Österbottniska Posten mars eller april 1908     — I Nykarleby kyrka finnas fornlämningar, hvilka förut varit till icke ringa prydnad i kyrkan, men genom senare skedda remonter blifvit undanskaffade och ligga nu i kyrkoskrubbarna i tornfarstun utsatta för fullständig förstörelse, om de icke med det skyndsammaste tillvaratages. Så t. ex. finnas tvenne manshöga på bräder målade bilder, hvilka förut stått på hvardera sidan om altartavlan samt tvenne smärre likaledes på bräder målade, tvenne sorgstafvar, tvenne änglabilder af gips, hvilka numera äro vinglösa, ett timglasställ med tre ännu hela timglas, tvenne taflor med trontal från svenska tiden m. m. Åt dessa saker, anskaffade med kan hända stor uppoffring af ett för kyrkan nitälskande förgånget släkte, borde nog i vår komun eller i denna stad kunna anskaffas varaktigare och för dessa saker värdigare plats än trånga och mörka skrubbar. Enligt hörsägen har det varit påtänkt att å seminariet få ett s. k. ortsmuseum till stånd. Vore icke tiden inne att få denna tanke förverkligad och till detta museum rädda, hvad som ännu räddas kan af fornlämningar i denna stad.


     — Handskas försiktigt med skjutvapen! Under påskhelgen roade sig en av seminaristerna med en liten pistol på ett så oförsiktigt sätt, att skottet brann af och kulan inträngde i hans vänstra hand. Där stannade den, och det har icke lyckats läkaren att taga ut den. Handen har svällt upp, men någon större fara skall dock icke tillsvidare vara förbunden med skottsåret. Händelsen utgör dock en maning att handskas försiktigt med skjutvapen.


     — Herler och Lönneströms handskfabrik härstädes har upphört med sin verksamhet, och realiseras nu ett lager vackra handskar till billigt pris.

Läs mer: Hantverkare av Erik Birck. Fabriken verkade i gårdsbyggnaden på Bankgatan 4.


     — Stadens badhus
. Med anledning af de kostsamma och dock otillfredsställande remonter stadens badhus hvarje sommar kräft beslöt Drätselkammaren vid sitt senaste sammanträde ingå till stadsfullmäktige med förslag om en grundligare undersökning af byggnaden.
     Den frågan torde snart framställa sig, om det lönar mödan att vidare nedlägga penningar på remont af badhuset. — Då badhuset uppfördes stego kostnaderna för detsamma till 10.360 mk; remonterna, som nästan omedelbart efter uppförandet visade sig nödvändiga, ha sedan slukat den betydande summan af 4,878 mk

Läs mer: Bastur av Erik Birck.


Österbottniska Posten november 1908.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.