— Sommarvilla vid Andra sjön i Nykarleby nedbrunnen.
Senaste måndag uppstod eldsvåda i von Essens sommarvilla vid Andra sjön i Nykarleby. Villan var uppförd i två våningar och försedd med pärttak, och man antar att eldsvådan uppstått genom att gnistor från skorstenen fallit på taket. Till brandplatsen kallades omedelbart stadens brandkår, men då elden då redan erhållit stor spridning kunde man icke hindra att sommarvillan i det närmaste nedbrann till grunden. Större delen av lösöret kunde dock föras undan i säkerhet. Villan jämte lösöret voro försäkrade för 60,000 mk.


Jakobstads Tidning den16 augusti 1945, nr 94, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2021-01-11.)


*          *          *


Förhärjande villabrand.

I måndags observerades något före kl. 13 att pärttaket på disponent von Essens villa vid Andra sjön råkat i brand efter en skorstenseld. Några ungdomar, som tillfälligtvis befunno sig i närheten, skyndade till hjälp. Det släckningsmaterial man hade till hands, var dock av mycket bristfälligt slag. Elden spred sig därför snabbt och snart var hela taket övertänt. Stadens brandkår alarmerades och en lastbil med motorspruta och manskap ryckte med berömvärd snabbhet ut till den 4 km avlägsna brandplatsen. Villan var redan vid brandmännens ankomst så starkt hotad, att man huvudsakligen måste inrikta sig på att rädda lösegendomen. Motorsprutan kunde ej arbeta med full effekt, enär man hela tiden måste befara, att sugslangen skulle röra upp sand i det grunda vattnet. Räddningsarbetet kröntes dock med framgång såtillvida, att lösegendomen i dess helhet kunde räddas. I de delar av villan, som voro uppförda av stock blevo väggarna stående medan övriga partier av byggnaden helt raserades. Branden var släckt vid ½ 4-tiden.

Villan och lösegendomen voro gemensamt försäkrade till 60.000 mk, vilket ingalunda motsvarar ens värdet å byggnaden med nuvarande penningvärde. Eldsvådan åsamkade således ägaren en stor och för närvarande svårersättlig förlust.


Österbottniska Posten, 17 augusti 1945, nr 33, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2021-10-12.)


Läs mer:
Muisto av Lars Pensar.
Muisto av Karl Wenelius.
Muisto av Mano Forsman.
Fler bränder.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2021-01-11, rev. 2021-10-12 .)