För 50 år sedan, d.v.s. 1890

… anlände »Tärnan« från Vasa och någon dag senare »Vega«, varför man antecknar, att den vanliga ångbåtstrafiken är i full gång.

Under den första veckan i maj intog skonerten Eko last av tjära och bräder vid Andra sjön för att göra sin vanliga vårtur till Lübeck. Allt tyckes vara i gamla gängor utom hotellet Marielund, som inte ännu börjat med sina utskänkningsrättigheter. En notis omförmäler emellertid, att magistraten beviljat ägarinnan av Marielund utskänkningsrätt. Utskänkning skulle enligt magistratens utslag ej få äga rum från kl. 12 på dagen före sön- och helgdagar till påföljande afton kl. 6.

Som exempel på den tidiga våren kan också nämnas att rågen på Kuddnäs ägor gick i ax den 28 maj.

Laxen förekom rikligt i älven då ännu att döma av att en fiskare, som metat abborre med daggmask som bete, även lyckats fånga 4 st. duktiga laxar. Att lax nappar på daggmask antecknas som mycket ovanligt.

En nykterhetsförening har bildats i Jeppo, varvid ett 40-tal medlemmar antecknat sig.

Slutligen må antecknas vad en korrespondent berättar om ett besök hos Z. Topelius på Björkudden. Korrespondenten har för farbror T. berättat, huru en rökare genom hypnotisk kur blivit befriad från sitt begär, och Topelius säger: Det är rätt åt dessa läkare, som förneka allt, vilket de icke så att säga kunna taga på att de nu få se, att det finnes något, vilket de med all sin vetenskap icke kunna förklara. Annars säger T. sig hysa stor respekt för läkekonsten, men säger han, det var en tid, då man gjorde sig lustig över att obildat folk sett stenar falla ned från himmelen, ända tills en fransk lärd i medlet av århundradet själv under ett åskväder iakttog fenomenet, varefter ingen förnekat meteorernas förekomst. Ja, herrar vetenskapsmän, ni hava allt bra mycket att lära er ännu och borde icke skratta åt det, som ni icke förstår, slutar skalden.

Angående sitt förhållande till läkarkallet säger Topelius: Jag var också ämnad till läkare ända från min barndom. Min far brukade taga mig redan som liten gosse med på obduktioner. »Ser du, så här ser hjärtat ut och lungorna«, sade han, och jag tyckte, att det var fasligt fult. En smak, som jag icke förändrade, då jag under min student tid besökte anatomisalen. Efter avlagd studentexamen läste jag på graden och studerade naturvetenskaperna, något som är ganska lämpligt under den ungdomstid, när man ej har klart för sig sitt levnadskall. Men sedan jag blivit promoverad till magister, måste det avgörande beslutet fattas. Huru många mörka nätter vandrade jag icke i tvekan den hösten av och an under de avlövade träna i esplanaden. Där lärde jag känna mig själv. Jag gjorde mitt val, som jag icke behövt ångra, ty jag fann, att jag icke ägde de förutsättningar, som fordras för att bliva en duglig läkare. Och något odugligt vill man naturligtvis icke bliva, tillade han skämtsamt.


Tege (Ture Granqvist) i Österbottniska Posten nr 20/1940.
Lars Pensar tillhandahöll.


På kopian fanns även:Soldater och skyddskårister!

     Söndagen den 19 maj kl. 15 hålles i Nykarleby kyrka en minnesgudstjänst till åminnelse av de stupade. Alla med!Befolkningsskyddet.

     Då man förfrågat sig om, huruvida våra skyddsvärn och -rum kunna igenfyllas, ber Bfs-chefen få meddela, att intet skyddsrum och intet skyddsvärn får förstöras, men att väl förbättringar och underhållsarbeten äro önskliga.
     De beställda gasmaskerna utdelas varje vardag på seminariets direktorskansli kl. 12—13 och 18—19. Priset är 115,50. Medtag jämna penningar!

 

Freden i Moskva hade undertecknats den 12 mars, men man tycktes inte tro att kriget var slut.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-08-22.)