9. Samfälld strävan


Enig samverkan har på ett sällsynt levande sätt tagit sig uttryck i arbetet för Juthbacka. Juthbacka semesterhem är resultatet av svenskösterbottningarnas samfällda insatser. Det är många marthors verk, det är resultatet av de första årens insamlingsaktion genom lokala insamlingskommittéer. Det är skolungdomar och lärare som sålt Juthbacka-kort och -märken, det är lottförsäljare och Juthbacka-vänner som burit sitt strå till stacken. Det är österbottniska riksdagsmän, bl. a. Albin Wickman, John Forsberg, Verner Korsbäck och Grels Teir, som utverkat stöd för Juthbacka. Sist och slutligen är hemmets tioåriga verksamhet även betingad av de många gäster som för längre eller kortare tid kommit till Juthbacka.

Som företrädare för de många som trott på Juthbacka-idén har semesterhemmets ledning försökt verka till hemmets förkovran. Varje insats har varit frivillig och oavlönad. Ingen förtroenderepresentant har i något av Juthbacka semesterhems och Juthbacka Vänners organ lyft något honorar i form av sammanträdesarvode, dagtraktamente eller annat arvode. Häri ligger måhända den ideella styrkan bakom Juthbacka semesterhem förborgad.

Det är emellertid givet, att förtroenderepresentanternas insatser inte alltid kunnat bli fullödiga. Tid och krafter har inte alltid räckt till genomförandet av givna uppdrag. Den tyngsta bördan har ogensägligt fallit på personalen. De anställda vid Juthbacka har inte kunnat åtnjuta de förmåner, som en modern arbetsplats kan erbjuda. Det har gällt för alla att hjälpa till, där ett handtag behövts — vid snöskottning, kolskyffling, vattenbärning, eldning — utan hänsyn till någon strikt formulerad arbetsuppgift. Till sin numerära styrka har personalen varit minsta tänkbara. Juthbackas duktiga och strävsamma personal förtjänar en särskild honnör i Juthbackas jubileumsskrift.Några av förgrundsgestalterna i strävandena kring Juthbacka: fr. v. Tyra Holmqvist, viceordförande i förvaltningsrådet sedan starten 1950, lektor Kurt Lobbas, ordförande i Juthbacka Vänner 1958—60, fru Eva Dahlskog, hemmets föreståndarinna sedan oktober 1959.


Nedanstående förteckning utgör ett anspråkslöst försök att presentera dem, som i olika uppgifter på närmare håll arbetat för Juthbacka semesterhem. (Förkortningar: m= medlem, s= suppleant.)

Andelslaget Juthbacka semesterhems organ
Till semesterhemmets direktion  har hört: Lärarinnan Anna Bergman, ordf. 1950—56, m 1957—, direktör Jens Björk s 1952—55, direktör Robert Björk s 1956—57, köpman Hugo Casén viceordf. 1957—, stadsdirektör Ernest Eklund s 1961—, fru Ellen Fogel viceordf. 1950, m 1951—, agronom Joh. Grannas 1950—53, direktör Fjalar Granqvist m 1954—57, fru Lisbeth Hagen s 1950, byråföreståndare, redaktör Ragnar Mannil s 1950—51, m 1952—60, fru Helen Segerstam s 1951—60, m 1961—, direktör Rudolf Slotte (†) viceordf. 1950—51, agrolog Joh. Weegar sekr. 1950—51, m 1952—54, viceordf. 1955—56, ordf. 1957—, direktör Edvin Wistbacka s 1958—59, fru Senne Åsmus 1950. Föreståndarinnan är sekreterare i direktionen. Till direktionens möten kallas även ordföranden för förvaltningsrådet och ordföranden i Juthbacka Vänner.

Till  förvaltningsrådet har hört: socionom Börje Backholm 1957—, jordbrukare Edvard Berts 1950, lärarinnan Ellen Bäckman s 1950—, agronom Rafael Dahlbo 1953—, skolförest. Trygve Erikson 1960—, fru Ellen Fogel s 1950, fru Beda Forsén s 1950, m 1951—58, fru Stina Geust sekr. 1950—, skolförest. Ture Granqvist 1951—, socialrådet Einar Holm ordf. 1950—, fru Thyra Holmqvist viceordf. 1950—, folkhögskollär. William Hägg 1951—54, ekonomierådet Joel Inborr 1950—, konsulent O. E. Langh 1951—54, fröken Anna Långgård s 1954 1954—59, skolrådet Ernst Aug. Mitts 1950—59, lär. Thyra Nordström s 1960—, fru Rose-Marie Sandell 1950, seminarierektor Hans F. v. Schantz 1960—, jordbrukaren, direktören Alfred Smeds s 1950—, fru Ruth Sohlén 1950—59, bankdirektör Gösta Stenberg 1955, fru Edit Stenfors 1951—, skolhemsföreståndaren Anders Stenman s 1951—, jordbrukaren Sven Storbjörk s 1950—, kontorschef Gunnar Strang 1955—59, apotekare Hjörvard Ström s 1951—52, fru Anna Suni 1950—, fru Elvi Svedjebäck 1959—60, lantbruksrådet Ivar Wahlbeck 1950—52, jordbrukaren Markus Wenman s 1950—, direktör Albert Westerlund 1951—, folkskolläraren Harald Wiik 1950, folkskolinspektör Johannes Åbonde 1957—, folkskollärarinnan Ingrid Åhlén 1960—, häradsdomare Birger Åminne (†) 1950—61.

