Diverse i april 1928


Gårdsköp.
Fröken Blondina Rönnholm har tillhandlat sig Matts Willmans gård på Källbacken för ett pris av 19,000 mk.


Blondina var mejerist och hennes gård var på Gustav Adolfsgatan 35, senare Agnes Ek.


Österbottniska Posten, 5 april 1928, nr. 14, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Lägermöte för 9:de skyddskårskretsen avhålles den 28—29 april å normalskolan i Nykarleby. Programmet upptager bl. a. föreläsning och praktisk förevisning i gastjänst, förevisning av skyddskårs-, skytte- och idrottsfilmer. På söndagen försiggår dessutom fältskjutning om vandringspriset i fältskytte mellan kretsens kårer mellan kl. 12—4 e. m. Kårerna samlas å Normalskolan lördagen den 28 kl. 6,30 e. m. Samtliga deltagare böra medtaga fältutrustning jämte filt. Hemförlovning sker söndag eftermiddag kl. 4,45. Ett mangrant deltagande påräknas.

[Skyddskår i Uppslagsverket Finland.]

En ståtlig islossning egde rum i går på förmiddagen, då isen mellan storbron och Nybrofors utsattes för trycket av nedkommande isar och de samlade ismassorna slutligen störtade sig över kraftverkets dammbyggnad. Ragnörn var fri sedan någon dag tillbaka, och man väntade, att isen senare på kvällen skulle hunnit ända till älvmynningen.

[Mer om islossning.]

l:sta maj sjunger seminaristernas kvartett kl. 8 f. m. på berget vid storbron och därefter på Rummelbacken. Efter sången servera stadens lottor kaffe och glass i rådhuslokalen. Under dagens lopp försäljas första-maj blommor av Nykarleby samskolas elever. Vinsten av denna försäljning tillfaller en fond, vars ärliga ränteavkastning anslås till stipendier ät flitiga och begåvade elever.
     Posten hålles stängd hela dagen. Post avgår från staden endast på morgonen. Telegrafen öppenhålles på vanliga tider.
     Bankkontoren hållas stängda. Likaså tryckerikontoret och Andelshandeln.

[Förstamajfirande av Lars Pensar.]
Scouternas S:t Göransfestligheter.

Senaste söndag firade scouterna i staden sin S:t Görans-högtid med dubbning och samkväm. Inbjudna voro Jakobstads fribyggarkår och scoutflickor. Av dessa anlände vidpass ett 80-tal redan 10-tiden på dagen, och vid frukostdags vimlade stadens gator av hurtiga scouter i färgrika uniformer.

Dagens största högtidlighet utgjorde otvivelaktigt dubbningen i normalskolans festsal. Sedan scouterna bildat öppen fyrkant med fanan i mitten, anslogs genast den högtidliga stämning, som bör råda vid ett sådant tillfälle, genom avsjungandet av en psalm. Därefter framträdde pastor Schalin och höll ett varmt tal till alla scouter, men särskilt till dem, som nu stodo i begrepp att avge sitt scoutlöfte, manande i dem att med den 12-årige Frälsaren som förebild troget sträva till egen karaktärsförädling och till det godas slutliga seger. Sedan talaren i en kort bön nedkallat välsignelse över den unga skaran, följde dubbningen på övligt sätt. Bland de dubbade 3:dje klassarna märktes bl. a. 2 gossar från Jeppo avdelning, vilken sålunda nu fått sina första utbildade scouter, färdiga att såsom patrulledare ställa sig i spetsen för sina kamrater på hemorten. Det stora antalet dubbade andra och l:sta klassare visar också, att scoutingen ej sovit i vår stad, utan att den strävat framåt steg för steg. Den enkla festligheten präglades hela tiden av ett djupt allvar, ja, man kan säga andakt, och stundens högtidlighet skall helt säkert lära de unga förstå scoutlöftets betydelse och att under scoutingens glam och lek dock vilar allvar och en strävan mot ädla mål.

Kvällens samkväm gick såsom naturligt är helt i lekens och nöjets tecken. Det ena skämtnumret avlöste det andra, och publikens skrattmuskler fingo slutligen en extra gymnastik genom allas vår trollkonstnärs putslustiga påhitt. Hejarop och glada sånger skänkte det hela en äkta livlig scoutstämning, och under kvällens lopp knötos nya vänskapsband inom scouternas stora brödraring. En scoutdag var till ända, en dag, som säkert hos de unga kvarlämnat hågkomster och minnen för livet.

[Mer om scouter,]


Österbottniska Posten, 27 april 1928, nr. 17, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Gårdsauktion.
Lördagen den 28 april kl. 1 e. m., försäljes genom offentlig frivillig auktion avl. urmakaren I. Blomströms gård vid Bankgatan i Nykarleby stad. Vid samma tillfälle säljes några fickur.


Österbottniska Posten, 27 april 1928, nr. 17, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2019-05-16, rev. 2019-05-16 .)