammanslagning, men troligen skulle det bli ännu svårare att fortsätta på egen hand. Därför kan det vara klokt av Larsmo att nu göra slag i sak, säga ja till Jakobstads frieri och ta del av de statliga morotspengar som ännu delas ut.

Larsmo är inte Grankulla, vilket betyder att kommunen utan inkomstutjämning svårligen kan stå stadigt på egna ben. Samma gäller speciellt Pedersöre, men även Nykarleby och Kronoby.

En gemensam nämnare för Jakobstads grannar är utan tvivel aversionen mot staden. Finns det något som förenar Pedersöre och Nykarleby så är det just den ”gemensamma fienden”. Speciellt i Pedersöre är ”Jakobstadskomplexet” påtagligt, varför det sannolikt där kan finnas ett stöd för en samgång med Nykarleby.

Även i frågan om orienteringen är Jakobstadsregionen splittrad. Det blev speciellt tydligt då kommunerna valde räddningsområde. Jakobstad och Larsmo stannade då för ett samarbete norrut, medan Pedersöre och Nykarleby vände sig söderut.

Det är lätt att hålla med KD:sPeter Östman i det han menar att en kommunfusion Pedersöre-Nykarleby skulle vara ett effektivt hinder mot en bra utveckling av Jakobstadsregionen.

Samförståndet i en kommun kräver mer än att man har en ”gemensam fiende”. Skulle Pedersöre och Nykarleby mot förmodan gå samman, är första frågan var kommunens centrum skulle finnas. Då dessa två kommuner i dag sammantaget erhåller en årlig skatteutjämning på över 9 miljoner euro, skulle det dessutom bli en fattig kommun då denna utjämning faller bort.

Till grannkommunernas försvar måste dock anföras att staden Jakobstad i dag inte på långt när fungerar så bra som man kunde önska. Ekonomin är som bekant inte så god. Föga tilltalas grannarna av att staden är Finlands fjärde mest skuldsatta kommun.

Bengt Rönnback

”En enda kommun
i Österbotten”

Publicerad 13 oktober 2011 kl. 19:07.
Senast ändrad 13 oktober 2011 kl. 19:16.

En kommun i Österbotten, en kommun kring Borgå och en kommun bestående av Väståboland, Kimitoön, Hangö och Raseborg. Det föreslår Kulturfondens förra direktör, professor Krister Ståhlberg som lösning på hur man ska kunna bilda starka svenskspråkiga områden i kommunreformen.

Han presenterade sitt förslag på SFP:s seminarium om kommunreformen i Helsingfors på torsdagen.

Ståhlberg konstaterar att Samlingspartierna och Socialdemokraterna menar allvar med kommunreformen.

– De kommer inte att få en sådan chans till.

Finlandssvenskarna måste vara proaktiva och välja hur vi vill ha det, säger Ståhlberg.

– Och det måste falla inom ramarna för hur regeringen vill ha det.

Stålberg tror att man kommer att tvinga fram en fusion i Vasaregionen som leder till att den mellersta delen av Österbotten utgörs av en kommun med finsk majoritet.

– Jag ser väldigt lite chanser att undvika den här situationen. Den enda möjligheten här är att börja utreda vad det skulle innebära att gå in för en kommun Österbotten.

FNB

Nykarleby delprivatiserar sin elförsäljning inför kommunreformen.
Foto: Jonas Brunnström

Nu räddas det som räddas kan inför kommunslakten

Publicerad 2 oktober 2011 kl. 00:04.
Senast ändrad 30 september 2011 kl. 16:41.

LEDARE. Nykarleby har redan en plan på hur staden ska tömma sin kommun på substans inför fusionen med grannkommunerna.

Under tiden fram till det magiska året 2015 då nya Kommun-Finland ser dagens ljus kommer vi att se en hel del förberedelser. I synnerhet de mindre kommunerna nära större städer kan tänkas få bråttom med att bygga idrottshallar, skaffa ny gatubeläggning och den vägen bädda för de egna.

