Lions Club Nykarleby 1965–2005Förord

För dryga 40 år sedan bildades Lions Club i Nykarleby, det första mötet var i september 1965 och stiftelsemötet ägde rum 7 oktober 1965. Vi kan, när vi läser historiken över 40 års verksamhet, konstatera att klubben genom åren har haft och har aktiva medlemmar som drivit och driver verksamheten framåt. En bidragande orsak till att LC Nykarleby fortsättningsvis är en aktiv klubb, är medlemmarnas förmåga att anpassa och förnya klubbens verksamhet kontinuerligt.

Det som tidigare var viktiga aktiviteter rent ekonomiskt sett har ersatts av andra nya aktiviteter, vilket är ett viktigt tecken på medlemmarnas intresse att föra klubben och lionsandan vidare till nästa generation. Vi kan med glädje konstatera att det fortsättningsvis finns kvar fem lionsbröder som är chartermedlemmar i vår klubb.

En god sammanhållning, ett ansvarstagande och en vilja att hjälpa till på lokala planet, nationellt och internationellt har under åren varit självklara saker inom LC Nykarleby. Verksamheten har ändrats mycket under 40 år men de ursprungliga idealen finns fortsättningsvis kvar.

Klubben har också under åren tagit sitt ansvar jämtemot Lions-organisationen genom att medlemmar aktivt deltagit på region-, zon- och distriktsnivå.

Jag vill tacka alla lionsbröder som under åren arbetat för klubbens bästa. Lionsdamernas aldrig sinande engagemang samt inte minst John Strang, Rolf Björkskog och Gustav Hofman för sammanställningen av denna historik.Tommy Sjöström
President
2005–2006


Lions Club Nykarleby r.f.:s 5-års historik


Förord

Lions Club Nykarleby inledde sin egentliga verksamhet med regelbundna månadsmöten från och med oktober månad 1965. Sommarmånaderna hålles inga möten. De inledande förberedelserna för bildandet av en lionsklubb i Nykarleby ägde rum under september månad 1965 på initiativ av Lionsclub Munsala med lions Wäinö A. Kivinen och Gotthard Jåfs som drivande krafter. Nykarlebys kontaktman var Alex Ström.

Stiftelsemötet ägde rum den 7 oktober 1965 kl. 20.00 på Juthbacka Semesterhem. Vid detta möte närvar följande personer, vilka också är klubbens chartermedlemmar nämligen:

Rolf Backman
Gustav Bergfelt
Manne Bergman
Bror Ceder
Valdemar Enlund
Birger Fredriksson  
Henry Grönlund
Elmer Holm
Arne Markkula
Nils Nordling
Hugo Nybäck
Tor Nylind

Gunnar Nylund
Anders Nyman
Armas Pihlainen
Rafael Riissanen
Alix Ström
Erik Sund
Stig Sundkvist
Johannes Swels
Kurt Udd
Benny Wistbacka
Fjalar Zittra
Charterbrev.
Charterbrev. Förstoring.


Vid charterfesten den 22 februari 1966 på restaurang von Döbeln, intogs Lions Club Nykarleby officiellt i Lions International, som nu omfattar 927 000 medlemmar. Vid den solenna festligheten överräcktes charterbrevet av dåtida distriktsguvernör Olavi Kurikka till klubbens första president Alix Ström. Närvarande vid festen var förutom ladylions, representanter från Nykarleby stad, Nykarleby Rotaryklubb, grannlionsklubbarna samt lion Tage Marcusson och Tyko Öberg från Lionsclub Sollefteå, Sverige. Av chartermedlemmarna har tre flyttat bort från orten, två har lämnat klubben av andra orsaker. Under de förflutna 5 åren har i klubben varit inskrivna 39 medlemmar, varav tre är transfermedlemmar. Den 7 oktober 1970 är medlemsantalet 31. Medlemmarnas medelålder är 44 år. I klubben finns en pastvicedistriktguvernör, en pastzonordförande och fem pastpresidenter. Inom parentes må nämnas att ovannämnda pastvicedistriktguvernör och pastzonordförande som klubben levererat är lion Wäinö A. Kivinen. Närvaroprocenten vid månadsmötena har i det närmaste varit 100. Detta resultat visar medlemmarnas intressen för lions sak. Klubbens hemort är Nykarleby, men person från annan ort kan också vara medlem i klubben.

Med Lionsclub Nykarleby som fadderklubb grundades Jeppo Lions Club den 25 mars 1966. Kontaktmän vid Stiftelsemötet var Alex Ström, Fjalar Zittra och Henry Grönlund, vilka samtliga är Jeppo klubbens personfaddrar.

Vid Oravais Lionsclubs charterfest 22 oktober 1966 representerades klubben av ett 15-tal medlemmar med ladylions.


