Blad ur Nykarleby
stads historia.

av

P. V. Lybeck”Vicehäradshöfding P. V. Lybeck har för ett par tiotal år sedan skrifvit en på källstudier grundad framställning af Nykarleby stads grundläggning och framfarna öden ända till den tid, då Finland blef förenadt med Ryssland. Förf. har välvilligt ställt sin skrift till vårt förfogande, och skola vi i det följande meddela i sammandrag den intressanta historikens hufvudinnehåll.”


*            *            *


Historiken gick som följetong i Österbottniska Posten hösten 1908 och en bit in på 1909. 95 år senare, september–november 2003, var det dags för en repris. Eftersom ”framställningen” är ett ofta citerat verk, stöter man inte på så många nyheter, men det kan ändå vara intressant att få ta del av källan som så ofta använts.Innehåll

1.  [Inledning].
2.  Den första kampen för tillvaron.
3.  Nykarleby trivialskola. Staden kämpar för sina handelsrättigheter och andra ekonomiska intressen. Stadens ledande män. Folkmängden.
forts. 3.  Nykarleby trivialskola. Staden kämpar för sina handelsrättigheter och andra ekonomiska intressen. Stadens ledande män. Folkmängden m. m.
4.  Stadens ekonomiska ställning. Stora ofreden.
forts. 4.  Stadens ekonomiska ställning. Stora ofreden.
5.  Stadens förkofring efter Stora ofreden. Nya strider om bondeseglationen. Handelstvånget brytes.
forts. 5.  Nykarleby stads utseende m. m. under midten af 1700-talet.
forts. 5.  Handeln. Det kommunala lifvet. Folkmängden m. m.
6.  Nykarleby stad som halfstapelstad 1765—1793. De sista åren af den svenska tiden till 1809.