Nykarleby har redan inlett ett försök att realisera och skydda den egendom som staden förfogar över inför den kommande fusionen med grannkommunerna. Staden har i samband med en bolagisering av sitt affärsverk för avsikt att göra en riktad aktieemission till de egna kommuninvånarna.

Affärsverkens bolagisering blir snart påbjuden i lag, men idén att låta de egna invånarna lösa in andelar av det nya aktiebolaget är Nykarlebys egen. En tidigare erlagd anslutningsavgift om 1 200 euro berättigar till 12 aktier och om allt går som planerat kommer stadens invånare att efter slutförd emission att äga 15-22 procent av det nya aktiebolaget som troligtvis kommer att inbegripa elförsäljningen och -distributionen, elnätet, fjärrvärme och avlopp samt hela det aktieinnehav som Nykarleby stad äger i Katternökoncernen.


Det betyder
att invånarna i en av Stor-Jakobstads blivande stadsdelar framöver kan håva in dividender från det aktiebolag som tidigare var ett kommunalt affärsverk. Med tanke på att affärsverket i dagsläget ger en avkastning om en dryg halv miljon euro per år kan invånarna i Nykarleby (exklusive Jeppo med ett eget elandelslag) räkna med att kunna dela på en årlig dividend om cirka 100 000 euro.

Därutöver finns i affärsverket en ackumulerad vinst om sju miljoner euro varav fyra ska plöjas ner i vägar, asfalt och lättleder i Nykarleby i god tid före fusionen med Jakobstad. En inåtvärmande gärning med tanke på att affärsverket i princip är den enda egentliga tillgång av värde Nykarlebyborna förfogar över.

Man kan på goda grunder fråga sig huruvida en dylik privatisering enligt postkommunistisk modell över huvud taget är laglig. Men det är den sannolikt, emissionen har planlagts av förre DNA-chefen Jan-Erik Frostdahl och transaktionen har förberetts av en välrenommerad affärsjuridisk byrå i Helsingfors.

Operationen ger en fingervisning av hur det fungerar i det privata näringslivet. Innan bolag säljs dammsugs de på substans samtidigt som säljaren också försöker trissa upp priset för skalet.


Utöver att
lilla Nykarleby hittills har kunnat dra nytta av vinddraget från Jakobstad kommer staden antagligen också att kräva privilegier för egen del i själva samgångsavtalet. Till exempel var Vasa tvungen att lova Lillkyro en hel del för att få dess beslutsfattare att falla till föga för en samgång. Ju mer generösa löften, desto dyrare nota för storkommunen, åtminstone i ett inledande skede.

Förvisso har Nykarlebys tilltänkta fusionspartner Jakobstad också en vinstgenererande kassako i sitt eget energiverk. Jakobstad kan knappast motivera en samgång hos de egna kommuninvånarna utan att staden har genomfört en liknande riktad aktieemission till de egna invånarna.

Drar en hemåt påverkar det också alla andra.

Kenneth Myntti

Nu är det bäddat för storkommuner

Publicerad 20 maj 2011 kl. 23:58.
Senast ändrad 20 maj 2011 kl. 23:25.

LEDARE. Kommunkartan ritas om. År 2017, det vill säga om sex år kommer det att finnas betydligt färre kommuner än i dag. Vilka morötterna och piskorna blir i syfte att leda utvecklingen i önskad riktning avgörs av de nya regeringen.

I Finland finns det i dag 336 kommuner. År 2017 torde kommunerna vara cirka 100 till antalet, eventuellt ännu färre. Kommunförbundets styrelse ställer sig enhälligt bakom förslaget som bygger på stadsregioner. Det betyder att en kommun i regel ska bestå av ett pendlingsområde. Detta anses ge förutsättningar att producera bättre och kostnadseffektivare kommunala tjänster.

