Österbottniska Posten nr 47/1943

Färgerna i Nykarleby stads vapen fastställda. Medelst förordning, som utfärdades på fredagen, har stadgats, att Nykarleby stads vapen utgöres av en i blå sköld upprest gyllene tjärtunna med eldslågor i guld med röda tungor, utgående från lock och på sidor. Härmed har definitivt färgerna i nämnda vapen fastställts.

Tingshusgården på Nygård invid Nykarleby stad har av Nykarleby landskommun inköpts för ett pris av 120.000 mk. Gården har gemensamt innehafts av Munsala, Jeppo och Nykarleby landskommun som tingslokal. Men för några år sedan kommo vederbörande kommuner med Nykarleby stad överens om att få hålla tinget i rådhusbyggnaden, varför tingshuset nu kunnat försäljas.

* * *

Alltså var det landskommun som rev huset inför kommunsammanslagningen!!!

Där fanns folkförsörjningskansliet och efteråt kom NIK hålla till där. Folke skrev ju om sina minnen därifrån.

Österbottniska Posten nr 47/1943.
Lars Pensar tillhandahöll och kommenterade.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-03-21.)