Karlsbadsalt

Karlsbadsalt, farm. med., förekommer i handeln af två slag, äkta och konstgjordt.  Ä k t a  k a r l s b a d s a l t, Sal thermarum caroliniensium genuinum (l. Sal carlsbadense genuinum, som förr ingick i Pharmacopoea suecica), beredes i Karlsbad i stor skala genom sprudelvattnets afdunstning i stora kopparpannor, hvilka uppvärmas genom Sprudelns egen värme. Därvid utkristalliserar natriumsulfat jämte en liten mängd soda och koksalt, men af dessa båda salter stannar största delen kvar i moderluten, som ej afdunstas vidare. Sådant äkta karlsbadsalt är således ett ”orent glaubersalt”, emedan det består hufvudsakligen af natriumsulfat (glaubersalt) med en obetydlig mängd (sammanlagdt 0,8 proc.) af soda och koksalt. Det äkta karlsbadsaltet skall bestå af färglösa, torra, i vatten fullständigt lösliga kristaller. F. ö. lär en stor del af handelns s. k. äkta karlsbadsalt vara beredd genom upplösning af 8 dlr natriumsulfat, l del natriumbikarbonat och 1/4 klornatrium i vatten, hvarefter den filtrerade lösningen lämnas att kristallisera. —  K o n s t g j o r d t  k a r l s b a d s a l t, Sal carlsbadense factitium Sv. farmakopén, är en blandning af 44 delar torkadt natriumsulfat med 36 delar natriumbikarbonat, 18 delar klornatrium och 2 delar kaliumsulfat, hvar för sig pulveriserade. Det utgöres af ett hvitt, kristalliniskt, i vatten lösligt pulver. I Sv. farmakopén ingår numera endast det konstgjorda karlsbadsaltet. — 6 gr. däraf till l liter vatten ger en blandning, som har ungefär samma salthalt som naturligt karlsbadvatten. Medlet användes i stället för det dyrare karlsbadvattnet företrädesvis som lindrigt afföringsmedel samt vid kronisk magkatarr. Dosen är l—2 teskedar i 1 à 2 glas varmt vatten.


Nordisk familjebok (1910).
O. T. S. (C. G. S.)


Läs mer:
Påse för Karlsbader salt.
(Inf. 2008-08-19, rev. 2008-08-20.)


Sprudel
, ty., källa, hvars vatten är stadt en ”kokande”, svallande rörelse, vanligen på grund af starkt tillopp från bottnen. Benämningen används nästan uteslutande om vissa varma källor, t. ex. den i Karlsbad i Böhmen. ...

Nordisk familjebok (1917).