Eftersom Finlands Kommunförbund är enigt i den här frågan, betyder det att vägen nu är öppen för en gigantisk kommunreform. Förbundet utarbetar även kriterier för en stark primärkommun. Mått som används är skatteinkomsterna, skatteprocentsatsen, statsandelarna, skuldsättningsgraden, förändringarna i invånarantalet, försörjningskvoten, arbetslösheten och därtill kommunens självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser.

För Helsingforsregionen tänker man sig speciallösningar och på landsbygden där man inte klarar av att bilda starka primärkommuner bildas distriktskommuner, vilka skulle ta ansvar för områdets social- och hälsovård samt för andra stadiets utbildning.

Distriktskommunen skulle ha ett eget fullmäktige som väljs av medlemskommunernas fullmäktige. För Österbottens del betyder det att den nya organisationen kunde ta över samkommunerna Optima, Söfuk och Vasa Sjukvårdsdistrikt, jämte gymnasierna.

Man behöver inte vara någon stor profet för att kunna räkna ut att den förestående strukturomvandlingen kommer att skapa starka spänningar i Österbotten. I Jakobstadsregionen vill man knappast överlåta styrningen av andra stadiets utbildning till en distriktskommun med säte i Vasa. Det såväl gymnasierna som i synnerhet yrkesutbildningen, det vill säga Optima.

Det är inte bara i Jakobstads, utan minst lika mycket i andra ägarkommuners intresse att Optima bevarar sin självständighet. Å andra sidan finns det sannolikt även krafter som ser distriktskommunen som ett alternativ till en icke önskvärd kommunsammanslagning. Då kan Optima vara ett pris man kan tänkas vilja betala för en fortsatt självständighet för den egna kommunen.

Ytterligare en problematisk bit är sannolikt sjukvården. Ett ökat samarbete med specialistsjukvården i Karleby ligger i Jakobstadsregionens intresse, medan svenska språkpolitiska argument ofta används i syfte att motivera en orientering söderut.

Kommunsammanslagningar förespråkas framför allt med ekonomiska argument. Större enheter sägs ge driftfördelar. Så är det i teorin, men inte alltid i praktiken. Inom industrin uppnår man ofta inbesparingar genom större volymer. Men kommunal serviceproduktion kan sällan jämföras med industriell verksamhet.

Så här långt har man inte kunnat påvisa några större inbesparingar genom att slå samman kommuner. Å andra sidan är det knappast heller ändamålsenligt med kommuner som är så små, att nästan all service måste produceras av samkommuner.

En värdkommun likt den som Jakobstad är inom social- och hälsovården, är inte heller precis något optimalt alternativ.

Kostnadstrycket växer och det finns en risk att kommunalskatten i slutet av detta årtionde ligger på cirka 28 procent i en del kommuner. Idag är den högsta kommunalskatteprocenten 21,5.

För att ekonomin överhuvudtaget ska gå ihop krävs en effektivering av serviceproduktionen. Men den sker inte automatiskt, bara för att man slår samman kommuner i större helheter.

Bengt Rönnback

Kommungräns. Här vid Fårholmsbron ligger den påhittade gränsen mellan Larsmo och Jakobstad. SDP:s Mats Nyby tycker att grannkommunerna nu på allvar borde diskutera möjligheten att radera gränsen. Foto: Marcus Lillkvist

”Pedersöre är traumatiskt inställd till Jakobstad”

Publicerad 3 mars 2011 kl. 23:59.
Senast ändrad 3 mars 2011 kl. 22:23.

Larsmo och Jakobstad borde slå sig ned och diskutera en sammanslagning utan Pedersöre och Nykarleby. - Jag vill se mindre prat och mer verkstad i den här frågan, säger Mats Nyby (SDP).

Larsmo kommunfullmäktige röstade nyligen för att utreda en fusion med Jakobstad, men bara om en tredje kommun, alltså Nykarleby eller Pedersöre, också är med.

