Skolbyggnaderna.

Som känt inköptes för ett år sedan av Österbottens svenska kristliga folkhögskolsällskap Smedsbacka egendom, för 175,000 mark, för att därstädes uppföra den nu invigda folkhögskolan.
     Grundningsarbetet vidtog nästan omedelbart efter köpets avslutande, varefter arbetet forcerats så att icke allenast den ståtliga i två våningar och i gammal svensk herrgårdsstil uppförda läroverksbyggnaden, nu står färdig, utan har jämväl samtidigt den forna karaktärsbyggnaden ombyggts till två vånings samt en av de mindre byggnaderna undergått en grundlig omändring.
     Byggnaderna te sig mycket prydliga och äro väl placerade på sin natursköna plats.
     Uthusbyggnaden har däremot, enligt vårt tycke, icke blivit lika lyckligt placerad, ity att densamma genom sitt läge invid älvbranten förtager utsikten från och mot stadssidan.
     Läroverksbyggnaden innehåller två klassrum, två slöjdsalar, festsal (den största i staden), läsesal, kök, serverings- o. omklädningsrum, samt lokal för läraren. Den gamla karaktärsbyggnaden åter inrymmer föreståndarens bostad samt kosthåll. Byggnaden mot söder är inredd till internat, och uti en mindre byggnad är vaktmästarens bostad samt bagar- och tvättstuga inrymda.
     Vi vilja sist önska skolan all framgång, dess lärare och elever välkomna samt den Högstes bistånd och ledning i arbetet.Österbottniska Posten nr 5/1920.
Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2004-06-02.)


Läs mer:
Kristliga folkhögskolan i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.