Som andelslagets ordinarie revisorer har fungerat: direktör Fjalar Granqvist 1951—53, bankdirektör Reinhold Blomqvist 1951—, och kreditinspektör Roy Särs 1954—.

Semesterhemmets fast anställda personal  har bestått av: som föreståndarinna socialchefen Lisa Gröndahl 1951—59, lärarinnan i huslig ekonomi Eva Dahlskog 1959—; som husa fröken Ines Nordman 1951—55, fröken Else Andersson 1955—59 (anställd 1952) fröken Brita Julin 1959—60, fröken Gunve Julin 1960; som köksa fröken Rode Lindgren 1951—55, som köksföreståndarinna 1955—59 fröken Ines Nordman, fröken Inga-Lisa Hägglund 1959—, som hembiträde fröken Agnes Långsjö 1956—59 och fröken Doris Lassus 1959—. Vid behov har extra personal tillfälligt anställts, särskilt under sommarmånaderna. Sedan 1959 har herr Heimer Dahlskog biträtt hemmets personal med praktiska göromål.


Föreningen Juthbacka Vänner
Till föreningens styrelse har hört: trädgårdsmästare Runar Asplund 1952—, fröken Ingrid Björklund 1952—, fru Eva Dahlskog kassör 1960—, skolförest. Trygve Erikson 1958, agrolog Edvin Forsén s 1955—, fru Ester Fougstedt sekr. 1956—, fru Maja-Stina Granvik s 1954, fröken Lisa Gröndahl kassör 1952—59, direktör Carl Hagström 1952—57, direktör Hannes Hagström 1958—, direktör Arvid Haldin 1952—, disponent Uno Höglund 1952—57, sacr. min. kand. Elly Jern sekr. 1952—55, lektor Kurt Lobbas ordf. 1958—60, byråföreståndare Ragnar Mannil viceordf. 1952—60, direktör Margareta v. Pfaler 1952—, fru Elna Sandberg s 1952—, fru Ragni Schauman 1952—54, folkskolinsp. Joh. Åbonde ordf. 1952—57, m 1958—, bankdirektör Helge Wiklén s 1952—, folkhögskollärarinnan Ingrid Åhlén s 1952—53, fru Judith Österholm 1955—57. Fr. o. m. år 1961 är bankdirektör Gustav Johansson ordförande i föreningen.


Som revisorer i föreningen har semesterhemmets revisorer fungerat.

Utöver dessa fasta organ för semesterhemmets ledning har under hela verksamhetstiden tillsatts särskilda mer eller mindre tillfälliga organ, såsom arbetsutskott, stadgekommittéer, byggnadskommittéer osv.Tre verksamma krafter i arbetet för Juthbacka semesterhem: fru Ellen Fogel, direktionsmedlem från starten 1950, köpman Hugo Casén, viceordförande i direktionen sedan 1957 och ordförande i arbetsutskottet, längst t h. fru Ester Fougstedt, sekreterare i föreningen Juthbacka Vänner sedan 1956.


Trohet och pliktkänsla

Lisa Gröndahl sammanfattar de gångna årens arbete och samverkan på följande sätt:

”Tio år! Ingen lång tidrymd — men ändå! Vad allt har inte hunnit ske under dessa år på Juthbacka. Om vi jämför hemmet sådant det var för 10 år sedan och hurudant det är nu, är skillnaden märkbar. Många brister i hemmet har eliminerats. Nu finns det värmeledning, tvättmaskin och centrifug — ingen sköljning av tvätten längre i en isvak på älven — i köket finns el- och gasspis, kylskåp och frysbox, ombyggnader och förbättringar har gjorts såväl inom- som utomhus och vägen till Juthbacka, som icke tidigare kunde trafikeras vintertid hålles nu i skick året om och från staden till Juthbackas port lyser el-ljus från lyktstolpar vid vägkanten.

Tro, stark framtidstro — det var ju utgångspunkten vid starten. Och tro — fast tro var nog behövlig i den ofta ojämna kampen för hemmets existens. Men det har också behövts trohet och strak pliktkänsla hos alla dem, som verkat för hemmets uppbyggande och sammanhållning genom åren. Och den, som fått delta i byggandet av detta hem och sett dess utveckling, kan inte annat än glädjas sig däråt.”Ragnar Mannil (1961) Juthbacka Jubileumsskrift.


Nästa kapitel: 10. Juthbacka möter framtiden.
(Inf. 2004-02-14.)