- Det var en omröstning som inte leder någon vart eftersom de båda andra kommunerna så tydligt meddelat sitt ointresse, säger Mats Nyby med en bakgrund som Jakobstads fullmäktigeordförande åren 1983-1996 och riksdagsledamot åren 1983-1999.

I dag är han pensionär. Men frågan om hemstadens framtid engagerar fortfarande. Så mycket att han vågar provocera - eller som han själv säger - berätta hur det verkligen står till.

- På frivillig basis blir det ingen samgång mellan de fyra kommunerna. Då är det lika bra att Jakobstad och Larsmo sätter sig ned och diskuterar en samgång mellan bara de två kommunerna.

Marcus Lillkvist

Larsmo vill utreda kommunfusion
- men inte Pedersöre

Publicerad 25 januari 2011 kl. 14:26.
Senast ändrad 25 januari 2011 kl. 15:35.

LARSMO. Larsmo vill utreda en kommunsammanslagning i Jakobstadsregionen. Det beslöt kommunstyrelsen, förutsatt att en tredje kommun också deltar i utredningen. Men styrelsen i Pedersöre säger nej.

Jakobstad har tidigare röstat för en utredning, medan Nykarleby sagt nej. Frågan delar åsikterna i kommunstyrelsen i Pedersöre. Med rösterna 9-2 blev det i alla fall nej tack.

Kommundirektören Mikael Sandås hade i beredningen föreslagit att Pedersöre inte medverkar i en utredning. Under måndagens möte gick Ralf Lindfors (KD) mot beredningen och föreslog att Pedersöre låter utreda konsekvenserna av att kommunerna i Jakobstadsregionen går samman.

- Jag vill inte säga att jag är för en fusion, men vi borde i alla fall kunna utreda, säger Lindfors.

Han tycker att beredningen bara tog upp de positiva aspeketerna med att Pedersöre förblir självständigt, medan eventuella fördelar med en kommunfusion inte nämndes med ett ord.

I omröstningen stöddes Lindfors av SDP:s Johanna Överfors.

- Jag tycker att vi gott och väl kunde hålla dörren öppen och utreda en fusion. Vi har all världens arbetsgrupper i andra ärenden, varför inte en i den här frågan också, säger Överfors.

Frågan går vidare till Pedersöre kommunfullmäktige som tar ställning till utredningen 7 mars.

I Kronoby har ännu inget initaitiv lämnats in angående utredningen.

Red, ÖT

Pedersöre vill inte utreda sammanslagning

Publicerad 20 januari 2011 kl. 11:39.
Senast ändrad 20 januari 2011 kl. 22:39.

PEDERSÖRE. Medborgarinitiativet att utreda en kommunfusion i Jakobstadsregionen får inget entusiastiskt mottagande i Pedersöre. Frågan ska behandlas i kommunstyrelsen på måndag och kommundirektören Mikael Sandås föreslår att Pedersöre tackar nej till att delta i fusionsutredningen.

Pedersöre vill inte heller bli föremål för någon utredning så länge kommunen inte deltar.

Sandås hänvisar bland annat till att kommunen i sin målsättning och sina strategidokument uttalat en strävan att förbli en självständig kommun. Kommunen har klarat av att hålla kostnaderna för den kommunala servicen på en bra nivå i förhållande till andra kommuner. När det gäller statsbidragssystemet tror kommundirektören inte att stasmakten inför ett bidragssystem som skulle äventyra en jämlik lagstadgad service för hela landets invånare eller tömma en stor del av landet på människor.

Sandås hänvisar också till att betydelsen av en utredning om kommunsammanslagningar minskat eftersom Nykarleby redan tackat nej till utredningen och att inget medborgarinitiativ lämnades in i Kronoby.

