Omröstning i Nkby
om tomtbytesaffär


ETT tomtbyte mellan Nykarleby stad och AB Bröderna Sjöholm kan gynna båda de berörda parterna. Stadsstyrelsen föreslår för fullmäktige att bytesaffären, där Bröderna Sjöholm ger staden sin tomt på Gustav Adolfsgatan 23 och ett markområde nära Socklot skola, mot att de får den s.k. samskoltomten av staden. Men stadsstyrelsen var inte enig om sitt förslag. En omröstning gav rösterna 6—4 för ett markbyte.


Det var främst markområdet i Socklot som väckte diskussion. Det nära 2 ha stora området mellan ”Rivas vägen” och Socklot skola föreslås nu reserveras för radhus och egnahemshus, men alla i styrelsen var inte ense om områdets lämplighet som bostadsområde. Området ligger ganska nära ett par pälsdjursfarmer och dessutom går en högspänningsledning tvärs över området.

Men planeringssekreteraren vid byggnadskontorets fastighets- och mätningsavdelning har vid ett besök på länsstyrelsens planläggningsbyrå diskuterat olika alternativ för placeringen av radhus i Socklot och då funnit att det aktuella området är mest lämpligt. Man anser att området är lämpligt både ur service- och trafiksynpunkt sett samt att ett radhus smälter bättre in i miljön där än på kommunens nuvarande bostadsområde i Socklot. Det området ligger närmare Jakobstad—Nykarlebyvägen.

Nu vann alltså stadsdirektör Nygårds förslag om att markbytet skall ske, men med tillägget att området skall delgeneralplaneras. Beträffande närheten till pälsdjursfarmerna konstaterades att Socklot skola befinner sig mellan det aktuella området och den större farmen och att avståndet till farmen skulle bli mellan 150—200 m.

Vidare har det konstaterats att högspänningsledningen över området antingen kan undvikas vid ett eventuellt byggprojekt eller att ledningen kan flyttas så att den inte stör byggandet.

Styrelseledamoten Finskas motförslag om att man skulle utreda de juridiska förutsättningarna före ett beslut blev alltså nedröstat. [Får mig att tänka på de bevingade orden ”Ja setä me hoåålt imåot”.]

Den saken blir ju aktuell i alla händelser vid ett eventuellt byggprojekt i framtiden och skulle området inte få användas för byggprojekt kan staden ha nytta av området på annat sätt, säger Nygård.

Markbytet blir också en bra lösning för de båda centrumtomterna. Tomten vid Gustav Adolfsgatan blir en utmärkt radhustomt och samskoltomten blir sanerad. Enligt stadsplanen är den ämnad för en skolbyggnad, men efter en stadsplaneändring kan Bröderna Sjöholm bygga det kontors- och bostadshus de har tänkt sig på tomten. Kostnaderna för stadsplaneändringen beräknas till 5 000 mk.

 

Karl-Erik Wikström i Jakobstads Tidning, onsdagen den 15 april 1981.


Läs mer:
Samskolan i Nykarleby får förfalla av Max H. Furu.
Tomten vid Gustav Adolfsgatan.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2005-11-19, rev. 2020-11-14 .)