Bröderna samlade till charterfest på von Döbeln. Klubbpresidenten Alix Ström har ett fast grepp om charterbrevet som DG Olavi Kurkki överlämnat.
Bröderna samlade till charterfest på von Döbeln. Klubbpresidenten Alix Ström har ett fast grepp om charterbrevet som DG Olavi Kurkki överlämnat. Förstoring.

 
Mötesplatser

Klubbens styrelsemöten sker i regel i Sparbankens klubbrum. Platsen för månadsmötena har varit Jutbacka Semesterhem. Här har såväl medlemmar som klubbens månadsgäster känt trivsel och hemkänsla. Detta tack vare föreståndarparet Anna-Brita och Birger Fredriksson och deras värdinneflickor.

Månadsmötena har hållits varje månads andra onsdag kl 20. Mötena har inletts med presidentens välkomsthälsning varefter av styrelsen förberedda ärenden avhandlats. Härefter har man druckit kaffe under glad kamratlig samvaro. Under kaffedrickningen cirkulerar vanligen ”bronslejonet” i vilket medlemmarna sticker frivilliga bidrag eller av tailtwistern ålagda böter till klubbens kassa. Under diskussionen vid kaffebordet har en glad och otvungen stämning varit rådande och ett gott kamratskap kommit till synes. Efter kaffet har följt övriga ärenden eller korta föredrag i frågor Lionism. Ett föredrag av medlem eller utomstående har varit kutym varje månadsmöte. Film och diapositiv har visats i anslutning till föredragen. Föredragen anknyts till olika ämnen, till klassifikationen eller till medlemmarnas särintressen. Några föredragsrubriker: Bagarkåren, Biltrafiken och bilskolan. Grundskolan, Skolan i Kina, Buddismen, Delfinen, Alfred Nobel, Kampen om polerna. Bland frågor, som upptagits till diskussion må nämnas: ungdomens trivselproblem, ungdoms- och idrottsgård till orten, postens öppenhållningstider, räddningstjänsten, strandplaneringslagen, åldringsvård, konditionsbefrämjande aktiviteter.

Kontakten utåt är en viktig sak för varje Lionsklubb. Som regelbundna kontakter kan nämnas gästbesök vid klubbens månadsmöten. Grannklubbarna har mest varit representerade vid sådana besök. Vår klubbs representanter har i sin tur besökt grannklubbarna. Dessa gästutbyten befordrar vänskapen klubbarna emellan samt medlemmarnas kännedom om grannklubbarnas aktivitetsverksamhet. Långväga gäst har klubben haft från Lovisa LC. Inkallad föredragshållare har givetvis varit klubbens gäst. Goda förbindelser har upprätthållits med ortens Rotaryklubb. Utländska kontakter har klubben haft med vänorterna Steinkjer i Norge och Sollefteå i Sverige genom respektive Lionklubbar. Med sistnämnda orts Lionklubb har kontakterna varit särskilt livliga. I olika sammanhang har de båda klubbarna besökt varandra genom sina representanter och ladylions. Som medverkande vid våra större slutförda aktiviteter minns vi gärna oförbrännerliga Henning Lundström av Sollefteå.

Som omväxling i vardagsgärningen har klubben med ladylions arrangerat årsfester, julfester och ett par utfärder. En exkursion för klubbmedlemmarna har företagits till grannstaden Schaumans fabriker. Olika slag av konditionslänkar har anordnats för klubbens medlemmar och inbjudna grannklubbar. En kombinerad sim- och skidstafettävling 19 mars 1968 med Lionsclub Jakobstad som utmanare, vanns av Nykarleby LC:s lag. Lagets medlemmar vilka presterade stronga gamla idrottstakter var lions Ragnar Damberg, Henry Grönlund, Håkan Hemberg, Bengt Kummel, Gunnar Nylund, Anders Nyman, Armas Pihlainen och Rafael Riissanen. Som en form av samarbetskontakt må nämnas lionsmanskören, som bestod av medlemmar från LC Vörå, Oravais, Jeppo, Munsala, och Nykarleby. Kören medverkade vid olika klubbfester perioden 1966–68. Körens toppuppträdande skedde 26 oktober 1966 vid Oravais Lionsklubbs charterfest.

 Aktiviteter

För att få medel till välgörande ändamål har klubben anordnat: önskekällor, gissningstävlingar, pilkfisketävlingar, en Veneziansk afton och en familjefest tillsammans med Nykarleby Rotaryklubb, parkfest å Juthbacka, kabeldragning vid Kanäs oljehamn, korvförsäljning vid Ungdoms- och Idrottsgården och penninginsamling med namngivna listor för familjer i nödsituation.

Klubben har donerat och till ortens skolor ett dussintal stipendier, till tre skolelever studiebidrag, till stadens Frihem en TV-apparat, till spastiskts sjukt barn rullstol, till Ungdoms- och Idrottsgårdens stiftelse 22 stolar plus 2.750 mk, till familjen Keto färdigställt och inrett ett påbörjat egnahemsbygge; inberäknat gratismaterial och 800 arbetstimmar värde 7000 mk.