Malin Henricson


Sammanslagningsförslag finns även i andra sammanhang:

Domkapitlet föreslår
fusion i Nykarleby

Publicerad 21 december 2010 kl. 10:57.
Senast ändrad 21 december 2010 kl. 11:30

NYKARLEBY. Domkapitlet föreslår att Nykarleby, Munsala och Jeppo församlingar slås ihop till en församling. Jeppo församling är inte glad över beslutet.

I Jeppo har man sedan länge gjort klart att man inte är intresserad av en sammanslagning. Jeppo församling hade i stället hoppats på ett närmare samarbete liknande det som finns inom Pedersöre kyrkliga samfälligheter.

Initiativet till en sammanslagning kommer från Munsala församling. Kyrkostyrelsen avgör frågan i vår.

Sofia Grankull


Läs mer:
Här gick det undan. Den 19 april 2011 beslöts att församlingarna ska slås ihop och det förverkligades den första janauri 2013.

Johansson: Utred
storkommun runt Jakobstad

Publicerad 20 november 2010 kl. 11:00.
Senast ändrad 20 november 2010 kl. 23:28.

JAKOBSTAD. En av de mest naturliga storkommunerna i svenskfinland skulle vara en kommun runt Jakobstad. Det säger SFP:s partisekreterare Johan Johansson, som talade i Jakobstad på lördagen.

I Jakobstad finns en naturlig centralort, ett gemensamt samarbetsområde för social- och hälsovården och en gemensam företagskultur och -struktur. Samtidigt råder det ett förtroende mellan regionens politiker och tjänstemän, vilket är en grundläggande faktor för ett lyckat äktenskap, lyder motiveringarna.

- Finland behöver starka svenska strukturer, denna region kunde vara en av dem, säger Johansson.

Johansson konstaterar att det här är en fråga som regionens politiker i första hand skall ta ställning till och ingen annan.

- Jag skulle dock inte vara främmande för att låta göra en oberoende utredning om hur man bäst kunde garantera den enskilda individens möjligheter till god kommunal service framöver. Förvaltningen är till för människan, inte tvärtom.

FNB

Nykarleby röstade för självständighet

Publicerad 11 november 2010 kl. 23:45.
Senast ändrad 12 november 2010 kl. 08:29.

NYKARLEBY. Jan-Erik Frostdahl (SFP) och Leif Häggblom (C) fick inget gehör sin motion om kommunfusion med Jakobstadsregionen. Fullmäktige röstade ner dem med 25-2.

Stadsdirektör Gösta Willman inledde med att redogöra för sin och en enig stadsstyrelses syn på motionen. Han slog fast att han har varken fullmakt eller önskan att förhandla om kommunsammanslagning. Med anledning av det färska medborgarinitiativet tror Willman inte att någon folkomröstning behövs.

-Jag efterlyser i stället en aktiv medborgardiskussion. I Nykarleby är inte ens företagarna förespråkare för en storkommun.

Det var en av få saker som motionsställaren Jan-Erik Frostdahl kunde hålla med Willman om.

-Jag brukar inte vara en vän av folkomröstningar, men eftersom fullmäktigeförsamlingarna tycks sakna beslutsförmåga måste tydligen kommuninvånarna ta saken i egna händer, precis som man gjorde i Oravais.

-Vi kan inte sitta och vänta på att någon ska sparka oss i rätt riktning. I stället måste vi ta hänsyn till regionens utveckling och fördjupa den kommunala demokratin som urholkas i mycket snabb takt, sade Frostdahl.

Jakobstad och dess förvaltning fick inte mycket beröm.

-En storkommun med 42000 invånare borde ha möjlighet till en mera rationell drift, men är det så? Nykarleby har en skuld 12 miljoner, medan Jakobstad har 100 miljoner. Vi har en skattesats på 19,75, medan Jakobstad har 20,25. Större är inte alltid effektivare, sade Willman.

Nykarleby kommer att bibehålla inkomstskatteprocenten på 19,75 procent. De andra skatterna är också oförändrade.

Sören Bäck

Stadsdirektör Mikael Jakobsson (till vänster) fick ta emot medborgarinitiativet av Johan Karjaluoto och Märta-Lisa Westman. Foto: Katja Nyman

Medborgarinitiativ för
kommunsammanslagning

I dag har ett medborgarinitiativ lämnats in för en kommunsammanslagning. Initiativet lämnades in i Jakobstad, Nykarleby, Larsmo och Pedersöre.

I initiativet vill undertecknarna bland annat att kommunerna utreder vad en kommunsammanslagning skulle innebära för den enskilda kommuninvånarens och för kommunernas ekonomi samt för service, demokrati och identiteten i kommunerna. Man önskar också att kommuninvånarna skulle få en sammanfattande broschyr över utredningen, att en webbplats öppnas där kommuninvånarna kan ställa frågor och att en rådgivande folkomröstning om kommunsammanslagning ordnas förslagsvis hösten 2011.
      Medborgarinitiativet är sammanställt och undertecknat av några personer från alla de fyra kommunerna.
      - Visst kunde vi ha samlat in fler namn, men vi valde i stället att låta några tunga namn från varje kommun skriva under. Det blir en snabbare process på det viset, säger Johan Karjaluoto, en av undertecknarna i Jakobstad.
      Påfallande många av undertecknarna kommer från näringslivet.
      Undertecknare i Jakobstad:
      Märta-Lisa Westman, Johan Karjaluoto och Jouko Pihlajamaa.
      Nykarleby: Bengt Jansson och Kurt Betlehem
      Pedersöre: Bo-Sanfrid Höglund, Rebecka Nylund och Mikael Eklund.
      Larsmo: Bengt Björkskog, Peter Björkskog och Hans Vasara.

Katja Nyman, Österbottens Tidnings webbupplaga den10 november 2010 kl. 08:35.
Senast ändrad 10 november 2010 kl. 20:00

Nykarleby avvvisar motion om kommunfusion

Nykarleby har inga planer på att inleda förhandlingar om kommunsammanslagning med sina grannkommuner. Det svarar stadsstyrelsen på en fullmäktigemotion inlämnad av Jan-Erik Frostdahl och Leif Häggblom.

Motionsställarna yrkade på att stadsstyrelsen skulle vända sig till Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och Kronoby med ett förslag om att inleda förhandlingar om en kommunsammanslagning i Jakobstadsregionen.

Stadsstyrelsen hänvisar i sitt svar till stadsfullmäktige som vid flera tillfällen uttalat sig för självständighet. Stadsfullmäktige i Nykarleby ska ännu säga sitt om motionen.

26.10.2010 12.43.

https://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=199373

Klockrent nej till
fusion i Nykarleby

Publicerad 26 oktober 2010 kl. 20:27.
Senast ändrad 27 oktober 2010 kl. 09:30

NYKARLEBY. Det finns i Nykarleby varken fullmakt eller önskan att inleda förhandlingar om en kommunsammanslagning med grannkommunerna Jakobstad, Pedersöre, Kronoby och Larsmo.

Det säger stadsstyrelsen i ett enhälligt svar till Jan-Erik Frostdahl, (SFP) och Leif Häggblom (C), som i sin motion kräver att förhandlingar inleds med grannkommunerna om en kommunsammanslagning.

Förvisso har en allt större del av budgeten flyttats över till samkommunala organ. Stadsstyrelsen hänvisar i sitt svar till den goda representationen staden har i de organ som handhar de gemensamma frågorna.

När det gäller det gemensamma hälsovårdsarbetet är det för tidigt att utvärdera huruvida social- och hälsovårdssamarbetet ger de önskade effekter som gäller kostnader och servicenivå som staten eftersträvat med de större enheterna.

Britt Sund

Kommunutredning startar i Jakobstadsregionen

På måndagen blev det klart. Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden sade enhälligt ja till en utredning av möjligheterna till ett utvidgat samarbete mellan kommunerna i regionen.