Huset som klubben färdigställde 1967–68 åt familjen Keto.
Huset [på Kolonivägen] som klubben färdigställde 1967–68 åt familjen Keto.


År 1966 deltog klubben i en av Lions International föranstaltad världsomfattande ”Fredsuppsatstävling”. Upprop till deltagande i uppsatstävlingen hade hörsammats av 22 deltagare. Pristagare för ortens del i tävlingen blev Bengt Nyby, Christer Forsström och Paul Sandström, samtliga seminariestuderande. Med anledning av Lionsorganisationens 50-årsjubileum uppvaktade klubbens medlemmar med kransnedläggning 14 januari 1967 vid ”De Stupades grav”. Ungdomsutbyte har klubben haft med Sollefteå Lionsclub. Våren 1969 byggde klubben en boda, som fördes till barnkolonin och Roparsand. Talpedagog Östen Engström har använt boden som skollokal vid undervisning av talstörda barn. Bedömning av ovan relaterade aktiviteter kan kort sammanfattas i orden: ”ärlig vilja till arbete och gott förstånd har varit rådande inom klubben”. Största insats som penningbidrag är aktivitet ”Ungdoms- och Idrottsgården”. Tyngsta insatsen gjordes i aktivitet ”Gårdsbygge Keto”. Familjefadern banvakt P. Keto omkom sommaren 1967 i en bilolycka, varvid änkan fru Keto med tre minderåriga barn råkade i svåra ekonomiska omständigheter. Deras egnahemsbygge befann sig endast under vattentak. Tack vare formligt skiftesarbete av klubbmedlemmarna fick familjen vid årsskiftet 1967–1968 flytta in i sitt nya hem. Tyngsta arbetet i aktiviteten utfördes av dåvarande presidenten Manne Bergman som hade de mesta arbetstimmarna och sekreteraren Bror Ceder, som tiggde ihop det mesta byggnadsmaterialet. I protokollet av månadsmötet den 10 september 1969 paragraf 16 läser vi följande: ”Noterades, att klubben fått pris i aktivitetstävlingen verksamhetsåret 1967–68. Plaketten skall uppsättas vid Juthbacka. Presidenten tackade dåvarande presidenten Manne Bergman”. Kommittéer, valda vid verksamhetsårets slut, verka även inom klubben. Då dessa kommittéer vanligtvis inte föra protokoll ingår deras verksamhet i månadsmötenas protokoll.


Åldringsvården har varit viktig för klubbens hjälpverksamhet. Här överlämnas en TV till Frihemmet.
Åldringsvården har varit viktig för klubbens hjälpverksamhet. Här överlämnas en TV till Frihemmet.
Damerna och klubben

Vid klubbens start fanns även bland lionsdamerna stort intresse för Lions idéer. Detta intresse inspirerade yttermer av lionsdamerna i Sollefteå LC. Av denna anledning bildades 7 oktober 1966 ”Lionsdamklubb”. Denna klubb fungerar som stödavdelning åt vår klubb. Med både direkt hjälp och penningbidrag har Damklubben del i de flesta aktiviteter som Nykarleby Lions Club slutfört. Man brukar säga ”dra ett strå till stacken”. Här må varmt utsägas, att Damklubben med sina stödaktiviteter dragit ett stort strå till stacken. En 5-årig verksamhet har klubben nu bakom sig. Stillsam kommentar blir då; har klubben en uppgift att fylla på orten och motsvarar den Lionsrörelsens idéer. På detta kan svaras att klubben utan tvivel fyller en uppgift på orten. Av de många frågor som diskuterats ser vi att klubben är en levande klubb, som följer med sin tid och gärna blickar in i framtiden.


Ladylions höll i trådarna på barnfesterna.
Ladylions höll i trådarna på barnfesterna.


Lions idéer har klubben inte kunnat förverkliga. Ett högt ideal når man ju aldrig, men ligger det inte i själva idealets natur, att flytta sig högre ju mer man sträcker sig mot det. Med Lions idéer som ledstjärna, samhällets bästa för ögonen och en vilja till tjänande gärning kan Lions Club Nykarleby med lugn och tillförsikt börja en ny 5-års period och gå framtiden till mötes med hopp om framgång i fortsatt verksamhet. Nykarleby 7 oktober 1970.

Enligt uppdrag Hugo Nybäck

[Inf. 2007-02-13]John Strang, Rolf Björkskog och Gustav Hofman (2005) Lions Club Nykarleby 1965–2005.
Leif Sjöholm tillhandahöll och Stig Haglund digitaliserade.


Fortsättning: Sammandrag av de 15 första åren.
(Rev.2017-11-26.)