Utredningen omfattar alla kommunala sektorer förutom social- och hälsovården, för vilka det redan finns ett beslut om samarbete mellan kommunerna Larsmo, Pedersöre, Jakobstad och Nykarleby.
     Den nya utredningen som administreras av näringscentralen Concordia omfattar också Kronoby kommun vid sidan av Jakobstad, Larsmo, Pedersöre och Nykarleby.
     - Utredningen ska omfatta bildningssektorn, tekniska sektorn och övriga kommunala stödfunktioner, säger programchef Margita Lukkarinen på Concordia.
     - Målsättningen med utredningen är inte en kommunfusion, utan utredningen ska ta fram basfakta, fakta som inte alls finns i dag, säger hon.
     De fakta som fås fram i utredningen ska sedan ligga till grund för de förtroendevalda och för besluten som fattas när det gäller hur samarbetet mellan kommunerna skall organiseras i framtiden.
     Utredningen borde vara klar senast i slutet av året, eller i november, december i år.

Britt Sund
Publicerad 20.4.2009 kl. 16:31
Uppdaterad idag kl. 16:5

Den 14 april såg jag att länk till Jakobstadsregionen finns på stadens ingångssida

Henriksson vill utreda sammanslagning
av kommuner i Jakobstadsregionen

JAKOBSTAD. Riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (SFP) sällar sig till dem som vill ha en utredning om vad en kommunsammanslagning i Jakobstadsnejden skulle betyda.

- För beslutsfattarna är det otroligt viktigt att ta reda på fakta och ha alla alternativ till hands när man fattar beslut, säger hon.
Anna-Maja Henriksson betonar att en utredning inte betyder att man binder sig till en sammanslagning.
     - Före man utrett konsekvenserna är det onödigt att spekulera.
Det som Henriksson vill ha svar på är om kommunerna i Jakobstadsnejden skulle ha något att vinna på att göra ännu mera tillsammans när det gäller till exempel utbildning, dagvård, kommunalteknik, fritid och kultur.
     - Ekonomin kommer att vara trängd flera år framöver och vi måste se hur vi på bästa möjliga sätt använder våra resurser.
     Pedersörenejdens samarbetsnämnd har beslutat att utreda ett utvidgat samarbete, dock inte sammanslagning På måndag ska nämnden bland annat ta ställning till utredningens omfattning.

Pia Andtbacka
Publicerad 14.4.2009 kl. 15:50

 

 

Frostdahl vill ha Stor-Jakobstad

NYKARLEBY. Jan-Erik Frostdahl (SFP) vill ha en snabb utredning om en kommunsammanslagning i Jakobstadsregionen. Stor-Jakobstad blir en helt ny kommun, inte en fusion av grannkommunerna med Jakobstad som staden nu fungerar.

Nykarleby stad ska ta initiativ till en konsekvensutredning om en kommunsammanslagning av kommunerna i Jakobstadsregionen. Det föreslår Jan-Erik Frostdahl, (SFP) i en fullmäktigemotion. Frostdahl vill att utredningen görs i brådskande ordning.
     -Målet är att utredningen ska tillställas fullmäktigeförsamlingarna i de berörda kommunerna ännu detta år, säger han.
     - Jag har i diskussioner märkt att de flesta inser vad klockan är slagen. Men alla värjer sig för att göra någonting för att visionen förverkligas. I stället går man in för den nya strukturen baklänges och med förbundna ögon.
     Den inställningen ser Frostdahl både som oansvarig och ohållbar.
En kommunsammanslagning får inte innebära att grannkommunerna sammanslås med Jakobstad som staden nu fungerar.
     -I stället måste man skapa en helt ny kommun, med ny förvaltningskultur och med nya ledningsfunktioner.

Britt Sund
Publicerad 2.4.2009 kl. 21:16
Uppdaterad 2.4.2009 kl. 21:59


(Inf. 2009-04-16, rev. 2009-02-16.)